Исправка података у матичним књигама и Књизи држављана
За исправку података у матичним књигама/књизи држављана потребно је приложити:
-захтев;
-извод из матичне књиге у којој се захтева исправка (МКР, МКВ, МКУ,уверење о држављанству);
-извод из матичне књиге на основу кога се врши исправка;  
-фотокопију личне карте;
-по потреби и друга документа. 
 
Напомена: 
-Документација се предаје у оригиналу или овереној фотокопији,  не старија од 6 месеци.  
 -Ослобођено плаћања таксе.