Актуелно
ЈАВНА РАСПРАВА,ПРЕДЛОГ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА ПЕРИОД 2018-2022. ГОДИНЕ
Постављено: 05.12.2017.
ДОСТАВЉА СЕ НА УВИД ПРЕДЛОГ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА ПЕРИОД 2018-2022. ГОДИНЕ СА НАПОМЕНОМ ДА СЕ СВЕ ПРИМЕДБЕ И СУГЕСТИЈЕ МОГУ ДОСТАВИТИ У ПИСМЕНОЈ ФОРМИ ОПШТИНСКОМ КООРДИНАЦИОНОМ ОДБОРУ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ОД 05.12.2017. ГОДИНЕ ДО 12.12.2017. ГОДИНЕ ДО 15 ЧАСОВА.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА           СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ЗА ПЕРИОД
2018-2022. ГОДИНЕ
 
 
 
 
С А Д Р Ж А Ј
Одељак 1      Увод
                          Уводна реч Председника
                         Резиме
                        Општински координациони Одбор за социјалну политику
Одељак 2     Визија
Одељак 3     Мисија
Одељак 4    Историјат
                     Геостратешки положај општине Велика Плана
Одељак 5   Анализа капацитета циљних група
                        Незапослена лица
                       Стара лица
                      Деца, малди и породица
                     Маргинализоване групе (Особе са инвалидитетом, Роми, избегла,                      расељена лица и повратници по Споразуму по реадмисији)
Одељак 6    Стратешки правци развоја и циљеви
Одељак 7    Стратешки приоритети
Одељак 8     Аранжмани за имплементацију
Одељак 9     Мониторинг и евалуација
Одељак 10   Ресурси
Одељак 11   Акциони планови
                     
 
 
 
УВОДНА РЕЧ ПРЕДЕСНИКА ОПШТИНЕ
 
Стратегија развоја социјалне заштите општине Велика Плана за период 2018-2022. године  је важан стратешки документ општине Велика Плана. Како је основни циљ овог документа препознавање постојећих проблема и њихово решавање, унапређење и развој програма социјалне заштите, као и повезивање свих актера социјалне заштите на локалном нивоу, желимо да омогућимо потпуну реализацију плана.
Стратегија развоја социјалне заштите општине Велика Плана одсликава тренутно стање и активне проблеме у области социјалне заштите, уједно указујући на могућност превазилажења тих проблема.
  Примена овог документа општини чини доступним домаће и фондове Европске уније приликом аплицирања за значајна финансијска средства. Општина Велика Плана настоји да унапреди социјалну сигурност и  створи амбијент једнаких могућности за све њене грађане, у складу са вредностима достојанствености и хуманог живота.
 
 
                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                               Председник
                                                                                                                                            Игор Матковић
 
 
 
 
 
 
На основу Стратегије развоја социјалне заштитe у Републици Србији („Службени гласник РС“, број 108/05) и члана 85. Статута општине Велика Плана („Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“, број 39/08)
Скупштина општине Велика Плана на седници одржаној___________ године донела је
 
СТРАТЕГИЈУ РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
За период од 2018. године до 2022. године
 
1.1.Увод
 
Стратегија развоја социјалне заштите општине Велика Плана за период 2018-2022. године настала је из потребе одржавања континуитета у стратешком приступу планирања развоја у области социјалне заштите на локалном нивоу. Као важан документ који Скупштина општине доноси, Стратегија развоја социјалне заштите, допринеће бољем решавању проблема у овој области на локалном нивоу.
Стратегијом желимо да побољшамо положај грађана и корисника у систему социјалне заштите, да мрежу социјалне заштите даље развијамо и планирамо нове услуге и права у области социјалне заштите, као и да допринесемо бољој понуди социјалних услуга кроз партнерстава са невладиним сектором.
 
1.2 Резиме
 
Стратегија развоја социјалне заштите општине Велика Плана усаглашена је са Стратегијом развоја социјалне заштите Републике Србије, а у спрези је са Стратегијом развоја социјалне заштите општине Велика Плана за период 2013-2017. године.
Област социјалне заштите усмерена је ка побољшању социјалног статуса грађана на личном, породичном и ширем социјалном плану. Социјална заштита треба да јача друштвену кохезију и да негује независност и способност људи да помогну сами себи.
Ефикасан систем социјалне заштите треба да одговори на потребе грађана у новим околностима и да подржава маргинализоване поједнице и групе којима је неопходна организована помоћ заједнице и државе, као и грађана који нису у стању да учешћем у економској активности обезбеде себи егистенцију.
Локални стратешки документ настао је у сарадњи локалне самоуправе са институцијама за запошљавање, социјалне заштите, образовања, здравства,  и невладиних организација које своју делатност обављају на територији општине Велика Плана.
 
                                            
 
Председник Општине Велика Плана је донео решење број 02-121/2017-II од 23.05.2017. године којим је именовао чланове Општинског координационог одбора за социјалну политику општине Велика Плана, и то за:
 
ПРЕДСЕДНИКА:
 • Ненад Перић, председник Скупштине Општине Велика Плана
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА:
 • Жељко Рајић, заменик председника Општине Велика Плана
 
ЧЛАНОВЕ И ЊИХОВЕ ЗАМЕНИКЕ:
 • Александра Динић Ђулић, дипл. психолог- члан (Центар за социјални рад општине Велика Плана);
 • Јелена Јовановић Перић, дипл.социјални радник - заменик члана (Центар за социјални рад општине Велика Плана);
 • Дарко Рајић,виши мед. техничар -  члан (Дом здравља „Др Милан- Бане Ђоревић“ Велика Плана);
 • Сања Пешић, медицинска сестра - заменик члана (Дом здравља „Др Милан- Бане Ђоревић“ Велика Плана);
 • Љиљана Илић, дипл. економиста – члан (Национална служба за запошљавање, испостава Велика Плана);
 • Биљана Спасојевић, дипл. инжињер организационих наука - заменик члана(Национална служба за запошљавање, испостава Велика Плана);
 • Златан Коруновић, секретар Црвеног крста Велика Плана  – члан;
 • Иван Цветковић, запослен у Црвеном крсту Велика Плана – заменик члана;
 • Милица Лукић Момировић, директор Центра за породични смештај деце и усвојење Милошевац, Милошевац  - члан;
 • Андријана Пантовић, дипл. социјални радник - заменик члана (Центар за породични смештај деце и усвојење Милошевац, Милошевац);
 • Оливера Которчевић Ђокић, начелник Одељења за друштвене делатности Општинске управе општине Велика Плана – члан;
 • Миодраг Шкорић, начелник Одељења за привреду и локално-економски развој Општинске управе општине Велика Плана  - заменик члана;
 • Бранислава Николић, психолог у Основној школи „Свети Сава“  Велика Плана - члан
 • Марија Старчевић, директор П.У. „Дечије царство“ Велика Плана- заменик члана;
 • Борјанка Јовановић – члан (Удружење за особе са дечијом и церебралном парализом „Воља за животом“ Велика Плана)
 • Душанка Ступар - заменик члана члан (Удружење за особе са дечијом и церебралном парализом „Воља за животом“ Велика Плана);
 • Радица Марковић, председник удружења „Коло српских сестара Милошевац“ - члан
 • Весна Писаревић, секретар удружења „Коло српских сестара Милошевац“ - заменик члана;
 • Дејан Томић, координатор  Канцеларије за младе Општине Велика Плана - члан
 • Данијела Јовановић, сарадник Канцеларије за младе Општине Велика Плана - заменик члана
 
За обављање административно- техничких послова  Одбора одређују се: Тијана Рајић и Наташа Спасојевић, референти Одељења друштвених делатности Општинске управе општине Велика Плана.
 
Задатак Одбора је да изради нацрт Стратегије развоја социјалне заштите општине Велика Плана за период 2018-2022. године.
 
 
Анализом потреба од стране наведених партнера сагледане су циљне групе, као и њихове потребе.
На територији општине Велика Плана препознате су следеће циљне групе којима је потребно посветити посебну пажњу ради унапређења њиховог социјалног статуса:
 • Незапослени
 • Стара лица
 • Деца, млади и породица
 • Маргинализоване групе (Особе са инвалидитетом, Роми, избегла и расељена лица)
 
Стратешким планом предвиђени су аранжмани за његову имплементацију, као и акциони планови који ће допринети обезбеђивању реализације пројекта и циљева који су предвиђени документом.
У делу посвећеном евалуацији и мониторингу предвиђени су аранжмани за праћење и оцену успешности спровођења циљева стратегије са индикаторима постигнућа.
Локална самоуправа и Општински координациони одбор за социјалну политику општине Велика Плана ће поштовањем принципа и циљева овог стратешког плана, издвајањем буџетске линије за реализацију програма у којима су предвиђене наведене циљне групе и услуге локалног карактера, радити на осавремењавању услуга и учествовати на конкурсима са пројектима за остваривање циљева локалног стратешког документа – код државних институција, домаћих и страних донатора – чиме ће осигурати велики напредак у систему пружања  услуга социјалне заштите, као и реализовање програма на локалном нивоу.
При изради Стратегије преузели смо мисију и визију из претходног стратешког документа сматрајући да и даље одражавају жељени оквир.
 
 
 1. ВИЗИЈА
 
Визија социјалне заштите на подручју општине Велика Плана представља постизање у пракси оптималног друштвеног одговора, на нивоу локалне самоуправе, за реалне социјалне проблеме грађана/ки општине Велика Плана, са задатком да прати потребе својих становника/ца и она гласи:
„На подручју општине Велика Плана заједничким активностима грађана/ки и представника релевантних институција, успостављена је развијена интегрална социјална заштита и унапређена социјална сигурност свих социјално угрожених категорија становништва, посебно осетљивих група грађана/ки, чиме ће се унапредити квалитет њихобог живота и остваривањем амбијента једнаких могућности за све.“
 
 
 
 
 1. МИСИЈА
 
Мисија социјалне заштите на подручју општине Велика Плана је поштовање основних принципа и сврхе рада у овој области друштвеног живота, потреба и циљева локалне заједнице, као и вредности и норми које треба да поседују и примењују појединци који су запослени или на било који други начин укључени у сектор социјалне заштите и она гласи:
Унапређење услова за достојанствен живот и активно укључивање грађана/ки (корисника/ца) посебно осетљивих – рањивих група које се налазе у стању социјалне потребе у локалној заједници и то у директној корелацији са унапређењем партнерства јавног, приватног и цивилног сектора кроз развијање и пружање услуга социјалне заштите. Локална самоуправа користећи своје могућности и кроз сарадњу са партнерима допринеће успостављању мреже социјалних услуга како би смо имали јаку и сигурну заједницу која брине о својим грађанима.“
 
ИСТОРИЈАТ
На подручју општине, насељеном од давнина, остављени су и пронађени бројни материјални докази да су овај простор људи насељавали и у праисторији. Прве људске насеобине су подизане у плодним долинама река Велике Мораве и Јасенице.
Историјски развој општине Велика Плана пратиле су честе миграције становништва, услед поплава и ратних догађаја.
У историјском контексту Велика Плана је формирана на десној долинској страни Јасенице, западно од Цариградског друма.
Крајем IX и у првој половини XX века Велика Плана је имала брз популациони раст и промене у структури становништва, али је насеље још увек имало руралну физиономију. Тек добијањем административне функције након II Светског рата Велика Плана је постала функционално седиште среза, а касније и општине, након чега је почео убрзани развој насеља са урбаним карактеристикама.
 
ГЕОСТРАТЕШКИ ПОЛОЖАЈ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
Општина Велика Плана налази се у централном делу Републике Србије и највећим делом простире се у средишту доње великоморавске низије. Територија општине Велика  Плана обухвата југоисточни део Подунавског округа и окружена је општинама Смедерево на северу, Жабари и Свилајнац на истоку, Лапово на југу, Рача на југозападу и Смедеревска Паланка на западу. Дужине је 28-32 км у правцу север-југ и ширине 10-12 км у правцу исток-запад са јасно издвојеним Моравским реоном, који обухвата 70% производног подручја и Брдским реоном који чини око 30% производног реона. Општина обухвата површину од 345,5 км2 обухваћених у 12 катастарских општина са 13 насеља које представљају скуп насеља различитих типова (брдска, разбијена и долинска, разуђена и збијена) и различитих величинских категорија која задовољавају у различитој мери разне потребе становништва. Велика Плана има статус градског насеља и центра општине, Лозовик и Марковац су насеља мешовитог карактера и реално имају функцију секундарних општинских центара, док остала насеља битно различите величине и опремљености имају сложене међусобне везе како са секундарним центрима тако и са Великом Планом и осталим центрима у окружењу.
Према Попису из 2011. године на територији општине Велика Плана живи 45.725 становника, од који је 4.673 на привременом раду, односно боравку у иностранству. Просечна густина насељености износи 133 становника/км2. Укупна просечна старост становништва износи 42,9 година (у руралним областима: жене 45,3 године; мушкарци 42,0 године). Према полној структури, од укупног броја становника на територији општине Велика Плана жене су заступљене са 50,7%, а мушкарци са 40,3%.
 
Taбела бр. 1
Број становника у насељима општине Велика Плана
Назив насељеног места Број становника
Велика Плана 17 168
Велико Орашје 2 247
Доња Ливадица 1 909
Крњево 4 307
Купусина 210
Лозовик 5 764
Марковац 3 616
Милошевац 3 378
Ново Село 1 369
Радовање 614
Ракинац 1 057
Старо Село 3 151
Трновче 935
Укупно општина Велика Плана 45 725
Ивор: Републички завод за статистику
 
Положај општине Велика Плана садржи неколико кључних елемената од којих зависи њен просторни, економски, социјални и еколошки развој Велике Плане као урбаног центра. Ти елементи су:
 • Аутопут – Коридор 10
 • Велика Морава
 • Положајни централитет
 • Контекст регионалног повезивања и усаглашавања
5.2.1. Аутопут – Коридор 10 пресеца општину Велика Плана уздужно, просторно на два идентична, али морфолошки различита дела. Садржај, функције и утицаји овог коридора (аутопут, железница, магистрални правци, гасоводне и телекомуникационе мреже), јесте оно што се мора унапређивати, валоризовати и нијансирати у будућем времену. Сарадња на бази туристичких, привредних, саобраћајних и културних програма је оно што је могуће и реално, управо због постојања Аутопута Е- 75 (Београд – Ниш).
5.2.2. Велика Морава одређује највећим делом источну границу општине и представља најзначајнији хидропотенцијал, нарочито што је и највећа „српска“ притока Дунава (Коридор VII), који представља још један европски интегрални коридор на овом простору.
5.2.3. Положајни централитет проистиче из самог географског положаја општине. Општина Велика Плана налази се у централном делу Републике Србије и највећим својим делом простире се у средишњем делу Великоморавске низије, у југоисточном делу Подунавског округа. Окружена је општинама Смедерево на северу, Жабари и Свилајнац на истоку, Лапово на југу, Рача на југозападу и Смедеревска Паланка на западу.
5.2.4. Контекст регионалног повезивања и усаглашавања – Регионална консталација Подунавског округа (заједно са Браничевским) била је предмет опсервација и пројекција развоја још од раних 80-тих година пршлог века, али још увек није у највећем делу капитализовала своје потенцијале.
            Стратешки веома је важна и просторна, као и економска оријентација ка повезивању Велике Плане са Смедеревом и Смедеревском Палнком, као  и околином.
            Општини Велика Плана регионални аспект чини природни стратешки потенцијал – уз претпоставку уклањања садашњих ограничења – који се може исказати у неколико основних ставова:
а) Развој, унапређење и модернизација регионалних путних праваца – државни путеви II реда: Смедеревска Паланка- Велика Плана – Жабари (исток – запад);
б) Развој и унапређење регионалног путног правца (државни пут II реда) Марковац- Велика Плана – Осипаоница – „кичма“ општине, алтернативна саобраћајница Е- 75 Аутопут Београд – Ниш;
в) Регионални технички системи – водоснабдевање, електроенергетика, телекомуникације;
г) Регионално повезивање и валоризација природних и антропогених ресурса и материјалне базе
д) Туризма – формирање заједничке понуде и јединствених интереса, културно- историјских, излетничких, планинарских, бициклистичких стаза,....;
е)Активирање Велике Мораве и приближавање Дунаву.
 
 
Табела бр. 2
Број домаћинстава по насељеним местима општине Велика Плана
Велика Плана Домаћинства
Град 5.374
Велико Орашје 707
Доња Ливадица 528
Крњево 1.247
Купусина 62
Лозовик 1.535
Марковац 988
Милошевац 937
Ново Село 389
Радовање 176
Ракинац 307
Старо Село 895
Трновче 285
Укупно 13.430
Извор: Републички завод за статистику
 
 
 
Табела бр. 3
Старосна структура становништва
Старосна група до 4 године старости 5 - 14 15 - 29 30 - 60 Преко60 година старости
Општина Велика Плана 1.976 5.231 8.596 17.468 11.005
Укупан број становника Подунавског округа 10.030 24.963 42.974 85.811 45.589
Учешће у укупном броју становника Подунавског округа 4,7% 11,87% 20,44% 40,80% 21,68%
Извор: Републички завод за статистику
 
 
Укупан број становника општине Велика Плана, према Попису из 2011. године износи 45.725 становника са просечном густином насељености од 116 ст/км2, што је више у односу на републички просек.
Табела бр. 3
Број становника и густина насељености
  Република Србија Подунавски округ Општина Велика Плана
Број становника 7 120 666 198 184 45 725
Површина (км2) 88 361 1 248 345
Густина насељености(бр. стан. км2) 81 159 133
Извор: Републички завод за статистику
 
           
Становништво општине Велика Плана је просторно смештено у једно градско насеље и 12 сеоских насеља.
 
Табела бр.4
Број становника у насељима општине Велика Плана и густина насељености (стан./км2)
Насеље Површина кат. општина (км2) Број становника (Попис 2011. год.) Густина насељености
(стан./км2)
Велика Плана 47,84 17.168 358,86
Велико Орашје 21,16 2.247 105,69
Доња Ливадица 20,84 1.909 91,60
Крњево 47,03 4.307 91,57
Купусина / 210 /
Лозовик 44,51 5.764 129,49
Марковац 31,49 3.616 114,83
Милошевац 31,44 3.378 107,44
Ново Село 16,95 1.369 80,76
Радовање 12,87 614 47,70
Ракинац 26,38 1.057 40,07
Старо Село 33,97 3.151 92,94
Трновче 10,84 935 86,25
УКУПНО 345,49 45.725 116
Извор: Републички завод за статистику
             
 
 
Јединица локалне самоуправе
            Правни оквир општине Велика Плана је регулисан Законом о локалној самоуправи и Статутом општине. Општина има статус правног лица. Сви послови који се односе на општину Велика Плана се реализују преко органа општине: Скупштине општине, Председника општине, Општинског већа и Општинске управе. Општина преко својих органа у складу са Уставом и Законом доноси програме развоја, урбанистичке планове, буџет и завршни рачун, уређује и обезбеђује обављање комуналних делатности  и друге послове који су у интересу грађана. Општина има надлежности у области основног и средњег образовања, културе, физичке културе, друштвене бриге о деци, примарне здравствене заштите, социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите.
Свој рад заснива на Уставу Републике Србије, Закону о локалној самоуправи, Закону о државној управи, Закону о радним односима у државним органима, и другим законима, уредбама и одлукама. Основни правни акт јединице локалне самоуправе је Статут.
 
 
 
Општинска управа:
 1. Припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће;
 2. извршава Одлуке и друге акте Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа;
 3. Решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана; предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности општине
 4. Обавња послове управног надзора над извршењем прописа и других општих аката Скупштине општине;
 5. Извршава законе и друге прописе чије је извршење поверено Општини;
 6. Обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће.
Општинска управа има следеће организационе јединице:
 1. Одељење за општу управу и заједничке послове;
 • Одсек за општу управу
 • Одсек за заједничке послове
 1. Одељење за друштвене делатности;
 • Одсек за јавне службе
 • Одсек за дечију заштиту
 1. Одељење за финансије
 • Одсек за буџет и трезор
 • Одсек за финансијске послове директних                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               буџетских корисника
 1. Одељење за урбанизам, грађевину и комунално-стамбене послове
 • Одсек за урбанизам, грађевину и комунално-стамбене послове
 • Одсек за имовинско-правне послове
 1. Одељење за привреду и локално- економски развој
 • Одсек за привреду
 • Одсек за локално- економски развој
 1. Пореско одељење
 • Одсек за утврђивање јавних прихода и контролу
 • Одсек за наплату јавних прихода, пореско књиговодство и извештавање
 1. Одељење за инспекцијске послове
 • Одсек  комуналне инспекције
 • Одсек грађевинске и саобраћајне инспекције
 1. Одељење за скупштинске послове и односе са јавношћу
 2. Служба општинског јавног правобранилаштва
 
 
 
УСТАНОВЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
 
            -Центар за социјлани рад општине Велика Плана, ул. Пионирска 1, Велика Плана, основан 1977. године. Просторни капацитети су 13 радних просторија, односно зграда површине 240м2. Нема зграда у свом власништву, три објекта која су намењена социјалном становању у заштићеним условима дати су Центру на управљање.
            Свој рад Центар за социјални рад заснива на Закону о социјалној заштити, Породичном закону, Закону о прекршајима, Закону о извршењу кривичних санкција, Закону о финансијској подршци породици са децом, Закону о избеглицама, Закону о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, Одлуци о услугама и правима из области социјалне заштите општине Велика Плана, као и упутствима Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије. Центар за социјални рад има Програм рада и Извештај о раду на годишњем нивоу.
            Центар за социјани рад сарађује са другим институцијама: Општинском управом Велика Плана, надлежним судовима и тужилаштвима, Полицијском управом, са свим образовним и здравственим установама, Предшколском установом, Центром за породични смештај и усвојење Милошевац, Црвеним крстом, као и медијима.
            Центар за социјални рад финансира се из буџета Републике Србије и из буџета јединице локалне самоуправе.
Година Број корисника
2015 7212
2016 7428
                                                      Извор: Центар за социјални рад
 
Стара лица корисници новчаних накнада
 
Број старих лица корисника туђе неге и помоћи у 2015. години био је 112, а осталих  корисника овог финансијског додатка преко ЦСР био је 505.
У 2016. години број старих лица корисника туђе неге и помоћи био је 82, а осталих корисника овог финансијског додатка био је 416.
 
Стара  лица  корисници социјалних  услуга  ЦСР-а
 
    Структура старих према доминантном проблему:
 
Број корисника према корисничким групама 2015. 2016.
Занемарена особа и у ризику од занемаривања 254 185
Особа жртва насиља 41 75
Особа са проблемима у понашању 49 46
Особа са поремећеним породичним односима / /
Особа социо – материјално угрожена 610 960
Остали 478 179
УКУПНО 1432 1445

                        Извор: Центар за социјални рад
 
 
 
Обухват старих појединим мерама социјалне заштите и мерама породично-правне заштите.
 
 
Заштита Број корисника
2015. 2016.
Старатељство 7 2     
Привремено старатељство
(ПЗ  - члан 32)
16
 
 16   
 
Додатак за  помоћ и  негу 112    82
Помоћ у кући /     /
Смештај у установу 18    14
Смештај у другу породицу        20     29
Новчана социјална помоћ /      /
Једнократна помоћ у новцу /      /
 
                 Извор: Центар за социјални рад
 
 
У Центру за социјални рад је запослено укупно 17 радника, 13 се финансира  из буџета  Републике, а 4 из буџета локалне самоуправе. Стручна  спрема  запослених : VII степен-  10 (3 се финансирају из буџета општине и 7 из буета Реп