Актуелно
Ј А В Н И ПОЗИВ за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривреднх газдинстава на територији општине Велика Плана у 2017. години
Постављено: 26.05.2017.

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (Сл. гласник РС, бр. 10/2013, 142/14, 103/15 и 101/16), главе IIПрограма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Велика Плана за 2017. године, Решења о давању претходне сагласности на Предлог Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Велика Плана за 2017. оодине, број . 320-00-02638/2017-09, од 10.04.2017. гпдине и Решења Скупштине општине Велика Плана, број. 320-8/2017-I, од 28.04.2017 године(''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'', број 6/2017),

 

Општинска управа општине Велика Плана, Одељење за привреду и локални економски развој општинске управе општине Велика Плана, расписује

 

Ј А В Н И ПОЗИВ

 

за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривреднх газдинстава на територији општине Велика Плана у 2017. години

 

 

 

  1. Предмет:

 

Расписује се Јавни позив за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривреднх газдинстава на територији општине Велика Плана у 2017. години, по основу права на подстицаје у физичку имовину пољопривреднх газдинстава, у складу са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Велика Плана за 2017. годину број: од, а у циљу стварања услова за очување, унапређење, подстицај и развој пољопривредне производње на територији општине Велика Плана.

Средства за реализацију овог ЈАВНОГ ПОЗИВА у износу од 5.000.000,00 динара, предвиђена су Одлуком о буџету општине Велика Плана за 2017. годину (''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'', број 44/2016), у оквиру конта 472.900.

Текст овог Јавног позива објавити на огласној табли општинске управе општине Велика Плана, огласним таблама месних канцеларија, званичном сајту општине Велика Планаwww.velikaplana.rs и у локалним медијима.

 

  1. Врста подстицаја

 

Додељују се подстицајна средства за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривреднх газдинстава на територији општине Велика Плана у 2017. годину, за следеће мере у складу са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Велика Плана за 2017. годину

 

 

 

 

 

 

 

Врсте мера руралног развоја:

 

А. ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ

 

 

 

Шифра мере

Мера подршке / инвестиција

 

 

 

Мера

 

101

Инвестиције у физичкуимовину пољопривредних газдинстава

 

 

 

 

Шифра инвестиције

Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере

Интензитет помоћи

Максимални износ помоћи

Сектор

Млеко

 

 

101.1.1.

Набавка квалитетних приплодних јуница млечних раса или сименталског говечета

 

40%

 

50.000,00

Сектор

Месо

101.2.1.

Набавка квалитетних говеда, оваца, коза и свиња товних раса

 

40%

 

50.000,00

Сектор

Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће

101.3.3.

Набака механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и наводњавање/одводњавање за воћарску и виноградарску производњу, производњу садног материјала и повртарску производњу (укључујући и производњу расада и цвећарство) на отвореном пољу; набавка механизације за воћарско-виноградарску производњу (набавка прецизних машина за сетву, машина за расађивање расада, висококвалитетних прскалица или атомизера за заштиту од болести, корова и штеточина; набавка система са микропрскалицама за заштиту воћњака, винограда и расадника од измрзавања; набавка противградних мрежа и пратеће опреме; набавка система кап по кап; набавка пластичних фолија, агротекстила и прскалица за наводњавање)

 

 

40%

 

 

50.000,00

101.3.4.

Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за повртарску производњу и производњу јагодастог воћа, као и расадничарску производњу и цвећарство у заштићеном и полузаштићеном простору (набавка конструкција за пластенике и стакленике, високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике, система за загревање пластеника, система за вештачко осветљавање, система за наводњавање/

одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и столова за производњу расада) за пластенике и стакленике

 

40%

 

50.000,00

 

 

Максимални износ подстицајних средстава по овом конкурсу не може бити већи од 100.000,00 динара по једном регистрованом пољопривредном газдинству. Подносилац захева има права да учествује у оквиру 2 ( две ) мере сектора инвестиција у физичку имовину пољопривреднх газдинстава на територији општине Велика Плана у 2017. години.

 

03.услови за добијање подстицајних средстава

 

Општи критеријуми за кориснике:

-Корисник мора да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом у 2017.;

-Корисник мора да достави образац структуре биљне или животињске производње из Трезора;

-Корисник мора да има пребивалиште и производњу на територији општине Велика Плана;

-Корисник мора да приложи потписану изјаву да не постоји захтев за осто улагање у другим јавним органима;

-Да је предметна инвестиција набављена у периоду 01.01.2017.

-Трошкови половне механизације и опреме по овом Програму нису прихватљиви;

-Да подносилац захтева као и било који члан његовог пољопривредног газдинства, нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према општини Велика Плана, из области пољопривреде.

Специфични критеријуми за:

СЕКТОР-Млеко

-прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која поседују објекат за грла.

-да грла потичу од позитивнотестираних бикова

-да мајке у првој лактацији дају преко 6.000 литара млека

-да приликом оцењивања имају од 14-24 месеца

-да минимална телесна тежина буде 600 кг

-да је чист сименталац од 12,5-25,00 % RHF

СЕКТОР –Месо

Прихватљиви корисници су сва пољопривредна газдинства

СЕКТОР – Воће, грожђе, поврће и цвеће

-прихватљиви корисници су сва пољопривредна газдинства

-у оквиру сектора воће, грожђе, поврће и цвеће–инвестриција 101.3.3.прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства, који под засадом воћа имају минимум 0,50 ха или дасу почетници млађи од 40 година.

Млади пољопривредници

Прихватљиви корисници који први пут започињу производњу и први пут региструју газдинство у 2017. години.

Предност при одобравању средстава: уколико је подносилац захтева лице млађе од 40 година, лице које се искључиво бави пољопривредом иуколико је подносилац захтева жена на коју је регистровано пољопривредно газдинство.

 

04.Потребна документација

 

-Захтев за подстицана средства –пријава

-Потврда ( решење ) о извршеној регистрацији или обнови у Регистру пољопривредних газдинстава ( потврда о активном статусу)

-Фотокопија важеће личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства

-Фотокопија картице о наменском текућем рачуну пољопривредног газдинства

-Оригинал или оверена фотокопија фискалног рачуна или рачуна отпремнице издатог у периоду од 01.01.2017. годне, на име подносиоца захтева

-У случају да се ради о роби купљеној од предузећа које није у систему ПДВ-а ( није у могућности да изда фискални рачун) потребно је доставити уговор о купопродаји и оверен извод из банке о трансакцији на име куповине робе.

-Фотокопија здравственог или транспортног уверења при куповини грла.

-Фотокопија гарантног листа за купљену робу/опрему

-Потписана изјава да за предметну инвестицију није остварио подстицаје по истом основу у 2017. години код других државних органа

 

Документа која се достављају уз образац пријаве за коришћење подстицајних средстава морају да гласе на подносиоца пријаве.

Давалац подстија задржава право да затражи допуну документације или додатне информације.

Образац пријаве /захтева за подстицајна средства се може преузети на писарници општинске управе оштине Велика Плана.

Пријаву, са потребном документацијом, доставити у затвореној коверти, са напоменом за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривреднх газдинстава на територији општине Велика Плана у 2017. години-НЕ ОТВАРАТИ “

 

Пријава се доставља непосредно на писарници општинске управе општине Велика Плана, улица Милоша Великог бр.30, Велика Плана 11320 или путем поште на адресу: Општинска управа општине Велика Плана, Одељење за приведу и локални економски развој, улица Милоша Великог бр.30, Велика Плана 11320

Пријаве на Јавни позив достављати у року од 90 дана од дана објављивања .

Стручна служаба Одељења за приведу и локални економски развој ће одбацити неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве упућене факсом или електронском поштом.

Отварање пријава по Јавном позиву врши стручна служба Одељења за приведу и локални економски развој, као и њихову обраду провером пидатака из приложене документације и службених евиденција. Стручна служба разматра пријаве на основу критеријума утврђених у јавном позиву и саставља предлог ранг-листе, у којој предлаже будуће кориснике и износ средстава Буџетског фонда, који ће им бити додељен на коришћење. Предлог ранг -листе ће бити објављен на огласној табли општинске управе општине Велика Плана.

На предлог ранг-листе учесници јавног позива имају право приговора у року од 8 дана од дана објављивања на огласној табли.

О изјављеним приговорима одлучује стручна служба Одељења за приведу и локални економски развој и саставља предлог коначне ранг-листе и доставлја општинском већу на утврђивање.

Уколико број пријава за подстицаје и висина тражених средстава не прелази износ опредељених средстава, предлог ранг листе се неће објављивати.

У случају да нема довољно средстава за исплату подстицаја свим корисницима који испуњавају прописане услове приликом утврђивања ранг-листе, предност има подносилац који је раније поднео пријаву.

Општинско веће утврђује коначну ранг-листу будућих корисника и износ средстава који им се додељује, након чега председник општине закључује појединачне уговоре са корисницима подстицаја, који се утврђују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

По утврђивању коначне ранг - листе будућих корисника подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривреднх газдинстава на територији општине Велика Плана у 2017. години, резултати јавног позива биће објављени на огласној табли и званичном сајту општине Велика Плана.

 

 

У Великој Плани, 25.05.2017. године

 

НАЧЕЛНИК

 

Миодраг Шкорић