Закључење брака
За пријаву закључења брака потребно је:
-извод из Матичне књиге рођених;
-уверење о држављанству;
-уверење о слободном брачном стању (за лице које је страни држављанин);
-важеће личне карте;
-путна исправа (за лице које је страни држављанин);
-доказ о уплаћеној такси;
-по потреби и друга документа.
 
Напомена: 
-Документација се предаје у оригиналу или овереној фотокопији,  не старија од 6 месеци.