Одељење за урбанизам и грађевину, имовинско-правне и комунално-стамбене послове
Одељење за урбанизам и грађевину, имовинско-правне и комунално-стамбене послове
  • врши управне и друге послове у спровођењу закона и других прописа чије је непосредно спровођење поверено општини у области урбанизма, комунално-стамбеној области, области заштите животне средине и саобраћаја, решава по пријавама за бесправно изграђене објекте, издаје одобрења за изградњу, потврде о пријави радова, издаје употребне дозволе за објекте за које је надлежна општина, води евиденцију издатих грађевинских и употребних дозвола, врши послове који се односе на уређење, развој и обављање комуналних делатности, спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у складу са законом и друге послове поверене законом у стамбеној области, спроводи поступак експропријације и води евиденцију експроприсаних непокретности, обавља управно-правне послове који се односе на грађевинско земљиште, коришћење, располагање и промет непокретности, самовласна заузећа, послове откупа станова у државној својини, обавља стручне и административне послове за потребе Комисије за враћање земљишта и комасације.


Одељење организациона шема (.pdf 295 KB)
Образац за пријаву штете на стамбеним објектима 2018. (.pdf 377 KB)