Потврђивање урбанистичког пројекта и пројекта парцелације и препарцелације

Урбанистички пројекат израђује се у складу са урбанистичким планом, просторним планом јединице локалне самоуправе или просторним планом подручја посебне намене, када је то одређено планским документом или на захтев инвеститора, за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене и урбанистичко-архитектонске разраде локација.

Урбанистички пројекат се израђује  за једну или више катастарских парцела на овереном катастарско-топографском плану.

Правни основ:

Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14 и 145/14),  и

Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ( "Службенi гласник РС", бр. 64/2015 од 20.7.2015. године, а ступио је на снагу 28.7.2015.)

 
 
 
За формирану  грађевинску парцелу прво се ради  идејно архитектонско решење у форми и садржају прописаном за прибављање локацијских услова.
Идејно решење израђује фирма  која испуњава услове за израду техничке документације, а оверу урбанистичког пројекта врши овлашћени урбаниста архитектонске струке.
Идејно решење се ради на основу јавно објављених података о планској и урбанистичкој документацији на званичној интернет  презенетацији општине Велика Плана.
На основу идејног решења, надлежни орган за издавање локацијских услова прибавља техничке услове за пројектовање и изградњу од имаоца јавних овлашћења и издаје локацијске услове.

На основу издатих локацијских услова ради се урбанистички пројекат.

Урбанистички пројекат садржи текстуални и графички део.

Текстуални део урбанистичког пројекта садржи:

1) правни и плански основ;

2) обухват урбанистичког пројекта;

3) услове изградње (намена, регулација и нивелација, приступ локацији, начин решења паркирања и по потреби друге специфичне услове);

4) нумеричке показатеље (површине, индекс изграђености или индекс заузетости, спратност или висина, број паркинг места, проценат зелених површина и по потреби друге специфичне услове);

5) начин уређења слободних и зелених површина;

6) начин прикључења на инфраструктурну мрежу;

7) инжењерскогеолошке услове;

8) мере заштите животне средине;

9) мере заштите непокретних културних и природних добара;

10) технички опис објекта и по потреби фазност изградње.

Графички део урбанистичког пројекта садржи:

1) регулационо нивелационо решење локације;

2) приказ саобраћаја и комуналне инфраструктуре са прикључцима на спољну мрежу;

3) идејна архитектонска решења објеката;

4) по потреби, планирану парцелацију.


 
 
 
Уз Зaхтeв за потврђивање Урбанистичког пројекта, подноси се:
  • урбанистички пројекат  (дигитална и аналогна верзија)
  • административна такса се уплаћује на рачун број:  840-742221843-57. модел 97, позив на број 62109, са означењем сврхе дознаке: "уплата РАТ", прималац ''буџет Републике Србије'' а накнада стварних трошкова надлежном органу за потврђивање урбанистичког пројекта на рачун надлежног органа број:  840-742251843-73, модел 97, позив на број 62109, са означењем сврхе дознаке: ОАТ", прималац ''буџет општине Велика Плана''у). 
- кoнтaкт oсoбa: Данијела Миловић, дипл.инж.грађ, тeл. 026/514-550

Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта (.pdf 213 KB)