ОГЛАСНА ТАБЛА
 
 
Решење о неуспеху јавног конкурса (.pdf 538 KB)
Допис-ред вожње 2020/2021 (.pdf 569 KB)
Предлог за ред вожње 2020/2021 (.pdf 1170 KB)
ОГЛАС-ветеринарска станица (.pdf 5432 KB)
ОГЛАС-прихватилиште за псе (.pdf 8138 KB)
ОГЛАС, пројекат- Дом старих (.pdf 5809 KB)
Обавештење о изборном поступку (.docx 14 KB)
Обавештење о испуњености услова (.docx 14 KB)
ЈАВНИ ОГЛАС ЗА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ (.pdf 1220 KB)
Јавно обавештење о износу средстава за реализацију програма из области спорта (.pdf 214 KB)
Одлука о радном времену угоститељских објеката (.pdf 521 KB)
З А К Љ У Ч А К и ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О ПЛАНУ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА У 2020. ГОДИНИ (.docx 17 KB)
ПРЕДЛОГ ИНВЕСТИЦИЈА КОЈЕ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА У 2020. ГОДИНИ (.xls 44 KB)
ОГЛАС- ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу пословног објекта на кп бр 41 КО Велика Плана 1 општина Велика Плана (.pdf 5737 KB)
ОГЛАС,Доња Ливадица (.docx 29 KB)
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу индустријског комплекса за обраду и складиштење метала на катастарским парцелама 10046/1 и 10046/2 К.О. Велика Плана 2 (.pdf 388 KB)
ОГЛАС, УРБП Павићевић (.pdf 194 KB)
план саобраћајних комуникација (.pdf 650 KB)
ОГЛАС-јавно надметање (.doc 59 KB)
Јавни конкурс, послови из области борачко -инвалидске заштите (.docx 17 KB)
Јавни конкурс,нормативно -правни послови из области комуналних делатности (.docx 16 KB)
Р Е Ш Е Њ Е О РАСПИСИВАЊУ О Г Л А С А ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА (Пословни простор површине 83,22 м² у Дому културе у Радовању) (.doc 829 KB)
Р Е Ш Е Њ Е О РАСПИСИВАЊУ О Г Л А С А ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА (Пословни простор канцеларија бр. 1 укупне површине 35,20 м² и канцеларије бр.2 површине 24,30 м2 на спрату зграде Задружног дома у Лозовику ) (.docx 354 KB)
О Г Л А С- ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ПАРК У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ на кп бр1381, 1382 1510 и 2793 КО Велика Плана 1 општина Велика План (.pdf 6980 KB)
Јавни конкурс-цркве и верски објекти 2020. (.pdf 754 KB)
Јавни конкурс-цркве и верски објекти 2020. 2.део (.pdf 385 KB)
ЈАВНИ ОГЛАС за спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта из јавне својине општине Велика Плана, путем јавног надметања (.doc 54 KB)
ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ за Конкурс за доделу средстава за пројекте у култури у 2020.години (.docx 45 KB)
З А К Љ У Ч А К О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ O ПЛАНУ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА У 2020. ГОДИНИ (.docx 17 KB)
Јавна расправа,инвестиције (.xls 32 KB)
Јавни конкурс за пројекте у култури (.pdf 209 KB)
О Г Л А С за спровођење поступка давања на употребу пословног простора у Великој Плани (Објекат бивше З.З. „Велика Плана“ – четврто надметање) (.doc 329 KB)
Наставак излагања на увид дела јединственог бирачког списка за подручје општине Велика Плана (.pdf 330 KB)
ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу пословног објекта спратности Пр+2, на кп бр. 5492/2 КО Велика Плана 1 у улици Краља Александра I бр. 76 у Великој Плани општина Велика Плана (.doc 31 KB)
Урбанистички пројекат кп 5492-текст (.pdf 2257 KB)
Урбанистички пројекат кп 5492-графика (.pdf 6216 KB)
О Г Л А С- ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу стамбене зграде П+4 на к. п. бр. 1573 КО Велика Плана 1 општина Велика Плана (.doc 32 KB)
ЗАХТЕВ ИРК (.pdf 358 KB)
Oбавештење-захтев за остваривање права на родитељски додатак (.docx 12 KB)
Образац захтева за остваривање права на родитељски додатак (.pdf 381 KB)
О Г Л А С- ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу стамбене зграде П+2 на к. п. бр. 2144 КО Велика Плана I општина Велика Плана (.doc 31 KB)
У Р Б А Н И С Т И Ч К И П Р О Ј Е К А Т ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ П+2 НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 2144 К.О. ВЕЛИКА ПЛАНА 1 ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА (.pdf 8061 KB)
ОДЛУКА ИРЛ (.PDF 2446 KB)
КОНАЧНА ЛИСТА ИРЛ (.PDF 1495 KB)
ОДЛУКА РЕА (.PDF 858 KB)
КОНАЧНА ЛИСТА РЕА (.PDF 408 KB)
Пуномоћје-Credit Agricole (.doc 63 KB)
Подизање средстава путем једнократног пуномоћја-Banca Intesa (.docx 57 KB)
Једнократно пуномоћје-Banca Intesa (.docx 14 KB)
Овлашћење-Комерцијална банка (.docx 16 KB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о спровођењу поступка јавног увида,нацрт ППППН инфр.коридора жел. пруге Београд-Ниш (.pdf 1014 KB)
О Г Л А С ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу стамбено пословне зграде По+П+4 на к. п. бр. 1685/9 КО Велика Плана I општина Велика Плана (.pdf 289 KB)
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу стамбено пословне зграде По+П+4 на к. п. бр. 1685/9 КО Велика Плана I општина Велика Плана (.pdf 2464 KB)
О Г Л А С за спровођење поступка давања на употребу пословног простора у Великој Плани (Објекат бивше З.З. „Велика Плана“ – треће надметање) (.docx 552 KB)
ОГЛАС-закуп пословног простора,Доња Ливадица (.doc 1009 KB)
Предлог комисије -медија 2020 (.pdf 4499 KB)
Обавештење за учеснике конкурса-медија 2020 (.docx 12 KB)
Решење о расподели средстава-медија 2020 (.pdf 5110 KB)
Предлог листе ИРЛ (.pdf 918 KB)
Предлог листе РЕА (.pdf 306 KB)
Решење о расписивању огласа-ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 361-4/2020-II од 3.3.2020. (.doc 69 KB)
XIII СЕМИНАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ САВЕТОДАВНЕ И СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ „СМЕДЕРЕВО“ за пољопривредне произвођаче 04.03.- 06.03.2020.године (.doc 135 KB)
Одлука о додели помоћи-ГМ РЕА (.pdf 227 KB)
Одлука о додели помоћи-ГМ ИРЛ (.pdf 666 KB)
Коначна листа-ГМ ИРЛ (.pdf 367 KB)
Коначна листа-ГМ РЕА (.pdf 112 KB)
Решење о образовању стручне комисије-област јавног информисања (.pdf 371 KB)
ОГЛАС-закуп пословног простора,Лозовик (.doc 2074 KB)
ПОРЕСКА КОНТРОЛА ,КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1 (.doc 65 KB)
ПОРЕСКА КОНТРОЛА ( НА ТЕРЕНУ ),КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 2 (.doc 52 KB)
ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2020. ГОДИНУ ПОРЕСКОГ ОДЕЉЕЊА (.docx 27 KB)
ЈАВНИ ОГЛАС за спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта из јавне својине општине Велика Плана, путем јавног надметања (.doc 346 KB)
ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗНОСУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА (.doc 33 KB)
О Г Л А С ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА (пословни простор у згради Дома културе у Старом Селу) (.doc 80 KB)
Конкурс за доделу стипендија (.pdf 1608 KB)
Konkurs za medije 2020. (.doc 68 KB)
Обавештење, конкурс за медије (.docx 14 KB)
образац 1-буџет (.xls 173 KB)
образац 1-пријава за пројектно суфинансирање (.doc 126 KB)
образац 2-финансијски део извештаја (.xls 87 KB)
образац 2- наративни и фин.извештај (.doc 78 KB)
Решење-престанак права коришћења непокретности (.pdf 1152 KB)
Р Е Ш Е Њ Е О РАСПИСИВАЊУ О Г Л А С А -закуп пословног простора (.doc 75 KB)
О Д Л У К А О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋЕ ВРСТЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020.ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА (.doc 85 KB)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ (.pdf 143 KB)
Решење о расписивању огласа-ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (.doc 76 KB)
Предлог листе РЕА (.pdf 490 KB)
Предлог листе ИРЛ (.pdf 553 KB)
Трајно решење за интерно расељена лица и повратнике кроз партнерство-пакети грађевинског материјала (.pdf 1161 KB)
Трајно решење за интерно расељена лица и повратнике кроз партнерство - Споразум о реадмисији (.pdf 351 KB)
Јавна расправа 2019.-просечна цена квадратног метра одговарајуће врсте непокретности (.doc 30 KB)
Предлог редова вожње 2019. (.pdf 963 KB)
Јавна расправа, програм инвестиционих активности 2020. (.docx 17 KB)
Јавна расправа, инвестиције (.xlsx 20 KB)
О Г Л А С ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ВЕЛИКА ПЛАНА,2.круг (.pdf 66 KB)
ЗАКЉУЧАК о ценама - други круг јавно надметање (.pdf 51 KB)
Листа вредновања и рангирања удружења (.docx 47 KB)
К О Н К У Р С за избор пројеката које реализују удружења и невладине организације, и то за период октобар –15. децембар 2019. године (.doc 202 KB)
Подстицајнa средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (.doc 73 KB)
О Г Л А С ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ВЕЛИКА ПЛАНА (.pdf 67 KB)
Закључак-почетне цене,јавно надметање,закуп ППЗ 1.круг,2019. (.pdf 51 KB)
ЗАКЉУЧАК : „1.ПОКРЕТ ТРЕЋЕГ ДОБА“-XII ОЛИМПИЈАДА СПОРТА, ЗДРАВЉА И КУЛТУРЕ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ И СМЕДЕРЕВУ“ (.pdf 197 KB)
Јавни конкурс за матичара МК Марковац (.pdf 419 KB)
Материјал за рани јавни увид за План детаљне регулације ''Просторна целина – Жабарски мост''у Великој Плани општина Велика Плана (.pdf 189 KB)
Обавештење за учеснике на конкурсу-област јавног информисања (.pdf 174 KB)
Решење о расподели средстава-Конкурс за суфинансирање пројеката у области јавног информисања (.pdf 4448 KB)
Предлог о расподели средстава са образложењем (.pdf 7755 KB)
Јавни конкурс за матичара приправника (.docx 17 KB)
Листа вредновања и рангирања пријављених програма удружења и НВО у 2019. (.docx 57 KB)
Извештај о локалним пореским задужењима по насељеним местима (.pdf 380 KB)
Јавни позив- ППЗ 2020. (.doc 87 KB)
Јавни позив-ИРЛ (.pdf 550 KB)
Јавни позив-РЕА (.pdf 624 KB)
Јавни конкурс за постављење начелника општинске управе (.doc 125 KB)
Одлука о оглашавању јавног конкурса (.doc 33 KB)
ЈАВНИ КОНКУРС За попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Велика Плана (.docx 16 KB)
ЈАВНИ КОНКУРС За попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Велика Плана (.docx 16 KB)
ЈАВНИ КОНКУРС За попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Велика Плана (.docx 16 KB)
ЈАВНИ КОНКУРС За попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Велика Плана (.docx 16 KB)
ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ у шк. 2018/2019. години (.doc 373 KB)
ОГЛАС-јавна лицитација,пољопривредно земљиште-2.круг (.pdf 64 KB)
К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА И УЧЕНИЦИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. год. (.doc 36 KB)
Јавни позив воћарима (.docx 14 KB)
ЈАВНА ТРИБИНА (.docx 14 KB)
Јавни позив за учешће у јавној расправи- Статут општине Велика Плана (.doc 217 KB)
Закључак о јавној расправи и програм инвестиционих активности (.docx 16 KB)
ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА У 2019. ГОДИНИ (.xls 32 KB)
ОГЛАС-јавна лицитација-1.круг (.pdf 2403 KB)
Одлука-висина стопе пореза (.doc 29 KB)
Закључак-поступак јавног надметања за закуп ППЗ (.pdf 661 KB)
Закупнина пољопривредног земљишта у државној својини по основу права пречег закупа (.pdf 631 KB)
Јавни позив за финансирање клубова 2018. (.docx 16 KB)
образац за Јавни позив наставак такмичења (.doc 125 KB)
Јавни позив-испорука минералног ђубива (.doc 46 KB)
Закључак о цени пољопривредног земљишта-јавно надметање 2.круг (.pdf 749 KB)
Јавни позив-пакет грађевинског материјала за интерно расељена лица (.PDF 4963 KB)
Јавни позив-набавка и додела економских грантова за интерно расељена лица (.PDF 3196 KB)
Јавни позив-економски грантови за повратнике (.PDF 3427 KB)
Јавни позив-пакет грађевинског материјала за повратнике (.PDF 5011 KB)
LINK group obezbedio besplatne kurseve engleskog jezika za đake u Osnovnoj školi „Karađorđe” iz Velike Plane (.docx 7 KB)
О Д Л У К A О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋЕ ВРСТЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА (.doc 74 KB)
Закључак-закупнина ППЗ за 2019.год. (.pdf 662 KB)
ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA-УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу стамбено-пословног објекта Пр+1, на катастарској парцели. 1961 КО Велика Плана I општина Велика Плана (.pdf 83 KB)
Комисија- област јавног информисања 2019. (.pdf 345 KB)
Предлог инвестиција које ће се финансирати из буџета општине Велика Плана у 2019.години (.pdf 584 KB)
Одлука председника општине о избору програма удружења и НВО (.pdf 493 KB)
АSA Ibelik,obaveštenje,životna sredina (.pdf 147 KB)
Закључак о спровођењу јавне расправе- план капиталних инвестиција (.pdf 553 KB)
ПРЕДЛОГ ИНВЕСТИЦИЈА КОЈЕ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА У 2019. ГОДИНИ (.pdf 698 KB)
Коначна листа ИРЛ (.pdf 426 KB)
Одлука ИРЛ (.pdf 960 KB)
Коначна листа РЕА (.pdf 290 KB)
Одлука РЕА (.pdf 766 KB)
Инструкције Народне банке Србије за исплату пензије (.pdf 3065 KB)
Инструкције Народне банке Србије за исплату пензије (.pdf 3065 KB)
Потврда о кретању за време забране (.docx 15 KB)
Инструкција Привредне коморе Србије у вези са радним временом малопродајних објеката на територији Републике Србије (.pdf 354 KB)