Уверење о породичном стању
Уверење о породичном стању

Потребна документација:

-Извод из матичне књиге венчаних;
-Извод из матичне књиге рођених за децу;
-Потврде о пребивалишту за децу;
-Фотокопија личних карата;
-Уверење о држављанству за запослене у иностранству:

-Доказ о уплаћеној такси:
Износ републичке административне таксе: 560 динара на текући рачун број: 840-742221843-57;
Износ општинске административне таксе: 450 динара на текући рачун број: 840-742251843-73, позив на број 62-109.