Инспекција за заштиту животне средине
ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 
Инспектор за заштиту животне средине обавља послове инспекцијског надзора који се односе на примену мера прописаних следећим законима као и подзаконским актима донетих на основу истих :
 
-Закон о заштити животне средине (,,Службени гласник РС“ , број 135/04 , 36/09 36/09-др.закон , 72/2009-др.закон и 43/2011-Одлука УС) који  уређује интегрални систем заштите животне средине којим се обезбеђује остваривање права човека на живот и развој у здравој животној средини и уравнотежен однос привредног развоја и животне средине .
 
-Закон о процени утицаја на животну средину ( ,,Сл. гласник РС“ , бр.135/04, 36/09) уређује поступак процене утицаја за пројекте који могу имати значајне утицаје на животну средину, садржај студије о процени утицаја на животну средину, учешће заинтересованих органа и организација и јавности , надзор и друга питања од значаја за процену утицаја на животну средину.
 
-Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину ( ,,Сл. гласник РС“ , бр.135/04, 36/09) уређује услове, начин и поступак вршења процене утицаја одређених планова и програма на животну средину, ради обезбеђивања заштите животне средине и унапређивања одрживог развоја интегрисањем основних начела заштите животне средине у поступак припреме и усвајања планова и програма.
 
-Закон о управљању отпадом ( ,,Сл. гласник РС “ , бр. 36/09 и 88/10) уређује: врсте и класификацију отпада ; планирање управљања отпадом ; субјекте управљања отпадом.
 
-Закон о заштити природе ( ,,Сл. гласник РС“ , бр. 36/09  , 88/10 и 91/2010 – испр.) -овим законом уређује се заштита и очување природе, биолошке, геолошке разноврсности као дела животне средине.
 
-Закон о заштити ваздуха ( ,,Сл. гласник РС“ , бр. 36/09 и 10/2013 )-овим законом уређује се управљање квалитетом ваздуха и одређују мере, начин организовања и контрола спровођења заштите и побољшања квалитета ваздуха као природне вредности од општег интереса .
 
-Закон о заштити од буке у животној средини ( ,,Сл. гласник РС“ , бр. 36/09 и 88/10) уређује : субјекте заштите животне средине од буке; мере и услови заштите од буке у животној средини; мерење буке у животној средини; приступ информацијама о буци; надзор и друга питања од значаја за заштиту животне средине и здравље људи.
 
-Закон о заштити од нејонизујућих зрачења ( ,,Сл. гласник РС“ , бр.36/09)-овим законом уређују се услови и мере заштите здравља људи и заштите животне средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења у коришћењу извора нејонизујућих зрачења.
 
Одлука о мерама и начину сузбијања коровске биљке амброзије (,, Међуопштински службени лист општина Велика Плана И Смедеревска Паланка “,  број 11/2010) 
 
Инспектор за заштиту животне средине : Александар Марковић
контакт телефон : 026/516-172
е-mail: mihaca@verat.net
е-маил: inspekcija@velikaplana.rs
 
Општинска управа општине Велика Плана развила је онлајн сервис ПРИЈАВА ПРОБЛЕМА који грађанима пружа могућност да инспекцији за заштиту животне средине поднесу пријаву и електронским путем, попуњавањем формулара који се налази на нашој страници ПРИЈАВА ПРОБЛЕМА.
 
ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА (.docx 27 KB)
ДОСТАВА ПОДАТАКА ПРЕМА ЗАКОНУ О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (.docx 140 KB)
ЗАШТИТА ВАЗДУХА (.docx 143 KB)
ЗАШТИТА ВОДА КОНТРОЛНА ЛИСТА- ДРУГЕ OТПАДНЕ ВОДЕ (.docx 146 KB)
ЗАШТИТА ВОДА КОНТРОЛНА ЛИСТА -КОМУНАЛНЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ (.docx 145 KB)
ЗАШТИТА ВОДА КОНТРОЛНА ЛИСТА -ТЕХНОЛОШКЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ (.docx 146 KB)
ЗАШТИТА ОД БУКE У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ (.docx 138 KB)
К О Н Т Р О Л Н А Л И С Т А З А А М Б А Л А Ж Н И О Т П А Д (.docx 143 KB)
К О Н Т Р О Л Н А Л И С Т А З А Д Е П О Н И Ј Е (.docx 143 KB)
К О Н Т Р О Л Н А Л И С Т А З А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј У (.docx 150 KB)
К О Н Т Р О Л Н А Л И С Т А З А З Е М Љ И Ш Т Е (.docx 167 KB)
К О Н Т Р О Л Н А Л И С Т А З А С К Л А Д И Ш Т Е Њ Е О Т П А Д А (.docx 146 KB)
КОНТРОЛНА ЛИСТА: СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА (.docx 138 KB)
К О Н Т Р О Л Н А Л И С Т А З А Т Р Е Т М А Н О Т П А Д А (.docx 149 KB)