Изјава о завршетку израде темеља и Изјава о завршетку објекта у конструктивном смислу
Изјава о завршетку израде темеља
 
Извођач радова подноси надлежном органу изјаву о завршетку израде темеља, одмах по завршетку њихове изградње.
Уз изјаву извођач радова обавезно подноси геодетски снимак изграђених темеља, израђен у складу са прописима којим се уређује извођење геодетских радова.
Ако је подносилац уз пријаву радова доставио доказ из става 2, надлежни орган без одлагања потврђује пријем изјаве.
 
Изјава о завршетку објекта у конструктивном смислу и поступање по тој изјави
 
Извођач радова подноси надлежном органу изјаву о завршетку израде објекта у конструктивном смислу, одмах по завршетку те фазе изградње.
Надлежни орган, у року од три дана од дана пријема изјаве обавештава надлежну грађевинску инспекцију о пријему те изјаве.
Надлежна грађевинска инспекција је обавезна да у року од три радна дана по пријему обавештења из става 2. овог члана изврши инспекцијски надзор изграђеног објекта у складу са Законом и да о резултатима тог надзора обавести надлежни орган.

Изјаве се подносе преко портала Агенције за привредне регистре: https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/     , а документација се придодаје уз захтев у електронском облику у pdf формату.

СВА УПУСТВА О НАЧИНУ ИЗДАВАЊА АКАТА У ДИГИТАЛНОЈ ФОРМИ У ПОСТУПЦИМА ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ КОЈИМА СЕ ОДОБРАВА ИЗГРАДЊА МОЖЕТЕ ДА ПРОЧИТАТЕ НА САЈТУ :gradjevinskedozvole.rs
Закон о планирању и изградњи (.pdf 855 KB)
Изјава о завршетку израде темеља (.pdf 213 KB)