Упис чињенице рођења у Матичну књигу рођених
За упис чињенице рођења у Матичну књигу рођених потребно је приложити:
-захтев;
- извод из Матичне књиге рођених  на интернационалном обрасцу;
- решење о пријему у држављанство;
-уверење о држављанству; 
-извод из Матичне књиге венчаних ( за лица у браку);
-пресуду о разводу или извод из Матичне књиге умрлих ( уколико је дошло до престанка брака);  
-потврду о пребивалишту;
-фотокопију личне карте;
-по потреби и друга документа. 
 
Напомена: 
-Документација се предаје у оригиналу или овереној фотокопији,  не старија од 6 месеци.