Актуелно
ЈАВНA РАСПРАВA; Предлог Одлуке о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајуће врсте непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018.годину на територији општине Велика Плана;Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о утврђивању коефицијената за обрачун пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге
Постављено: 13.11.2017.
На основу члана 7. став 2. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађен износ,125/14-усклађен износ, 95/2015-усклађен износ, 83/2016, 91/2016-усклађен износ и 104/2016-др.закон),
            Општинска управа Велика Плана
 
сазива
 
ЈАВНУ РАСПРАВУ
 
 
            Јавна расправа се спроводи поводом:
1)      Предлог Одлуке о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајуће врсте непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018.годину на територији општине Велика Плана
2)      Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о утврђивању коефицијената за обрачун пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге
 
Објављивањем Предлога одлука на огласној табли Општинске управе општине Велика Плана, отвара се јавна расправа поводом предложених одлука.
            Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да своје примедбе и сугестије на текст Предлога одлука доставе до 16.11.2017.године (четвртак) до 13,00 часова на адресу Општинска управа Велика Плана-Пореско одељење, улица Милоша Великог број 30.
            Предлог одлука објављен је на огласној табли општине Велика Плана.
 
 
ОПШТИНСКА УПРАВА ВЕЛИКА ПЛАНА
 
 
 
Број: сл/2017                                                                                   НАЧЕЛНИК
У Вел. Плани, 13.11.2017.год.                                              ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
                                                                                                      
 
                                                                                                          Горан Тасић
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
                                                                                       
 
            На основу члана 7. и 8. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађен износ,125/14-усклађен износ, 95/2015-усклађен износ, 83/2016, 91/2016-усклађен износ и 104/2016-др.закон), члана 32. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон и 10/2016-др.закон), члана 6. став 5. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, број 26/01, 45/02-УС, „Службени лист СРЈ“, број 42/02-УС, „Службени гласник РС“, број 80/02-др.закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-ус, 47/13 и 68/14- др.закон) и члана 24. став 1. тачка 3. Статута Општине Велика Плана („Међуопштински службени лист Општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“, број 39/08),
           
Скупштина општине Велика Плана ____. седници одржаној ___________ 2017. године, донела је 
 
                                          
О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋЕ
ВРСТЕ НЕПОКРЕТНОСТИ  ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018.ГОДИНУ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
 
 
Члан 1.
 
             Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих врста непокретности на територији општине Велика Плана као један од основних елемената за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији општине Велика Плана.
 
Члан 2.
 
             Констатује се да је на територији општине Велика Плана одређено тринаест зона за утврђивање пореза на имовину, према комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима општине Велика Плана, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу и то: ПРВА зона, ДРУГА зона, ТРЕЋА зона, ЧЕТВРТА зона, ЧЕТВРТА А зона, ПЕТА зона, ШЕСТА зона, СЕДМА зона, ОСМА зона, ДЕВЕТА зона, ДЕСЕТА зона, ЈЕДАНАЕСТА зона и ДВАНАЕСТА зона.
 
Члан 3.
 
             Просечна цена непокретности утврђује се у зависности од врсте непокретности и зоне у којој се непокретност налази.
 
Члан 4.
 
            Непокретности се разврставају у следеће врсте односно групе одговарајућих непокретности и то:
1.)    Грађевинско земљиште
2.)    Пољопривредно земљиште
3.)    Шумско земљиште
4.)    Станови
5.)    Куће за становање
6.)    Пословне зграде и други(надземни и подземни)објекти који служе за обављање делатности.
7.)    Гараже и гаражна места.
 
                                                     Члан 5.
 
            Ако објекат чини више посебних целина које се у смислу члана 4. ове одлуке могу
 сврстати у различите групе, свака посебна целина у оквиру објекта се, за потребе утврђивања пореза на имовину, сврстава у одговарајућу групу непокретности.
            Објекат који је јединствена целина мешовитог карактера, за потребе утврђивања пореза на имовину, разврстава се према претежној делатности.
 
Члан 6.
 
Просечна цена квадратног метра непокретности у ПРВОЈ зони утврђује се у следећим износима и то:
                  Грађевинско земљиште…………………… .2.415,00   динара
      Пољопривредно земљиште………………….....85,00   динара
      Шумско земљиште………………………….                  динара
      Станови…………………………................. 57.940,00   динара
      Куће за становање………………................ 42.274,00   динара
      Пословне зграде и други (надземни и подземни) објекти који
      служе за обављање  делатности....................                  динара
      Гараже и гаражна места…………............... 16.504,00   динара.
 
 
          Просечна цена квадратног метра непокретности у ДРУГОЈ зони утврђује се у следећим износима и то:
                  Грађевинско земљиште…………………….  2.290,00   динара
      Пољопривредно земљиште…………………......85,00   динара
      Шумско земљиште………………………….                   динара
      Станови……………………………………. .52.773,00   динара
      Куће за становање…………………………  32.750,00   динара
      Пословне зграде и други (надземни и подземни) објекти који
      служе за обављање  делатности…………....                  динара
      Гараже и гаражна места…………………..  12.103,00   динара.
 
 
          Просечна цена квадратног метра непокретности у ТРЕЋОЈ зони утврђује сe у следећим износима и то:
                  Грађевинско земљиште……………………...1.267,00   динара
      Пољопривредно земљиште…………………......85,00   динара
      Шумско земљиште………………………………           динара
      Станови……………………………………...45.717,00   динара
      Куће за становање………………………… 26.938,00   динара
      Пословне зграде и други (надземни и подземни) објекти који
      служе за обављање  делатности……………                  динара
      Гараже и гаражна места…………………….10.487,00   динара.
 
          Просечна цена квадратног метра непокретности у ЧЕТВРТОЈ зони утврђује сe у следећим износима и то:
                  Грађевинско земљиште…………………….....1.170,00   динара
      Пољопривредно земљиште………………………85,00   динара
      Шумско земљиште………………………………..69,00   динара
      Станови………………………………………..28.941,00   динара
      Куће за становање…………………………… 20.600,00   динара
      Пословне зграде и други (надземни и подземни) објекти који
      служе за обављање  делатности……………....                 динара
      Гараже и гаражна места………………………..8.871,00   динара.
 
Просечна цена квадратног метра непокретности у ЧЕТВРТОЈ А зони утврђује сe у следећим износима и то:
                  Грађевинско земљиште…………………….....1.170,00   динара
      Пољопривредно земљиште…………………......491,00   динара
      Шумско земљиште……………………………                  динара
      Станови………………………………………..                  динара
      Куће за становање…………………………… 20.600,00   динара
      Пословне зграде и други (надземни и подземни) објекти који
      служе за обављање  делатности……………....                 динара
      Гараже и гаражна места………………………..8.871,00   динара.
 
                                                        
Просечна цена квадратног метра непокретности у ПЕТОЈ зони утврђује сe у следећим износима и то:
                  Грађевинско земљиште…………………….........812,00   динара
      Пољопривредно земљиште………………………85,00   динара
      Шумско земљиште………………………………..69,00   динара
      Станови………………………………………..25.777,00   динара
      Куће за становање…………………………… 15.936,00   динара
      Пословне зграде и други (надземни и подземни) објекти који
      служе за обављање  делатности……………....                 динара
      Гараже и гаражна места………………………..7.108,00   динара.
 
Просечна цена квадратног метра непокретности у ШЕСТОЈ зони утврђује сe у следећим износима и то:
                  Грађевинско земљиште…………………….........344,00   динара
      Пољопривредно земљиште………………………85,00   динара
      Шумско земљиште………………………………..69,00   динара
      Станови………………………………………..24.620,00   динара
      Куће за становање…………………………… 12.066,00   динара
      Пословне зграде и други (надземни и подземни) објекти који
      служе за обављање  делатности……………....                 динара
      Гараже и гаражна места………………………..5.344,00   динара.
 
 
          Просечна цена квадратног метра непокретности у СЕДМОЈ зони утврђује сe у следећим износима и то:
                  Грађевинско земљиште…………………….........254,00   динара
      Пољопривредно земљиште………………………58,00   динара
      Шумско земљиште………………………………..69,00   динара
      Станови………………………………………...                 динара
      Куће за становање……………………………..9.559,00   динара
      Пословне зграде и други (надземни и подземни) објекти који
      служе за обављање  делатности……………....                 динара
      Гараже и гаражна места………………………..4.917,00   динара.
 
 
          Просечна цена квадратног метра непокретности у ОСМОЈ зони утврђује сe у следећим износима и то:
                  Грађевинско земљиште…………………….........163,00   динара
      Пољопривредно земљиште………………………54,00   динара
      Шумско земљиште………………………………..51,00   динара
      Станови………………………………………...                 динара
      Куће за становање…………………………… .8.515,00   динара
      Пословне зграде и други (надземни и подземни) објекти који
      служе за обављање  делатности……………....                 динара
      Гараже и гаражна места………………………..4.490,00   динара.
 
 
                                                        
        Просечна цена квадратног метра непокретности у ДЕВЕТОЈ зони утврђује сe у следећим износима и то:
                  Грађевинско земљиште…………………….........133,00   динара
      Пољопривредно земљиште………………………51,00   динара
      Шумско земљиште………………………………..32,00   динара
      Станови………………………………………...                 динара
      Куће за становање……………………………..7.626,00   динара
      Пословне зграде и други (надземни и подземни) објекти који
      служе за обављање  делатности……………....                 динара
      Гараже и гаражна места………………………..4.315,00   динара.
 
 
 
 
         Просечна цена квадратног метра непокретности у ДЕСЕТОЈ зони утврђује сe у следећим износима и то:
                  Грађевинско земљиште……………………..........66,00   динара
      Пољопривредно земљиште………………………36,00   динара
      Шумско земљиште………………………………..32,00   динара
      Станови………………………………………...                 динара
      Куће за становање……………………………..7.626,00   динара
      Пословне зграде и други (надземни и подземни) објекти који
      служе за обављање  делатности……………....                 динара
      Гараже и гаражна места………………………..4.315,00   динара.
 
 
 
           Просечна цена квадратног метра непокретности у ЈЕДАНАЕСТОЈ зони утврђује сe у следећим износима и то:
                  Грађевинско земљиште……………………..........65,00   динара
      Пољопривредно земљиште………………………36,00   динара
      Шумско земљиште………………………………..31,00   динара
      Станови………………………………………...                 динара
      Куће за становање……………………………..9.474,00   динара
      Пословне зграде и други (надземни и подземни) објекти који
      служе за обављање  делатности……………....                 динара
      Гараже и гаражна места………………………..4.315,00   динара.
 
 
 
          Просечна цена квадратног метра непокретности у ДВАНАЕСТОЈ зони утврђује сe у следећим износима и то:
                  Грађевинско земљиште……………………........100,00   динара
      Пољопривредно земљиште………………………36,00   динара
      Шумско земљиште………………………………..24,00   динара
      Станови………………………………………...                 динара
      Куће за становање……………………………..7.626,00   динара
      Пословне зграде и други (надземни и подземни) објекти који
      служе за обављање  делатности……………....                 динара
      Гараже и гаражна места………………………..4.315,00   динара.
 
 
                                                   Члан 7.
 
             Просечне цене одговарајућих непокретности на основу којих је за 2017. годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не воде пословне књиге у ПРВОЈ зони као зони са највећим степеном опремљености  за квадратни метар непокретности износе:
 
1.)    Грађевинско земљиште…………………………..2.410,00   динара
2.)    Пољопривредно земљиште………………………...116,00   динара
3.)    Шумско земљиште………………………………                   динара
4.)    Станови…………………………………………..54.600,00   динара
5.)    Куће за становање……………………………….41.940,00   динара
6.)    Пословне зграде и други (надземни и подземни) објекти који
Служе за обављање делатности………………..84.150,00   динара
            7.) Гараже и гаражна места………………………....16.970,00   динара
 
                                                               Члан 8.
 
           Грађевинско земљиште на којем нису изграђени објекти а које се искључиво користи за пољопривредну производњу за потребе утврђивања пореза на имовину физичких лица за 2018.годину сматраће се као пољопривредно, односно као шумско земљиште.
 
 
Члан 9.
 
             Ову одлуку објавити на интернет страни општине Велика Плана.
 
Члан 10.
 
             Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајуће непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији општине Велика Плана („Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска  Паланка“, број 38/2016).
 
 
                                                      Члан 11.
 
               Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ’’Међуопштинском службеном листу oпштина Велика Плана и Смедеревска Паланка’’, а примењује се од 1. јануара 2018. године.
                      
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
Број: 011-              /2017-I од           . новембра 2017. године.
                                                   
                            
 
                                                                                                                    
 
              На основу члана 7. и 8. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађен износ,125/14-усклађен износ, 95/2015-усклађен износ, 83/2016, 91/2016-усклађен износ и 104/2016-др.закон), члана 32. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон и 10/2016-др.закон), члана 7a. став 3.  и члана 38б став 1. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, број 26/01, 45/02-ус, Сл.лист СРЈ бр. 42/02-ус, Сл.гласник РС бр.  80/02-др.закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10,24/11, 78/11, 57/12-ус,  47/2013 и 68/14-др.закон)  и члана 24. став 1. тачка 3. Статута Општине Велика Плана („Међуопштински службени лист Општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“, број 39/08),
           
Скупштина општине Велика Плана на ____. седници одржаној ____________2017. године, донела је 
 
                                          
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ
                                         
       
Члан 1.
 
             У Одлуци о утврђивању коефицијената за обрачун пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге („Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“ број 38/2016), члан 2. мења се и  гласи:
 
''Члан 2.
На територији општине Велика Плана одређено је тринаест зона за утврђивање пореза на имовину, и то ПРВА, ДРУГА, ТРЕЋА, ЧЕТВРТА, ЧЕТВРТА А, ПЕТА, ШЕСТА, СЕДМА, ОСМА, ДЕВЕТА, ДЕСЕТА, ЈЕДАНАЕСТА и ДВАНАЕСТА зона, с тим што је ПРВА ЗОНА одређена као зона са највећим степеном опремљености.
            Коефицијенти се утврђују у зависности од зоне у којој се налази непокретност која је предмет утврђивања обавезе плаћања пореза и они износе:
 
1.)      1,00        за непокретности у ПРВОЈ зони као зони са највећим степеном  
                      опремљености.
2.)       0,80       за непокретности у ДРУГОЈ зони.
3.)       0,57       за непокретности у ТРЕЋОЈ зони.
4.)       0,40       за непокретности у ЧЕТВРТОЈ зони.
5.)       0,40       за  непокетности  у  ЧЕТВРТОЈ А зони.
6.)       0,35       за непокретности у ПЕТОЈ зони.
7.)       0,28       за непокретности у ШЕСТОЈ  зони.
8.)       0,25       за непокретности у СЕДМОЈ зони.
9.)       0,21       за непокретности у  ОСМОЈ зони
10.)   0,21       за непокретности у  ДЕВЕТОЈ зони
11.)    0,21      за непокретности у  ДЕСЕТОЈ зони
12.)    0,21      за непокретности у  ЈЕДАНАЕСТОЈ зони
13.)    0,25      за непокретности  у  ДВАНАЕСТОЈ зони“.
 
Члан 2.
 
             Ову одлуку објавити на интернет страни општине Велика Плана.
                                                               
 
Члан 3.
 
             Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'', а примењује се од 1. јануара 2018. године.
                      
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
Број: 011-              /2017-I од           . новембра 2017. године.
                                                   
 
 
                            
 
                                                                                    ПРЕДСЕДНИК
                                                                                               Ненад Перић