Јавне набавке путем преговарачког поступка без објављивања позива за достављање понуда
Одлука о избору понуђача након спроведеног преговарачког поступка без објављивања јавног позива (.docx 20 KB)