Пореско одељење
Одељење и опис делатности

Пореско одељење
  • врши издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију,
  • пружа стручну и правну помоћ обвезницима по основу локалних јавних прихода.