Одељење за инспекцијске послове
Одељење за инспекцијске послове врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и других општих аката из надлежности општине и све поверене послове инспекцијског надзора у области: комуналне делатности, просвете, изградње, заштите животне средите, друмског саобраћаја, и друге инспекцијске пословеу складу са законом, обавља управно-правне послове у вези инспекцијског надзора, послове извршења извршних решења и друге послове у складу са законом, статутом и одлукама општине.
 
ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2017.ГОДИНУ (.pdf 621 KB)
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА 2016.год. (.doc 102 KB)
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 2017 (.doc 317 KB)
ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2018.ГОДИНУ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ (.pdf 617 KB)
ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2019.ГОДИНУ (.docx 362 KB)