Комунална инспекција
КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

Комунални инспектор обавља послове инспекцијског надзора који се односе на примену мера прописаних следећим законима и одлукама донетим на основу истих :
 • ЗАКОН О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА (Сл. гласник РС 88/2011)
  • којим се одређују комуналне делатности и уређују општи услови и начин њиховог обављања.
 • ЗАКОН О САХРАЊИВАЊУ И ГРОБЉИМА (Сл. гласник СРС 20/77)
  • којим се прописује начин сахрањивања умрлих као и услови одржавања и уређивање гробља.
 • ЗАКОН О ОДРЖАВАЊУ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА (Сл. гласник РС 44/95)
  • којим се утврђују права и обавезе власника станова и других посебних делова зграде у погледу одржавања и коришћења станова и уређује начин управљања стамбеном зградом.
 • ОДЛУКА О ОПШТЕМ И КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ ГРАДА И НАСЕЉА ( Међ. Општ. Сл. лист 10/93, 4/94, 1/95, 8/98 и 3/01)
  • којом се утврђују општи услови уређења града као и права и обавезе корисника комуналних производа и услуга.
 • ОДЛУКА О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ДРЖАЊА ЖИВОТИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА (Међ. Општ. Сл. лист 10/84, 10/92 и 8/98)
  • којом се прописују услови за држање и производњу животиња.
 • ОДЛУКА О УПРАВЉАЊУ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА (Међ.општ. Сл. лист)
  • којом се прописују општи услови и начин обављања Комуналне делатности управљања комуналним отпадом.
 • ОДЛУКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ( Међ.општ. Сл. лист 6/05)
  • којом се прописују услови и начин постављања и уклањања привремених објеката на територији општине Велика Плана.
 • ОДЛУКА О ПОСЛОВНОМ РАДНОМ ВРЕМЕНУ ОДРЕЂЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И РАДЊИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА (Пречишћен текст) (Међ. Општ. Сл. лист 13/06)
  • којом се одређује распоред, почетак и завршетак радног времена.
 • ОДЛУКА О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ( Међ. Општ. Сл. Лист)
  • којом се одређују комуналне делатности и начин организовања њихоовог обављања, надзор над њиховим вршењем и прописују казне за кршење њених одредби.
 • ОДЛУКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПОСТАВЉАЊА РЕКЛАМНИХ ПАНОА У ООПШТИНИ ВЕЛИКА ПЛАНА (Међ. Општ. Сл. лист 8/2005)
  • којом се прописују услови и начин постављања рекламних паноа на територији општине Велика Плана.
 • ОДЛУКА О ПИЈАЦАМА ( Међ. Општ. Сл. лист 10/95)
  • којом се одређује управљање пијацама, одржавање пијачних објеката, коришћење пијачног простора, промет на пијацама као и услови и начин задовољавања потреба корисника пијачних услига.
 • ОДЛУКА О ПРОИЗВОДЊИ И ДИСТРИБУЦИЈИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ( Међ. Општ. Сл. лист 10/05)
  • којом се прописују услови и начин снабдевања топлотном енергијом као и међусобни односи снабдевача и потрошача.
 • ОДЛУКА О ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ( Међ. Општ. Сл. лист)
  • којом се прописују услови и начин организовања послова у вршењу Комуналних делатности снабдевање водом за пиће и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода.
 • ОДЛУКА О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СТАНОВА, ПОСЛОВНИХ И ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА У ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ( Међ. Општ. Сл. лист 12/92)
  • којом се уређују услови и начин коришћења станова,пословних и заједничких просторија у стамбеним зградама.
 • ОДЛУКА О САХРАЊИВАЊУ И ГРОБЉИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ( Међ. Општ. Сл. лист 7/78)
 • ОДЛУКА О КОМУНАЛНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ (Међ. Општ. Сл. лист 12/93)
  • којом се утврђује организација и надлежност Комуналне инспекције 
Комунални инспектор:
Предраг Матић
Контакт телефон : 026/516-172
е-маил: inspekcija@velikaplana.rs

Општинска управа општине Велика Плана развила је онлајн сервис ПРИЈАВА ПРОБЛЕМА који грађанима пружа могућност да комуналној инспекцији поднесу пријаву и електронским путем, попуњавањем формулара који се налази на нашој страници ПРИЈАВА ПРОБЛЕМА.
Контролнa листa, делатност зоохигијене (.doc 351 KB)
Контролнa листa, држање домаћих животиња (.doc 368 KB)
Контролнa листa, држање кућних љубимаца (.doc 350 KB)
Контролнa листa, гробља-забране (.doc 338 KB)
Контролнa листa, канализација,обавезе вршиоца комуналне делатности (.doc 349 KB)
Контролнa листa, комунални ред баште (.doc 367 KB)
Контролнa листa, комунални ред,објекти,уређаји,опрема (.doc 368 KB)
Контролнa листa, комунални ред, уређеност површина (.doc 360 KB)
Контролнa листa,септичка јама (.docx 96 KB)
Контролнa листa, одржавање ,чишћење и прање јавних површина (.doc 349 KB)
Контролнa листa, пијаце (.doc 356 KB)
Контролнa листa, продаја робе испред локала (.doc 353 KB)
Контролнa листa, продаја робе на јавној површини (.doc 353 KB)
Контролнa листa, радно време за угоститељске објекте (.doc 343 KB)
Контролнa листa, управљање комуналним отпадом, обавезе корисника (.doc 150 KB)
Контролнa листa, управљање комуналним отпадом,сакупљање и транспорт (.doc 357 KB)
Контролнa листa, уређење дворишта , дрво (.doc 356 KB)
Контролнa листa, уређење дворишта (.doc 358 KB)
Одлука о комуналним делатностима 1-7стр (.pdf 4280 KB)
Одлука о комуналним делатностима 8-15стр (.pdf 5771 KB)
Одлука о комуналној инспекцији (.pdf 6680 KB)
Одлука о мерама и начину сузбијања коровске биљке амброзије (.pdf 1230 KB)
Одлука о начину и условима држања животиња 1-3 стр (.pdf 5937 KB)
Одлука о начину и условима држања животиња 4-6 стр (.pdf 5501 KB)
Одлука о начину коришћења станова,пословних и заједничких просторија у зградама (.pdf 7479 KB)
Одлука о општем и комуналном уређењу града и насеља 1-3 стр (.pdf 4653 KB)
Одлука о општем и комуналном уређењу града и насеља 4-6 стр (.pdf 6341 KB)
Одлука о општем и комуналном уређењу града и насеља 7-9 стр (.pdf 4694 KB)
Одлука о општем и комуналном уређењу града и насеља 10-12 стр (.pdf 6225 KB)
Одлука о општем и комуналном уређењу града и насеља 13-15 стр (.pdf 6261 KB)
Одлука о општем и комуналном уређењу града и насеља 16-18 стр (.pdf 5511 KB)
Одлука о општем и комуналном уређењу града и насеља 19-21 стр (.pdf 4717 KB)
Одлука о општем и комуналном уређењу града и насеља 22-24 стр (.pdf 5472 KB)
Одлука о општем и комуналном уређењу града и насеља 25-27 стр (.pdf 5035 KB)
Одлука о општем и комуналном уређењу града и насеља 28-30 стр (.pdf 6414 KB)
Одлука о општем и комуналном уређењу града и насеља 31-32 стр (.pdf 5944 KB)
Одлука о општем и комуналном уређењу града и насеља 33-36 стр (.pdf 6852 KB)
Одлука о пијацама 1-3 стр (.pdf 5698 KB)
Одлука о пијацама 4-6 стр (.pdf 6672 KB)
Одлука о пијацама 7-8 стр (.pdf 5635 KB)
Одлука о пословном радном времену одређених органиѕација и радњи (.pdf 5595 KB)
Одлука о сахрањивању и гробљима (.pdf 8361 KB)
Одлука о управљању комуналним отпадом (.pdf 5833 KB)
Одлука о условима и начину постављања привремених објеката 1 (.pdf 4252 KB)
Одлука о условима и начину постављања привремених објеката 2 (.pdf 794 KB)
Одлука о условима и начину постављања привремених објеката 3 (.pdf 1020 KB)
Одлука о условима и начину постављања привремених објеката 4 (.pdf 537 KB)
Одлука о условима и начину постављања рекламних паноа (.pdf 5997 KB)
Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом 1-3 стр (.pdf 6541 KB)
Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом 4-6 стр (.pdf 6598 KB)
Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом 7-9 стр (.pdf 4879 KB)
Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом 10-11 стр (.pdf 4210 KB)
Одлука о водоводу и канализацији 1 (.pdf 2833 KB)
Одлука о водоводу и канализацији 2 (.pdf 4132 KB)
Одлука о водоводу и канализацији 3 (.pdf 4604 KB)
Одлука о пијацама 2017 (.docx 34 KB)
ОДЛУКА О УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКА КОЈИМА СУ ПРОПИСАНЕ ПРЕКРШАЈНЕ ОДРЕДБЕ СА ЗАКОНОМ О ПРЕКРШАЈИМА (.doc 71 KB)
Одлука о јавним паркиралиштима (.docx 47 KB)