ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу стамбено-пословне зграде спртаности Пр+5 на кп бр 1557/1 КО Велика Плана
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА
Општинска управа
Одељење за урбанизам и грађевину, имовинско-правне
и комунално-стамбене послове
Датум: 13. април, 2017. године
Број: 353- 30 /2017-III-06
На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.
72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС РС, 50/13 –
одлука УС РС, 98/13 – одлука УС РС, 132/14 и 145/14) и члана 83. Правилника о садржини,
начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања
(„Службени гласник РС“, бр.64/2015), Одељење за урбанизам и грађевину, имовинско-
правне и комунално-стамбене послове Општинске управе општине Велика Плана,
 
О Г Л А Ш А В А
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
 
за изградњу стамбено-пословне зграде спртаности Пр+5
на кп бр 1557/1 КО Велика Плана
 
1. На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за изградњу стамбено-пословне
зграде спртаности Пр+5 на кп бр 1557/1 КО Велика Плана 1, угао улице Николе Пашића и
Јована Дучића у Великој Плани.
Подносилац захтева (инвеститор) је Дарко Ранковић из Велике Плане, ул. Краља
Александра I, бр. 169, а обрађивач урбанистичког пројекта је Привредно друштво ''Ерекер''
д.о.о. из Велике Плане.
2. Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у Урбанистички
пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у
писаном облику, надлежном органу, Одељењу за урбанизам и грађевину, имовинско-
правне и комунално-стамбене послове, Општинска управа општине Велика Плана, ул.
Милоша Великог 30. 11320 Велика Плана, путем писарнице Општинске управе.
3. Лице овлашћено од стране надлежног органа за давање обавештења о садржају јавне
презентације је Данијела Миловић, дипл. инж. грађ. (II спрат, канцеларија бр.52, тел.
026/514-550)
4. Јавна презентација Урбанистичког пројекта ће бити одржана у трајању од 7 дана у
периоду од 18.04.2017. до 25.04.2017. године у просторијама Општинске управе општине
Велика Плана на првом спрату у канцеларији бр 52, сваког радног дана од 11.00 - 14.00
часова.
Одељење за урбанизам и грађевину, имовинско-правне
и комунално-стамбене послове
Текст УРБ пројекта (.pdf 550 KB)
Графички део УРБ пројекта 1 (.pdf 276 KB)
Графички део УРБ пројекта 2 (.pdf 343 KB)
Графички део УРБ пројекта 3 (.pdf 257 KB)
Графички део УРБ пројекта 4 (.pdf 198 KB)
Графички део УРБ пројекта 5 (.pdf 367 KB)
Графички део УРБ пројекта 6 (.pdf 224 KB)
Графички део УРБ пројекта 7.1 (.pdf 205 KB)
Графички део УРБ пројекта 7.2 (.pdf 437 KB)
Графички део УРБ пројекта 7.3 (.pdf 566 KB)
Графички део УРБ пројекта 7.4 (.pdf 475 KB)
Графички део УРБ пројекта 7.5 (.pdf 574 KB)
Графички део УРБ пројекта 7.6 (.pdf 282 KB)
Графички део УРБ пројекта 8.1 (.pdf 230 KB)
Графички део УРБ пројекта 8.2 (.pdf 199 KB)