Актуелно
ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу стамбено-пословне зграде спртаности Пр+5 на кп бр 1557/1 КО Велика Плана
Постављено: 21.04.2017.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА
Општинска управа
Одељење за урбанизам и грађевину, имовинско-правне
и комунално-стамбене послове
Датум: 13. април, 2017. године
Број: 353- 30 /2017-III-06

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.
72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС РС, 50/13 –
одлука УС РС, 98/13 – одлука УС РС, 132/14 и 145/14) и члана 83. Правилника о садржини,
начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања
(„Службени гласник РС“, бр.64/2015), Одељење за урбанизам и грађевину, имовинско-
правне и комунално-стамбене послове Општинске управе општине Велика Плана,
 
          О Г Л А Ш А В А
 
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
за изградњу стамбено-пословне зграде спртаности Пр+5
на кп бр 1557/1 КО Велика Плана
 
1. На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за изградњу стамбено-пословне
зграде спртаности Пр+5 на кп бр 1557/1 КО Велика Плана 1, угао улице Николе Пашића и
Јована Дучића у Великој Плани.
Подносилац захтева (инвеститор) је Дарко Ранковић из Велике Плане, ул. Краља
Александра I, бр. 169, а обрађивач урбанистичког пројекта је Привредно друштво ''Ерекер''
д.о.о. из Велике Плане.
2. Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у Урбанистички
пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у
писаном облику, надлежном органу, Одељењу за урбанизам и грађевину, имовинско-
правне и комунално-стамбене послове, Општинска управа општине Велика Плана, ул.
Милоша Великог 30. 11320 Велика Плана, путем писарнице Општинске управе.
3. Лице овлашћено од стране надлежног органа за давање обавештења о садржају јавне
презентације је Данијела Миловић, дипл. инж. грађ. (II спрат, канцеларија бр.52, тел.
026/514-550)
4. Јавна презентација Урбанистичког пројекта ће бити одржана у трајању од 7 дана у
периоду од 18.04.2017. до 25.04.2017. године у просторијама Општинске управе општине
Велика Плана на првом спрату у канцеларији бр 52, сваког радног дана од 11.00 - 14.00
часова.
Одељење за урбанизам и грађевину, имовинско-правне
и комунално-стамбене послове

Текст, графику и остале прилоге можете прегледати преко следећег линка:

http://www.velikaplana.rs/e-uprava/usluge-opstinske-uprave/odeljenje-za-urbanizam-i-gradjevinu-imovinsko-pravne-i-komunalno-stambene-poslove-1/javna-prezentacija-urbanistickog-projekta-za-izgradnju-stambeno-poslovne-zgrade-sprtanosti-pr-5-na-kp-br-1557-1-ko-velika-plana