Урбанистички пројекат за изградњу стамбене зграде П+4 на кп бр 5497 КО Велика Плана 1