Актуелно
ЈАВНИ КОНКУРС за избор пројеката изградње, одржавања и обнове цркава, верских објеката и објеката који прате црквене објекте за период август – децембар 2021. године
Постављено: 29.06.2021.
         На основу члана  7. став 3. Правилника о поступку и критеријумима  за доделу средстава из буџета Општине Велика Плана за пројекте цркава и верских заједница („Међуопштински   службени  лист   општина  Велика   Плана  и  Смедеревска  Паланка,“ број: 8/2020.)
 
         Председник  општине  Велика  Плана  расписује
 
Ј А В Н И   К  О  Н  К  У  Р  С
 
за  избор  пројеката    изградње, одржавања  и обнове цркава,  верских објеката  и  објеката који прате црквене  објекте  за  период  август  – децембар 2021. године
 
 
         Општина Велика Плана финансира или суфинансира пројекте из следећих области: изградња, одржавање и обнова цркава, верских објеката и објеката који прате црквене објекте.
   Право учешћа на конкурс имају  цркве и верске заједнице чији се објекти налазе на територији
општине Велика Плана, или чија се изградња планира  на територији општине Велика Плана, (у даљем тексту: корисници).
 
Рок за  подношење  пријаве  на  конкурс  је  почев  од  29.06.2021.године  закључно са
14.07.2021.године  до 15,00 часова
 
         Критеријуми за избор Програма и доделу средстава корисника за реализовање Пројеката, које реализују цркве и верске заједнице су:
-степен  угрожености цркве и верског објекта;
-категоризација верског објекта  као културног добра (изузетан значај, велики значај, споменик културе и друго);
-значај верских објеката за културу, уметност, историју и слично, уколико верски објекат није утврђен за споменик културе, значај објекта који прати црквени објекат-уколико се Предлог пројекта односи на пратеће  црквене објекте;
-суфинансирање  Програма из других извора: сопствених прихода, буџета Републике Србије и других извора, у случају недостајућег дела средстава за финансирање Програма;
-законитост, ефикасност  коришћења средстава: ако су раније коришћена средства буџета Општине, да ли су испуњене Уговорне обавезе, да ли су са успехом реализовани одобрени програми предходне године и да ли су поднели детаљан Извештај о њиховој реализацији са доказима о наменском трошењу добијених средстава;
         Уз пријаву на конкурс, корисници достављају доказе о испуњености критеријума.
 
         Пријава на Јавни конкурс подноси се на посебном пријавном обрасцу, који  је саставни део конкурсне документације.
 
Под потпуном пријавом подразумева се:
1.уредно попуњен и оверен образац пријаве;
2.детаљан опис пројекта;
3.детаљно разрађен буџет пројекта;
4.подаци о капацитетима подносиоца, односно реализатора пројекта;
5.као и други елементи наведени у тексту конкурса;
         Пријава на Јавни конкурс подноси се у затвореној коверти, са назнаком „Комисија за избор пројеката цркава и верских заједница“ улица Милоша Великог, број 30, 11320 Велика Плана.
 
          Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс, пријаве упућене факсом или електронском поштом, као и пријаве оних учесника на конкурсу, који су у претходној години остварили право на финансирање, односно суфинансирање пројеката средствима из буџета општине, а нису поднели извештај о реализацији пројеката и оправдали средства потребном документацијом, Комисија неће разматрати.
        
           
         За све информације и преузимање обрасца обратити се Предрагу Урошевићу, тел. број: 514-203 Одељење за друштвене делатности Општинске управе општине Велика Плана, канцеларија бр. 3.
 
 
 
 
         Број: 02-155/2021-II
У Великој Плани, 28.06.2021.године
 
 
 
           
                                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
                                                                                                                                  ВЕЛИКА  ПЛАНА
 
                                                                                                                    
                                                                                                                                Игор Матковић