УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу објекта за колективно становање П+4, на катастарској парцели 1790/3 К.О. Велика Плана I
Идејно арх.решење,основа приземља (.pdf 176 KB)
Идејно арх.решење,основа 1. спрата (.pdf 173 KB)
Идејно арх.решење,основа 2. спрата (.pdf 177 KB)
Идејно арх.решење,основа 3. спрата (.pdf 176 KB)
Идејно арх.решење,основа 4.спрата (.pdf 178 KB)
Изглед јужне фасаде (.pdf 424 KB)
Изгед североисточне фасаде (.pdf 129 KB)
Извод из плана вишег реда (.pdf 570 KB)
План инфраструктурних система (.pdf 403 KB)
План пејзажног уређења (.pdf 386 KB)
План саобраћајних комуникација (.pdf 322 KB)
Ситуациони план (.pdf 329 KB)
Шира и ужа ситуација локације (.pdf 420 KB)
УП Стамбена зграда П+4 (.pdf 308 KB)