Буџетски инспектор
Служба за буџетску инспекцију
је независна служба која врши контролу примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменаског и законитог коришћења средстава буџета општине Велика Плана од стране следећих корисника:
  • директних и индиректних корисника буџета општине Велика Плана;
  • јавних предузећа основаних од стране општине Велика Плана, правних лица основаних од стране тих јавних предузећа, правних лица над којима општина Велика Плана има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, као и над другим правним лицима у којима јавна средства чине више од 50% укупног прихода;
  • правних лица и других субјеката којима су директно или индиректно дозначена средства буџета општине Велика Плана за одређену намену, правних лица и других субјаката који су учесници у послу који је предмет контроле и субјеката који користе средства буџета општине Велика Плана по основу задуживања, субвенција, остале државне помоћи у било ком облику, донација, дотација и др.
Службом за буџетску инспекцију руководи и послове буџетске инспекције обавља Буџетски инспектор.
Буџетског инспектора поставља Председник општине Велика Плана.

Буџетски инспектор:
Салавиша Илић
026/516-308
 
 
Контролнa листa за директне кориснике (.docx 91 KB)
Контролна листа за индиректне кориснике (.docx 78 KB)
Контролна листа за јавна предузећа (.docx 65 KB)
Контролна листа за кориснике дотација (.docx 53 KB)
Годишњи план интерне ревизије (.pdf 433 KB)
Стратешки план интерне ревизије (.pdf 2655 KB)