Актуелно
Ј А В Н И ПОЗИВ за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривреднх газдинстава на територији општине Велика Плана у 2019. години
Постављено: 24.05.2019.
На основу члана 13. Закона  о подстицајима  у пољопривреди  и руралном развоју  (Сл. гласник РС, бр. 10/2013, 142/14, 103/15 и 101/16), Националног програма за пољопривреду за период 2018-2020. године (''Службени гласник Републике Србије'', број 120/17), Националног програма руралног развоја од 2018. до 2020. године (''Службени гласник Републике Србије'', број 60/2018),  Правилника  о обрасцу и садржини  програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике  и политике  руралног развоја (''Службени гласник Републике Србије'', број 24/15, 111/15, 110/16 и 16/2018), главе  II Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину  Велика Плана за 2019. године, Решења  о давању претходне сагласности на Предлог Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину  Велика Плана за 2019. године, број : 320-00-3469/2019-09, од 17.04.2019. године  и Решења Скупштине општине Велика Плана, број. 320-9/2019-I, од 08.05.2019. године (''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'', број 12/2019),  
 
Општинска управа  општине Велика Плана, Одељење за привреду и локални економски развој општинске управе општине Велика Плана,  расписује
 
Ј А В Н И  ПОЗИВ
 
за доделу подстицајних  средстава за инвестиције у физичку  имовину  пољопривреднх газдинстава на територији општине Велика Плана у 2019. години
 
 
  1. Предмет:
 
Расписује се  Јавни позив  за доделу  подстицајних средстава за инвестиције у физичку  имовину  пољопривреднх газдинстава на територији општине Велика Плана у 2019. години, по основу права  на подстицаје у физичку  имовину  пољопривреднх газдинстава, у складу са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину  Велика Плана за 2019. годину број:  320-9/2019-I, од 08.05.2019.године,  а у циљу  стварања  услова за  очување, унапређење, подстицај и развој  пољопривредне производње на територији општине Велика Плана.
            Средства  за реализацију овог  ЈАВНОГ ПОЗИВА  у износу  од  6.190.000,00 динара, предвиђена су Одлуком о буџету општине Велика Плана за 2019. годину (''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'', број 55/2018), у оквиру  конта 472.900.
            Текст  овог Јавног позива  објавити на огласној табли  општинске управе  општине Велика Плана, огласним таблама месних канцеларија, званичном сајту општине Велика Плана www.velikaplana.rs  и у локалним медијима.
 
  1. Врста  подстицаја
 
Додељују се  подстицајна средства за доделу  подстицајних средстава за инвестиције у физичку  имовину  пољопривреднх газдинстава на територији општине Велика Плана у 2019. годину, за следеће мере  у складу са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину  Велика Плана за 2019. годину.
 
Врсте мера руралног развоја:
2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
инвестиције
Назив инвестиције
101 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
101.1.1. Набавка квалитетних приплодних јуница млечних раса или сименталског говечета ( конто 472900)
101.2.1. Набавка  квалитетних  оваца, коза и свиња товних раса ( конто 472900)
101.4.1. Подизање нових и обнављање  постојећих ( крчење  и подизање ) вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лоза
 ( конто 472900)
101.4.2. Подизање  и опремање  пластеника за производњу поврћа, воћа,  цвећа и  расадничку производњу ( конто 472900)
                 101.4.20. Машине за допунску обраду  земљишта
 
101.4.24. Машине за заштиту биља
 
101.4.28. Машине, уређаји и опрема за наводњавање  усева
101.5.2. Машине за допунску обраду земљишта
101.5.6. Машине за  заштиту биља
304 Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и на увођење и сертификација система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима                                                   
304.1 Подршка бреднирању поризвода и региона
 
Максимални износ  подстицајних средстава  по овом конкурсу  не може бити  већи  од 77.000,00 динара по једном регистрованом пољопривредном газдинству, за Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, односно 80.000,00 динара за Подршка бреднирању поризвода и региона
 Подносилац захева  има права  да учествује  у оквиру 1 ( једне ) мере  сектора - инвестиција у физичку  имовину  пољопривреднх газдинстава на територији општине Велика Плана у 2019. години или сектора - економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и на увођење и сертификација система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима..                                                
 
03.услови за добијање  подстицајних средстава
Општи критеријуми:
-Корисник мора да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у  Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом у 2019.;
-Корисник мора да достави образац структуре биљне  или  животињске производње из Трезора;
-Корисник мора да има  пребивалиште и производњу  на територији општине Велика Плана;
-Корисник мора да приложи потписану изјаву  да не постоји захтев за исто улагање  у другим  јавним органима;
-Да је предметна инвестиција набављена-реализована   у периоду  01.01.2019.
-Трошкови половне механизације  и опреме  по овом Програму нису прихватљиви;
-Да подносилац  захтева  као и било који  члан његовог пољопривредног газдинства, нема  евидентираних  доспелих неизмирених дуговања према општини Велика Плана, из области пољопривреде.
Млади пољопривредници
Прихватљиви су и корисници  који први пут  започињу  производњу и први пут  региструју газдинство у 2019. години.
Предност  при одобравању средстава: уколико  је подносилац захтева жена, на коју је регистровано пољопривредно газдинство, лице млађе од 40 година, лице које  се искључиво  бави пољопривредом.
Специфични критеријуми:
Сектор млека -У случају када се ради о набавци квалитетних приплодних грла, на крају инвестиције поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ: 3-100 квалитетних приплодних грла говеда млечних раса, односно 10-300 квалитетних приплодних грла оваца/коза.
Сектор меса -У случају када се ради о набавци квалитетних приплодних животиња, на крају инвестиције поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ: 3-100 грла квалитетних приплодних говеда товних раса, или 10-300 квалитетних приплодних грла оваца/коза, или 5-100 грла квалитетних приплодних крмача.
У сектору производње воћа, грожђа, поврћа, хмеља и цвећа прихватљиви корисници треба да:
-Имају: мање од 2 ха јагодичастог воћа и хмеља; односно мање од 5 hа другог воћа, односно 0,1- 50 hа цвећа, односно 0,2-100 hа винове лозе.
-У случају подизања нових или обнављања постојећих (крчење и подизање) производних (са наслоном) и матичних засада воћака и винове лозе, имају, на крају инвестиције: 0,1-50 hа јагодастих врста воћака и хмеља, 0,3-100 hа другог воћа, 0,2-100 hа винове лозе
  • Имају мање од 0,5 hа пластеника или мање од 3 hа производње поврћа на отвореном простору
Остали усеви (житарице, уљарице, шећерна репа)
-Пољопривредна газдинства која имају имају мање од 50 ха земљишта под осталим усевима.
-За инвестиције за набавку  машина и опреме за наводњавање прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која имају мање од 100 ха земљишта под осталим усевима.
 
За све наведене секторе у оквиру мере, за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава подноси се следећа неопходна документација: рачун, отпремница и гарантни лист, као и остала припадајућа документација, која гласи на подносиоца захтева.
 
04.Потребна документација
 
-Захтев за подстицана средства –пријава
-Потврда ( решење )  о извршеној регистрацији или обнови у Регистру пољопривредних газдинстава ( потврда о активном статусу)
-Фотокопија важеће личне карте носиоца  регистрованог пољопривредног газдинства
-Фотокопија картице  о  наменском текућем рачуну пољопривредног газдинства
-Оригинал или оверена фотокопија  фискалног рачуна  или рачуна  отпремнице  издатог  у периоду  од 01.01.2019. године,  на име подносиоца захтева
-У случају да се ради о роби купљеној од предузећа које није у систему ПДВ-а ( није у могућности  да изда фискални рачун) потребно је  доставити  уговор  о купопродаји и оверен извод из банке о трансакцији на име куповине робе
-Фотокопија  здравственог или транспортног уверења при куповини грла
-Фотокопија гарантног  листа  за купљену робу/опрему
-Потписана изјава  да за предметну инвестицију није остварио подстицаје  по истом основу  у 2019. години  код других државних органа
 
Документа која се достављају  уз образац  пријаве за коришћење подстицајних средстава  морају да  гласе на подносиоца пријаве.
Давалац  подстицаја задржава право  да затражи допуну документације  или додатне информације.
Образац пријаве /захтева за подстицајна средства  се може преузети на писарници  општинске управе оштине Велика Плана.
Пријаву, са потребном документацијом, доставити  у затвореној коверти, са напоменом за доделу подстицајних  средстава за инвестиције у физичку  имовину  пољопривреднх газдинстава на територији општине Велика Плана у 2019. години-НЕ ОТВАРАТИ “
 
Пријава се доставља непосредно на писарници општинске управе општине Велика Плана, улица Милоша Великог бр.30, Велика Плана 11320 или путем поште на адресу: Општинска управа општине Велика Плана, Одељење за приведу и локални економски развој, улица Милоша Великог бр.30, Велика Плана 11320.
Пријаве на  Јавни позив  достављати у року од 20.05.2019.-30.11.2019.године, односно до утрошка средстава планираних Програмом.
Отварање  пријава по Јавном позиву врши стручна служба Одељења за приведу и локални економски развој-Комисија за спровођење поступка доделе подстицајних срдстава за инвестиције у физичку имовину  пољопривредних газдинстава на територији општине Велика Плана за 2019. годину, као и  њихову  обраду  провером података из приложене документације  и службених  евиденција. Комисија ће одбацити  неблаговремене  и непотпуне пријаве, пријаве упућене факсом или електронском поштом. Комисија разматра пријаве  на основу  критеријума  утврђених у јавном позиву и саставља предлог ранг-листе, у којој предлаже будуће кориснике и износ средстава  Буџетског фонда, који ће им  бити додељен  на коришћење. Предлог ранг-листе ће бити објављен на огласној табли општинске управе општине Велика Плана.
На предлог ранг-листе учесници јавног позива имају право приговора у року од 8 дана  од дана објављивања на огласној табли.
О изјављеним  приговорима  одлучује  Кoмисија и саставља  предлог коначне ранг-листе и доставља општинском већу  на утврђивање.
Уколико  број пријава  за подстицаје и висина тражених средстава не прелази износ  опредељених средстава, предлог ранг листе  се неће објављивати.
У случају да нема довољно средстава  за исплату  подстицаја свим  корисницима који испуњавају прописане  услове приликом утврђивања ранг-листе, предност има подносилац који је раније  поднео пријаву.
Општинско веће  утврђује  коначну  ранг-листу  будућих корисника  и износ средстава  који им се додељује, након чега председник општине закључује појединачне  уговоре са корисницима  подстицаја, који се утврђују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.
 
У Великој Плани, 20.05.2019.године
 
    НАЧЕЛНИК
 
Миодраг Шкорић