Накнадни упис у матичне књиге
За накнадни упис у Матичну књигу рођених потребно је приложити:
-захтев;  
-извод из Матичне књиге рођених за родитеље;
-уверење о држављанству за родитеље;
-изјава два сведока о времену и месту рођења;
-по потреби и друга документа.    
 
Напомена: 
-Документација се предаје у оригиналу или овереној фотокопији, не старија од 6 месеци.  
-Ослобођено плаћања таксе.
 
 
За накнадни упис у Матичну књигу умрлих потребно је приложити:
-захтев;
-потврда о смрти (   оригинал, у два примерка,  издата од надлежног органа );
-уверење о држављанству; 
-потврда да умрли није уписан у Матичну књигу умрлих у месту где је смрт наступила;  
-извод из Матичне књиге рођених;
-извод из Матичне књиге венчаних  ( ако је брачни друг жив ); 
-извод из Матичне књиге умрлих за супружника ( ако је брачни друг преминуо);
 -фотокопија личне карте;
-фотокопија личне карте подносиоца захтева;
-доказ о уплати таксе;
-по потреби и друга документа.   
 
Напомена: 
-Документација се предаје у оригиналу или овереној фотокопији, не старија од 6 месеци.