Одређивање и промена личног имена
За промену личног имена пунолетног лица потребно је приложити:
-захтев;
-извод из Матичне књиге рођених;
- извод из Матичне књиге рођених за супружника (код промене у току трајања брака); 
- извод из Матичне књиге венчаних;
-уверење о држављанству;
-уверење о неспровођењу истраге (суд и тужилаштво); 
-потврда о пребивалишту ( полицијска станица); 
-фотокпију личне карте;
-уверење Пореског одељења Општинске управе општине Велика Плана о измиреним обавезама;  
-уверење Пореске управе – Филијала Велика Плана о измиреним обавезама;   
- извод из Матичне књиге рођених за децу  (може и фотокопија извода који је старији од 6 месеци);
-доказ о уплати таксе;
-по потреби и друга документа. 
 
Напомена:
- Документација се предаје у оригиналу или овереној фотокопији, не старија од  6 месеци.  
 
За промену личног имена малолетног лица потребно је приложити:
-захтев;
-извод из Матичне књиге рођених за дете;
-уверење о држављанству за дете;
-потврда о пребивалишту за дете;
-извод из Матичне књиге рођених за родитеље;
-извод из Матичне књиге венчаних или пресуда о разводу брака;
-сагласност родитеља за промену личног имена детета;
-сагласност детета старијег од 10 година;
-фотокопија личне каре за оба родитеља;
-доказ о уплати таксе;
-по потреби и друга документа.
 
Напомена: 
-Документација се предаје у оригиналу или овереној фотокопији, не старија од 6 месеци.
 
За одређивање личног имена новорођеног детета потребно је приложити:
 
-ако су родитељи у браку:
      -присуство једног родитеља;
      -извод из Матичне књиге венчаних;
     -лична карта на увид;
     -по потреби и друга документа. 
 
-ако родитељи нису у браку:
     -присуство оба родитеља;
     -извод из Матичне књиге рожених за мајку;
     -личне карте на увид;
     -по потреби и друга документа.

Референт: Светлана Младеновић
канцеларија број:17
телефон: 026/516-318