Правна помоћ
Општинска управа општине Велика Плана пружа правну помоћ грађанима који су корисници новчане социјалне помоћи, а који због стања социјалне потребе у коме се налазе, нису у стању да сами сносе трошкове ове врсте помоћи ангажовањем професионалних лица.
 
У оквиру послова правне помоћи састављају се:
 
-предлози
-жалбе
-тужбе
-уговори
-тестаменти
-изјаве
-пуномоћја и др.

Референт: Радослав Митровић
канцеларија: 47
телефон: 026/516-318