Одељење за инспекцијске послове
Одељење за инспекцијске послове врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и других општих аката из надлежности општине и све поверене послове инспекцијског надзора у области: комуналне делатности, просвете, изградње, заштите животне средите, друмског саобраћаја, и друге инспекцијске пословеу складу са законом, обавља управно-правне послове у вези инспекцијског надзора, послове извршења извршних решења и друге послове у складу са законом, статутом и одлукама општине.
 
ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2017.ГОДИНУ (.pdf 621 KB)
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА 2016.год. (.doc 102 KB)
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 2017 (.doc 317 KB)
ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2018.ГОДИНУ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ (.pdf 617 KB)