Поступак издавања решења којим се одобрава извођење радова
Поступак за издавање решења којим се одобрава извођење радова из члана 145.Закона покреће се подношењем захтева надлежном органу.
Захтев за издавање одобрења за изградњу се подноси електронским путем преко портала Агенције за привредне регистре:  https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/     , а документација се придодаје уз захтев у електронском облику у pdf формату, а графички делови техничке документације придодају се и у dwg ili dvf  formatima
 
Чланом 145. Закона о планирању и изградњи (’’Службени гласник РС’’, бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12 и 132/2014) је одређено да грађење објеката из члана 2. тач. 24) и 24а) овог закона, затим
 • извођење радова на инвестиционом одржавању објекта и уклањању препрека за особе са инвалидитетом,
 • изградња секундарних, односно дистрибутивних мрежа комуналне инфраструктуре у оквиру постојеће регулације улица, као и уређење саобраћајница у оквиру постојеће регулације улица,
 • реконструкција, адаптација, санација, промена намене објекта без извођења грађевинских радова,
 • промена намене уз извођење грађевинских радова,
 • извођење радова на раздвајању или спајању пословног или стамбеног простора,
 • уградња унутрашњих инсталација (гас, струја, вода, топлотна енергија и сл.) у постојећи објекат,
 • постављање антенских стубова и секундарних, односно дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже,
 • појединачни електродистрибутивни и електропреносни стубови,
 • део средњенапонске електродистрибутивне мреже који обухвата 10 kv, 20 kv и kv вод,
 • типске трансформаторске станице 10/04 kv, 20/04 kv и 35 kv напонски ниво и део електродистрибутивне мреже од трансформаторске станице 10/04 kv, 20/04 kv, 35/10 (20) kv и 35/04 kv до места прикључка на објекту купца (1 kv), 10 kv и 20 kv разводна постројења,
 • мање црпне станице и мањи ски лифтови,
 • прикључци на изграђену водоводну, канализациону, гасну и сл. мрежу; компресорске јединице за гас, уређаји за испоруку гаса,
 • електране које користе обновљиве изворе енергије инсталиране снаге 50 kW,
 • типски топловодни прикључци,
 • грађење зиданих ограда,
да се врше  на основу решења којим се одобрава извођење тих радова, односно промена намене објекта, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.

СВА УПУСТВА О НАЧИНУ ИЗДАВАЊА АКАТА У ДИГИТАЛНОЈ ФОРМИ У ПОСТУПЦИМА ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ КОЈИМА СЕ ОДОБРАВА ИЗГРАДЊА МОЖЕТЕ ДА ПРОЧИТАТЕ НА САЈТУ :gradjevinskedozvole.rs
Закон о планирању и изградњи (.pdf 855 KB)
Захтев за извођење радова на инвестиционом одржавању објекта (.pdf 213 KB)
Захтев за изградњу економског објекта (.pdf 212 KB)
Захтев за изградњу помоћног објекта (.docx 17 KB)
Захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова на грађењу ограде (.docx 16 KB)
Захтев за промену намене објекта (.pdf 215 KB)
Захтев за промену намене објекта (.pdf 215 KB)
Захтев за реконструкцију адаптацију и санацију (.docx 17 KB)