ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу објекта за колективно становање П+4, на катастарској парцели 1790/3 К.О. Велика Плана I
ОГЛАС (.doc 31 KB)
Шира и ужа ситуација локације (.pdf 420 KB)
Извод из плана вишег реда (.pdf 570 KB)
Ситуациони план (.pdf 329 KB)
План саобраћаја (.pdf 322 KB)
План инсталација (.pdf 403 KB)
План пејзажног уређења (.pdf 386 KB)
Основа приземља објекта (.pdf 176 KB)
Основа I спрата објекта (.pdf 173 KB)
Основа II спрата објекта (.pdf 177 KB)
Основа III спрата објекта (.pdf 176 KB)
Основа IV спрата објекта (.pdf 178 KB)
Североисточни изглед објекта (.pdf 129 KB)
Јужни изглед објекта (.pdf 424 KB)
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу објекта за колективно становање П+4 на катастарској парцели 1790/3 К.О. Велика Плана I (.pdf 308 KB)