ОГЛАС, ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу фарме за узгој пилића са пратећим садржајима на катастарској парцели 9004/5 К.О. Милошевац Општина Велика Плана
ОГЛАС (.pdf 79 KB)
Шира и ужа ситуација локације (.pdf 468 KB)
Извод из плана вишег реда (.pdf 634 KB)
Ситуациони план R-1-500 (.pdf 2380 KB)
Идејно арх.решење,основа управни објекат (.pdf 196 KB)
Идејно арх.решење, товилишна хала (.pdf 316 KB)
Идејно арх.решење, котларница (.pdf 96 KB)
УП фарма за узгој пилића-Милошевац (.pdf 394 KB)