Одсек за привреду и предузетништво
 
Одељење за привреду и локални економски развој, Одсек за привреду и предузетништво, канцеларија АПР бр 47. Велика Плана обавља послове Агенције за привредне регистре. 

Сви потребни обраси се налазе на сајту Агенције за привредне регистре: www.apr.gov.rs


OБРАСЦИ за издавање водних аката по основу ЗАКОНА О ВОДАМА („Службени гласник РС” број 30/10)
 
 
ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ВОДНИХ АКАТА У ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ 
 
Сходно Правилнику о поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл. гласник РС'', број 22/2015), а у циљу поштовања задатих рокова,  за издавање водних аката, Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за воде ће примењивати следеће:
 
Издавање водних аката  је дефинисано Законом о водама (''Сл. гласник РС'' број 30/2010) и Правилником о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова (''Сл. гласник РС''бр.74/10), ради обезбеђивања јединственог водног режима и управљања водама, за изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката и извођење других радова који могу трајно, повремено или привремено утицаати на промене у водном режиму, као и за израду планских докумената за уређење простора и газдовање шумама.
 
Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл. гласник РС'', број 22/2015) дефинисано је да се међусобним споразумом могу уредити односи надлежног органа (Министарства надлежног за послове грађевинарства, покрајинског секретаријата за послове грађевинарства и надлежног органа јединице локалне самоуправе) и имаоца јавног овлашћења, у овом случају Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Републичке дирекције за воде.
 
За поступак обједињене процедуре, у циљу поштовања прописа и задатих рокова, за издавање водних аката неопходно и обавезно да уз захтев буду достављени потребни прилози на прописаним обрасцима.
 
Обрасци се могу преузети са веб сајта:
www.rdvode.gov.rs / poslovi / vodna akta / obrasci
Административна такса се не наплаћује - у складу са Законом о републичким административним таксама (''Сл. гласник РС'' број 93/2012, 43/03.... 50/11, 70/11 и 55/2012).
 
Захтеве и све потребне прилоге доставити у писаној форми.
Износ и плаћање осталих стварних и додатних накнада у обједињеној процедури ће бити накнадно достављен.
 
ВОДНИ   УСЛОВИ
 
За издавање водних услова, неопходно је приложити:
-Попуњен образац О-1, 
-Извод из Регистра Агенције за привредне регистре / правна лица и предузетници,
-Копија плана катастарске/ких  прцеле/а,
-Извод/и из листа /ова непокретности,
-Информација о локацији или локацијски услови надлежног органа,
-Мишљење надлежног јавног водопривредног предузећа,
-Мишљење републичке организације надлежне за хидрометеоролошке послове,
-Мишљење министарства надлежног за послове туризма за објекте и радове на територији бањског места,
-Раније издата водна акта, у случају изградње новог објекта у саставу постојећег или његове реконструкције,
-Генерални пројекат или Идејно решење или Идејни пројекат / са стручном контролом за објекте из чл.133. Закона о планирању и изградњи,
-Услови надлежног јавног предузећа или јавног комуналног предузећа за прикључак на јавни водовод и канализацију,
-Информација јавног предузећа или јавног комуналног предузећа о положају објеката у односу на зоне санитарне заштите изворишта,
-Елаборат или други документ овлашћеног превног лица о количини и квалитету воде која се захвата (изузев ако се захвата из јавног водоводног система),
-Мишљење Министарства недлежног за заштиту животне средине или специјализоване институције (завод, институт,...).
 
Плански документ / План газдовања шумама
-Попуњен образац О-2,
-Извод из Регистра Агенције за привредне регистре / правна лица и предузетници,
-Одлука надлежног органа о изради планског документа,
-Програм за израду планског документа,
-Мишљење надлежног јавног водопривредног предузећа,
-Мишљење републичке организације надлежне за хидрометеоролошке послове,
-Мишљење министарства надлежног за послове туризма за планска документа за уређење простора / за планове газдовања шумама, на територији бањског места,
-Графички прилози.
 
Уколико уз захтев не буду достављени сви прописани и потребни прилози за решавање истог, овај орган ће:
-обавестити надлежни орган да не може поступити по захтеву због неуредног и непотпуног захтева односно не може да изда водне услове за пројектовање због недостатака у садржини идејног решења.
 
ВОДНА САГЛАСНОСТ
 
За издавање водне сагласности, неопходно је приложити:
-Попуњен образац О-3,
-Извод из Регистра Агенције за привредне регистре / правна лица и предузетници,
-Геодетски подаци за тачкасте, линијске објекте, зоне и подручја, у Gauss Kriger-овим координатама,
-Решење о издатим водним условима,
-Локацијски услови,
-Пројекат за грађевинску дозволу у складу са прописом којим се уређује садржина техничке документације, урађен од стране правног лица који је уписан у регистар за израду техничке документације, са одговарајућом лиценцом одговорног пројектанта, 
-Техничка контрола пројекта урађена од стране правног лица који је уписан у регистар за израду техничке документације са одговарајућом лиценцом одговорног пројектанта, 
-Решење министарства надлежног за послове здравља о одређивању зоне санитарне заштите изворишта, / за јавни водовод и регионални вишенаменски хидросистем,
-Решење министартва надлежног за послове геолошких истаживања о утврђеним и разврстаним резервама подземних вода,
-Извештај јавног водопривредног предузећа о испуњености услова из мишљења и водних услова за издавање водне сагласности на пројекат-за хидроелектране.
 
Плански документ / План газдовања шумама
-Попуњен образац О-5,
-Извод из Регистра Агенције за привредне регистре / правна лица и предузетници,
-Решење о издавању водних услова,
-Плански документ / Основа газдовања шумама са Програмом газдовања шумама,
-Извештај о стручној контроли Планског документа.
 
Уколико уз захтев не буду достављени сви прописани и потребни прилози за решавање истог, овај орган ће:
-обавестити надлежни орган да не може поступити по захтеву због неуредног и непотпуног поднеска односно не може да изда водну сагласност.
 
ВОДНА  ДОЗВОЛА
 
За издавање водне дозволе, неопходно је приложити:
-Попуњен образац О-6,
-Извод из Регистра Агенције за привредне регистре / правна лица и предузетници,
-Геодетски подаци за тачкасте, линијске објекте, зоне и подручја, у Gauss Kriger-овим координатама,
-Решење о издавању водне сагласности / Решење о издавању водне дозволе (уколико је рок важности водне дозволе истекао),
-Извештај јавног водопривредног предузећа о испуњености услова из водних услова и воден сагласности за издавање водне дозволе,
-Записник водног инспектора о испуњености услова из водне сагласности или водне дозволе,
-Извештај комисије о извршеном техничком прегледу објекта,
-Пројекат за извођење, оверен и потврђен да је изведено стање једнако пројектованом / Пројекат изведеног објекта / урађена од стране правног лица који је уписан у регистар за израду техничке документације, са одговарајућом лиценцом одговорног пројектанта, 
-Решење министарства надлежног за послове здравља о одређивању зоне санитарне заштите изворишта, / за јавни водовод и регионални вишенаменски хидросистем,
-Решење министарства надлежног за послове геолошких истаживања о утврђеним и разврстаним резервама подземних вода / за захватање подземних вода, 
-Сагласност министарства надлежног за послове туризма за коришћење вода са природним лековитим својством на територији бањског места,
-Уговор или други документ из кога се може утврдити да јавно предузеће /јавно комунално предузеће врши услугу чишћења објеката за испуштање отпадних вода и услугу чишћења чврстог отпада,
-Извештај овлашћеног правног лица о испитивању количина и квалитата захваћених вода и испуштених отпадних вода, из претходног периода,
-Изјава одговорног лица о количинама захваћених / испуштених вода на годишњем нивоу,
-Атест издат од стране овлашћеног правног лица о постигнутом степену ефикасности рада уређаја за пречишћавање отпадних вода,
-Потврда овлашћеног правног лица о исправности објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода, укључујући и септичке јаме,
-Баждарне таблице издате од стране овлашћеног правног лица / само за објекте за складиштење у резервоарима.
 
Додатак за бране и акумулације:
-Елаборат за одређивање последица услед изненадног рушења брана и о обавештавању и узбуњивању становништва на подручју угроженом поплавним таласима,
Пројекат техничког осматрања са стручном контролом,
-Годишњи извештај са анализом и закључцима о мерењима из пројекта техничког осматрања са анализом и оценом стања овлашћеног правног лица,
-Атест уређаја (затврача, прелива, евакуационих органа , и др.) за регулацију протока на брани, издат од овлашћеног правног лица,
-Правилник о начину коришћења објеката и уређаја бране са акумулацијом, који је усвојио власник-корисник водног објекта ,
-Решење министарства надлежног за послове здравља о одређивању зоне санитарне заштите изворишта,
 
Уколико уз захтев не буду достављени сви прописани и потребни прилози за решавање истог, овај орган ће:
-обавестити надлежни орган да не може поступити по захтеву због неуредног и непотпуног поднеска односно не може да изда водну дозволу.
 
За све додатне сугестије и питања, обратити се Републичкој дирекцији за воде, Одсек за управне и аналитичке послове, телефони: 011/311-6494, 201-3369, 201-3336, 201-3337, 311-6436.
 
 
ОБРАСЦИ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈ У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ, НАЛАЗЕ СЕ НА САЈТУ  МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ- УПРАВЕ ЗА АГРАНА ПЛАЋАЊА.
 
Захтев за издавање водних услова (.docx 20 KB)
Право на новчана средства (.docx 18 KB)
Образац 1 (.docx 20 KB)
Образац 2 (.docx 19 KB)
Образац О-1 (.docx 24 KB)
Образац О-3 (.docx 23 KB)
Образац О-5 (.docx 31 KB)
Образац О-7 (.docx 26 KB)
Обрасци за процену штете (.docx 15 KB)
Обрасци за регресиранје горива (.docx 16 KB)
Образац О-4 (.docx 25 KB)
Образац за промену намене (.docx 15 KB)
Такси дозвола (.doc 26 KB)
захтев за издавање уверења о вођењу радње (.doc 31 KB)
Образац за право пречег закупа ПЗ (.docx 21 KB)