Законска регулатива за област грађења
Закон о планирању и изградњи (.doc 655 KB)
Закон о озакоњењу објеката (.doc 163 KB)
Закон о заштити од пожара (.docx 66 KB)
Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (.doc 197 KB)
Прилози уз Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (.pdf 2735 KB)
Правилник о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању и изградњи (.doc 36 KB)
Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре (.doc 278 KB)
Правилник о класификацији објеката (.docx 38 KB)
Правилник о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле (.docx 16 KB)