Пријава смрти
За пријаву смрти потребно је приложити:
-захтев;
-потврда о смрти  (оригинал, у два примерка,  издата од надлежног органа);
- извод из Матичне књиге рођених;
 -уверење о држављанству; 
-извод из Матичне књиге венчаних ( ако је брачни друг жив );   
-извод из Матичне књиге умрлих за супружника ( ако је брачни друг преминуо);
 -фотокопија личне карте;
-по потреби и друга документа.
 
Напомена: 
-Документација се предаје у оригиналу или овереној фотокопији,  не старија од 6 месеци.