Актуелно
Ископ бунара у функцији наводњавања
Постављено: 23.03.2017.

Ископ бунара у функцији наводњавања

Средства за реализацију ових радова се обезбеђују из буџета Републике Србије у укупном износу до 21.500.000 динара и у висини учешћа до 50% по дужном метру ископа бунара без урачунатог пореза на додату вредност.

A) КОРИСНИК СРЕДСТАВА

Право на коришћење средстава за ископ бунара у функцији наводњавања може да оствари физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.

Б) ОПШТИ УСЛОВИ

Корисник средстава право на средства може да оствари ако је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) у активном статусу и ако је уписао у Регистар парцелу на којој се ископава бунар у функцији наводњавања и власник је те парцеле.

Корисник средстава право на средства може да оствари ако за предметно инвестиционо улагање не користи и неће користити подстицаје, субвенције и донације по другом основу и код других органа и институција.

Корисник средстава може да поднесе највише једну пријаву која се односи на један бунар.

В) ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈИ СЕ ОДОБРАВА

Износ средстава који се одобрава је до 50% вредности по дужном метру ископа бунара, односно до 2.500 динара без урачунатог пореза на додату вредност.

Максимални износ средстава по поднетој пријави који може бити одобрен је 300.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност.

Д) ПРИХВАТЉИВА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

Прихватљива инвестициона улагања за набавку нове опреме за наводњавање у смислу овог конкурса, и то за  ископ бунара у 2016. години су:

– земљани радови приликом ископа бунара.

Ђ) НЕПРИХВАТЉИВА УЛАГАЊА И ДРУГИ НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ

  • плаћање ископа бунара путем лизинга, компензације и асигнације,

– порези укључујући порез на додату вредност,

– други радови, односно друга улагања приликом извођења радова на ископу бунара,

– трошкови који се односе на добијање сагласности за ископ бунара у складу са позитивним законским прописима и трошкови пратећих административних такси.

Е) ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисник средстава на конкурс обавезно подноси:

  1. Читко попуњен и потписан образац пријаве,

  2. Извод из катастра непокретности са подацима о власништву за катастарску парцелу на којој се гради бунар не старији од 3 месеца,

  3. Предрачун  издат у 2016. години са роком важења од најмање 90 дана, који гласи искључиво и само на подносиоца пријаве са спецификацијом опреме и радова за изградњу бунара за наводњавање (по врстама радова и врстама опреме са исказаним ценама за сваку врсту рада и сваку врсту опреме посебно, при чему се земљани радови код ископа бунара исказују у дужним метрима),

Напомена:  Корисници средстава са којима Управа за пољопривредно земљиште буде закључила уговор ће бити у обавези да доставе коначан рачун који ће садржати спецификацију по врстама опреме и врстама радова.

4) Изјава пољопривредника оверена у суду, општини или код јавног бележника да под кривичном, материјалном и сваком другом одговорношћу тврди да се пријава односи на изградњу новог бунара,

5) Потврда надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева да за изградњу бунара не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, не старија од месец дана од дана подношења пријаве,

Документација наведена под редним бројевима од 3) до 5) се доставља у оригиналу.

Ж) КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА

  • Изградња бунара се обавља на парцели која:

–   се не налази у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди – 20 поена;

–   се налази у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди- 50 поена,

  • Цена дужног метра ископа бунара је:

  • до 4.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност – 50 поена;

  • већа од 4.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност – 30 поена;

З)  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Пријавa на Конкурс подноси се закључно са 30.06.2016. године.