Грађевинска инспекција
ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА
 
Прописи:
Закон о планирању и изградњи ( ''Сл. гласник РС'' бр.132/2014)
 
Надлежност:
На основу члана 175. Закона о планирању и изградњи ( ''Сл. гласник РС'' бр.132/2014) грађевински инспектор у вршењу инспекцијског надзора има права и дужности да провери да ли : 
 • се објекат гради према издатој грађевинској дозволи и техничкој документацији
 • је за објекат који се гради издата грађевинска дозвола и поднета пријава о почетку грађења одното за објекте из чл. 145. издато одобрење за изградњуза
 • је инвеститор закључио уговор о градњи у складу са законом
 • је градилиште обележено на прописан начин
 • су извршени радови, односно материјал , опрема и инсталација која се уграђује одговара закону и прописима
 • на објекту који се гради или је изграђен постоје недостаци који угрожавају безбедност и околине
 • је за објекат издата употребна дозвола
 • се објекат користи за намену за коју је издата грађевинска и употребна дозвола
      У вршењу инспекцијског надзора грађевински инспектор је дужан да обавезно изврши два инспекцијска надзора (по обавештењу о пријави темеља и по завршетку објекта).
       Грађевински инспектор је овлашћен:
 • да уђе на градилиште,
 • да тражи исправе,
 • да узме изјаве од одговорног лица  и
 • да фотографише.
Грађевински инспектори:
Љиљана Ђорђевић Живановић, диг.
Валентина Бојковић, диг.
Телефон: 026/ 516338
е-маил: inspekcija@velikaplana.rs
 
Општинска управа општине Велика Плана развила је онлајн сервис ПРИЈАВА ПРОБЛЕМА који грађанима пружа могућност да грађевинској инспекцији поднесу пријаву и електронским путем, попуњавањем формулара који се налази на нашој страници ПРИЈАВА ПРОБЛЕМА.
Контролна листа,1 исправка (.docx 316 KB)
Контролнa листa, 2 члан 145 исправка (.docx 314 KB)
Контролнa листa, 3 темељи исправка (.docx 314 KB)
Контролнa листa, 4 конструкције,исправка (.docx 313 KB)
Контролнa листa, 5, употребна дозвола, исправка (.docx 307 KB)