Саобраћајна инспекција и инспекција за путеве
САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА И ИНСПЕКЦИЈА ЗА ПУТЕВЕ
 
Прописи:
 • Закон о јавним путевима (''Службени гласник РС'', бр. 101/2005, 123/2007, 104/2013 и 105/2013);
 • Закон о превозу у друмском саобраћају (''Службени гласник РС'', бр. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011);
 • Закон о превозу терета у друмском саобраћају (''Службени гласник РС'', бр. 68/2015);
 • Закон о превозу путника у друмском саобраћају (''Службени гласник РС'', бр. 68/2015);
 • Одлука о безбедности саобраћаја на путевима општине Велика Плана (''Међуопштински сл. лист'', бр. 2/94);
 • Одлука о  некатегорисаним путевима у општој употреби на територији општине Велика Плана (Међуопштински сл. лист бр. 10/77);
 • Одлука о ауто – такси превозу путника (''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'', бр. 41/2008, 25//2009, 13/2010, 4/2011 и 13/2014).
Надлежност:
 • Контрола превоза терета у домаћам друмском саобраћају - јавног превоза и превоза за сопствене потребе;
 • Контрола превоза путника у домаћам друмском саобраћају - јавног превоза (линијски, ванлинијски, посебан линијски и такси превоз) и превоза за сопствене потребе;
 • Контрола јавних путева (локалних путева и улица у насељу) и некатегорисаних путева са аспекта безбедности саобраћаја на путу на територији општине Велика Плана;
 • Утврђивање испуњености посебних услова за обављање такси превоза - за такси возило (естетски услови и опренљеност такси возила) и за такси возача
Саобраћајни инспектор и инспектор за путеве: 
Дијана Вучковић, дис
Телефон: 026 516338
е-маил: inspekcija@velikaplana.rs

Општинска управа општине Велика Плана развила је онлајн сервис ПРИЈАВА ПРОБЛЕМА који грађанима пружа могућност да саобраћајној инспекцији поднесу пријаву и електронским путем, попуњавањем формулара који се налази на нашој страници ПРИЈАВА ПРОБЛЕМА.
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр. 1 Контрола изградње саобраћајних прикључака на земљишном (путном) појасу јавних путева (.doc 143 KB)
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр. 2 Контрола коловозне конструкције са асфалтним слојевима (.doc 148 KB)
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр. 3 Контролa ванредног (вангабаритног) превоза (.doc 131 KB)
КОНТРОЛНА ЛИСТА БРОЈ бр. 4 Контролa активности управљача јавног пута на заштити путева (.doc 119 KB)
КОНТРОЛНА ЛИСТА БРОЈ бр. 5 Контрола извођење радова и вршења других штетних радњи од стране корисника јавних путева (чл.44. ЗоЈП) (.doc 159 KB)
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр. 6 Контрола опреме пута (.doc 155 KB)
КОНТРОЛНА ЛИСТА БРОЈ 8 Контрола изградње (полагања) инсталација и постројења на земљишном (путном) и у заштитном појасу јавног пута (.doc 139 KB)
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр. 9 Контрола коловозне конструкције од невезаних минералних материјала (макадамски коловози) (.doc 142 KB)
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр.11 Контрола трупа пута и путног земљишта (.doc 164 KB)
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр. 15 Контрола локалног линијског превоза путника у друмском саобраћају (.doc 111 KB)
Контролна листа бр. 16 КОНТРОЛНА ЛИСТА ВАНЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА У УНУТРАШЊЕМ ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ (.doc 116 KB)
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр. 17 Контрола превоза путника за сопствене потребе у друмском саобраћају (.doc 108 KB)
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр. 18 Контрола ауто-такси превоза путника у друмском саобраћају (.doc 136 KB)
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр. 19 Контрола превоза ствари и терета у друмском саобраћају (.doc 105 KB)
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр. 20 Контрола превоза терета за сопствене потребе у друмском саобраћају (.doc 108 KB)
Одлука о безбедности саобраћаја на путевима Општине Велика Плана (.pdf 5541 KB)
Одлука о некатегорисаним путевима у општој употреби на територији Општине Велика Плана (.pdf 4464 KB)
Одлука о ценама ауто-такси превоза на територији Општине Велика Плана (.pdf 845 KB)
Одлука о аутобуским стајалиштима (.pdf 1751 KB)
Одлука о линијском, градском и приградском превозу путника у друмском саобраћају на територији Општине Велика Плана 1 (.pdf 4726 KB)
Одлука о линијском, градском и приградском превозу путника у друмском саобраћају на територији Општине Велика Плана 2 (.pdf 5801 KB)
Одлука о ауто-такси превозу на територији Општине Велика Плана 1 (.pdf 4769 KB)
Одлука о ауто-такси превозу на територији Општине Велика Плана 2 (.pdf 4351 KB)