Одељење за финансије
Одељење за финансије обавља:
  • нормативно-правне и финансијско-материјалне послове припреме и израде нацрта одлуке о буџету општине,
  • аналитичке послове разматрања и анализирања захтева за финансирање директних и индиректних корисника буџетских средстава и предлаже висину средстава за исте,
  • припрему и израђује тромесечне и месечне планове директних корисника за извршење дуџета,
  • праћење примања и издатке буџета,
  • финансијско планирање које обухвата пројектовање и праћење прилива укупних примања и текућих прихода на рачун трезора,
  • послове управљања готовином, контролу расхода и управљања дугом, обавља буџетско рачуноводство и извештавање, управља финансијским информационим системом,
  • послове припреме и израде предлога финансијског плана директног и индиректног корисника буџета, 
  • расподелу средстава индиректним корисницима буџета, саставља консолидоване периодичне и годишње извештаје,
  • финансијско-рачуноводствене послове, књиговодствене послове, благајничко пословање, контролу новчаних докумената (ликвидатура) и друге финансијско-материјалне послове,
  • финансијско-рачуноводствене послове за Општинско правобранилаштво општине Велика Плана и
  • друге послове у складу са законом.

НАЧЕЛНИЦА ОДЕЉЕЊА: Драгана Исаиловић
АДРЕСА: Милоша Великог 30
КАНЦЕЛАРИЈА: 44
ТЕЛЕФОН:026/514-114
Е-МАИЛ:finansije@velikaplana.rs