Упис чињенице закључења брака у Матичну књигу венчаних
За упис чињенице закључења брака  у Матичнуу књигу венчаних потребно је приложити:
-захтев;
-извод из Матичне књиге венчаних  на интернационалном обрасцу; 
-извод из Матичне књиге венчаних за супружнике;
-уверење о држављанству за супружнике;  
-уверење да брак није уписан по месту последњег пребивалишта супружника у време закључења  
  брака;  
-уверење да брак није уписан по месту рођења супружника (ако је последње место пребивалишта 
  супружника непознато);
-уверење да брак није уписан по месту пребивалишта једног од супружника ( ако супружници 
  немају исто место пребивалишта);
-уверење о пребивалишту једног од супружника (који има пребивалиште на територији општине 
  Велика Плана);
-фотокопије личних  карти;
-по потреби и друга документа.
 
Напомена: 
-Документација се предаје у оригиналу или овереној фотокопији,  не старија од 6 месеци.  
-Ако је један од супружника страни држављанин за њега се доставља само фотокопија пасоша.