Приступ информацијама од јавног значаја
Четири су основна законска права у погледу приступа информацијама од јавног значаја (чл.5.Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја):
 
  • право тражиоца да му буде саопштено да ли орган јавне власти поседује одређену информацију, односно да ли му је она доступна;
  • право тражиоца да му се информација од јавног значаја учини доступном тако што ће му се, без накнаде, омогућити увид у документ који ту информацију садржи;
  • право тражиоца да добије копију документа који садржи тражену информацију, уз уплату прописане накнаде у висини нужних трошкова израде копије документа и
  • право тражиоца да му се копија документа пошаље на адресу поштом, факсом, електронским путем или на други начин, уз уплату прописане накнаде у висини нужних трошкова упућивања.
Ако је тражена информација већ доступна јавности, право је тражиоца да га орган упути на то где је и када она објављена.
 
Ако документ садржи делове које јавност нема оправдани интерес да зна, тражилац има право да му орган јавне власти учини доступним остале делове тог документа.
 
Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја можете преузети у прилогу овог текста.
Попуњен захтев можете послати на е-маил: info@velikaplana.rs или путем поште на адресу: Милоша Великог број 30, 11320 Велика Плана.
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја (.docx 13 KB)
Жалба Поверенику на одлуку органа јавне власти (.doc 33 KB)
Жалба Поверенику када орган јавне власти није одлучивао по захтеву странке (ћутање управе) (.docx 15 KB)