Актуелно
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ
Постављено: 30.06.2021.
На основу члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину (,,Службени гласник РС”, бр. 149/20 и
40/21) члана 3. Закона о министарствима   (,,Службени гласник РС”, бр. 128/20) и Уредбе Владе Републике
Србије 05 број 110-5966/2021 од 24. јуна.2021. године
 

 
Република Србија
Министарство за бригу о селу
 
Расписује
 
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ
 
I.          ПРЕДМЕТ ПРОГРАМА
 
 
Програмом доделe бесповратних  средстава  за  куповину  сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2021. годину (у даљем тексту: Програм) утврђени су циљеви Програма, субјекти који могу да конкуришу, намена средстава, услови за учешће на конкурсу, процедура доделе бесповратних средстава као и начин коришћења бесповратних средстава.
Сеоска кућа са окућницом се у смислу овог Програма сматра кућа са економским двориштем, које се налази на истој катастарској парцели као и сеоска кућа или на суседним парцелама у односу на сеоску кућу.
Млади пољопривредник/ца у смислу овог Програма је физичко лице старости до четрдесет пет година живота, које није у брачној заједници, живи на селу и бави се пољопривредом.
Брачним паром се у смислу овог Програма сматра брачна заједница супружника, односно заједница живота жене и мушкарца, која је уређена Породичним законом („Службени гласник РС“ 18/2005, 72/2011 - др. закон и 6/2015).
Ванбрачним партнерима се у смислу овог Програма сматрају мушкарац и жена  који се налазе у ванбрачној заједници. Ванбрачна заједница је трајнија заједница живота жене и мушкарца, између којих нема брачних сметњи, уређена Породичним законом („Службени гласник РС“ 18/2005, 72/2011 - др. закон и 6/2015).
Самохрани родитељ у смислу овог Програма јесте родитељ који сам врши родитељско право јер други родитељ непознат или је други родитељ умро или је потпуно лишен родитељског права, односно пословне способности, а све у складу са Породичним законом („Службени гласник РС“ 18/2005, 72/2011 - др. закон и
6/2015).
II.        ЦИЉ ПРОГРАМА
 
 
Општи циљ Програма је смањење миграторних кретања становништва која доводе до депопулације у руралним подручјима Републике Србије, мотивисање сеоског становништва да остане на селу и подстицање младих да се врате на село, решавањем стамбеног питања.
Специфични циљеви овог Програма су:
-     Повећање броја становника у селима;
-     Смањење просечне старости становништва у селима;
-     Повећање стопе наталитета и побољшање демографске структуре у селима;
-     Покретање и раст привредних активности на селу.

III.       ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ КОНКУРС
 
 
Подносиоци пријаве на јавни конкурс (у даљем тексту: подносиоци пријаве) су супружници/ванбрачни партнери, самохрани родитељ и млади пољопривредник/ца који испуњавају све обавезно прописане услове за учешће на јавном конкурсу као и један од (било који) алтернативно прописаних услова за учешће на јавном конкурсу.
Подносиоци пријаве конкуришу заједно са јединицом локалне самоуправе, на чијој територији се налази сеоска кућа са окућницом, коју подносиоци пријаве предлажу приликом конкурисања. Јединица локалне самоуправе гарантује тачност података и испуњеност услова који се односе на сеоску кућу са окућницом.
 
IV.       НАМЕНА СРЕДСТАВА
 
 
Бесповратна средства су намењена за куповину сеоске куће са окућницом.
Сеоска кућа са окућницом, за чију куповину подносиоци пријаве конкуришу, може да се налази на територији свих насељених места Републике Србије, изузев у градским и општинским седиштима и приградским насељима.
Бесповратна средства нису намењена за опремање сеоске куће и окућнице, порез на пренос апсолутних права  приликом  купопродаје  сеоске  куће  са  окућницом,  порез  на  имовину,  трошкове  прикупљања
документације за пријављивање на јавни конкурс, као и за грађевинске радове за адаптацију сеоске куће.
 
 
V.         ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР
 
 
Максимални износ бесповратних средстава предвиђен за куповину сеоске куће са окућницом износи
1.200.000,00 динара.
Укупна вредност сеоске куће са окућницом не може бити већа од 1.200.000,00 динара.
Министарство додељује бесповратна средства за целокупни износ процењене тржишне вредности непокретности, утврђену у обрасцу пријаве од стране јединице локалне самоуправе, а са којом се продавац сагласио у оквиру изјаве која се прилаже са конкурсном документацијом.
Додељена бесповратна средства ће бити пренета јединици локалне самоуправе на подрачун за текуће наменске трансфере у ужем смислу, од Републике нижем нивоу власти. Јединица локалне самоуправе ће та средства пренети кориснику бесповратних средстава, на наменски динарски подрачун код пословне банке. Средства ће бити пренета на основу Решења министра и у року прописаним уговором о додели бесповратних средстава (у даљем тексту: уговор).
 
VI.       УСЛОВИ ЗА КОНКУРИСАЊЕ
 
 
Право учешћа на јавном конкурсу имају подносиоци пријаве који обавезно испуњавају све следеће услове:
1.   Да су заједно са јединицом локалне самоуправе на чијој територији се налази сеоска кућа са окућницом, поднели електронски попуњен образац пријаве са документацијом прописаном овим Програмом (образац пријаве се преузима на званичном сајту Министарства www.mbs.gov.rs);
2.   Да су држављани Републике Србије;
3.   Да имају пребивалиште на територији Републике Србије;
4.   Да имају мање од четрдесет пет (45) година живота;
5.   Да су подносиоци пријаве у брачној заједници/трајнијој ванбрачној заједници у моменту подношења пријаве или је лице самохрани родитељ или млади пољопривредник/ца;

6. Да нису власници или сувласници непокретности на територији Републике Србије, изузев пољопривредног земљишта, и да исту нису отуђили/поклонили у претходних пет година од дана објављивања јавног конкурса;
7.   Да нису са продавцем непокретности у крвном сродству у правој линији до било ког степена, а у побочној закључно са другим степеном, као ни у тазбинском или адоптивном сродству;
8.   Да    нису    у    поступку    одобравања    средстава    за    куповину    непокретности    (бесповратна
средства/субвенције/кредити за куповину и адаптацију непокретности);
9.   Да у моменту подношења пријаве немају неизмирених доспелих обавеза по основу пореза и доприноса у складу са прописима Републике Србије.
Све обавезно прописане услове за учешће на јавном конкурсу морају да испуне оба супружника/ванбрачна
партнера који су подносиоци пријаве.
Поред свих обавезних услова за учешће на Јавном конурсу, подносиоци пријаве треба да испуњавају и један од четири алтернативно прописаних услова:
1.   Живе  на  селу  самостално  у  закупљеној  непокретности  или  у  породичној  заједници  са  осталим члановима шире породице;
2.  Поседују формално образовање из области медицине, фармације, пољопривреде, ветерине као и просветни радници и занатлије;
3.   Живе у градским срединама самостално у закупљеној непокретности или у породичној заједници са осталим члановима шире породице и имају намеру да живе на селу;
4.   Обављају послове чија је природа таква да их могу радити од куће на селу.
Сеоска кућа са окућницом, за чију куповину подносиoци пријаве конкуришу, потребно је да испуњава следеће услове:
1.   Да испуњава основне услове за живот и становање;
2.   Да се не налази у градским и општинским седиштима и приградским насељима;
3.   Да се налази у селу у којем постоји бар један од објеката јавне службе или услуга, здравствена амбуланта, пошта, школа, станица превоза или неки од наведених објеката постоји у суседним селима;
4.   Да је уписана у катастар непокретности/земљишне књиге на име продавца, без терета;
5.   Да је непокретност, као и сви делови окућнице који се налазе на катастарској парцели на којој је и непокретност или на суседној катастарској парцели, изграђена у складу са прописима који регулишу планирање и изградњу, односно да не постоји забележба да је непокретност или део окућнице изграђена без дозволе;
6.    Да је вредност предметне сеоске куће са окућницом, односно купопродајна цена, у границама њене вредности на тржишту непокретности;
7.    Да  сеоска кућа и окућница нису предмет судског спора као и да не постоје нерешени имовинско-
правни односи.
Подносиоци пријаве могу конкурисати само једном пријавом, осим у случају више силе односно у случају настанка непредвиђених околности које подносиоци пријаве нису могли спречити или предвидети.
Непокретност може бити у сувласништву више лица када се сви сувласници појављују као продавци
својих сувласничких делова.
Испуњеност услова који се односе на сеоску кућу са окућницом као и процену тржишне вредности непокретности утврђује јединица локалне самоуправе, а испуњеност услова констатује у обрасцу пријаве којим подносилац пријаве конкурише.
Сеоска кућа са окућницом испуњава основне услове за живот и становање уколико је безбедна и условна за становање, поседује инфраструктуру – канализацију или септичку јаму, воду, струју и да постоји приступ до исте преко тврдог пута.
Подносиоци пријаве који добију бесповратна средства не могу отуђити непокретност у року од десет година од дана закључења уговора о купопродаји са продавцем непокретности и иста мора бити осигурана у наведеном периоду.

Непокретност стечена доделом бесповратних средстава не може бити предмет хипотеке или залоге, ради обезбеђења извршења обавеза из уговора о кредиту у року од пет година од дана закључења уговора о купопродаји са продавцем непокретности.
 
 
 
VII.      НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА
 
 
Прецизно и тачно попуњена пријава и пратећа документација шаље се ПРЕПОРУЧЕНОМ пошиљком на адресу ул. Булевар Михајла Пупина бр.2а, 11 070 Нови Београд или предајом на писарницу на наведеној
адреси.
Пријаве се предају у затвореној и запечаћеној коверти са назнаком „Пријава на конкурс – средства за доделу бесповратне помоћи за куповину сеоске куће са окућницом- НЕ ОТВАРАТИ”, са пуним називом и адресом пошиљалаца на полеђини коверте.
Пријаве које нису поднете на горе предвиђен начин се неће разматрати.
 
 
VIII.    НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 
 
Испуњеност свих обавезних прописаних услова за учешће на јавном конкурсу као и испуњеност услова који се односе на сеоску кућу са окућницом доказује се следећом документацијом:
1.         Образац  пријаве  -  електронски  попуњен  од  стране  подносиоца  пријаве  и  јединице  локалне самоуправе на чијој се територији налази сеоска кућа са окућницом;
2.         Доказ о држављанству Републике Србије подносиоца пријаве (не старији од 6 месеци од дана објављивања јавног конкурса);
3.          Извод  из  матичне  књиге  рођених  за  подносиоце  пријаве  не  старији  од  месец  дана,  од  дана
објављивања јавног конкурса (самохрани родитељ доставља извод и за децу);
4.          Фотокопија личне карте или очитана лична карта подносиоца пријаве;
5.         Изјава  да  подносилац  пријаве  живи  на  селу  и  бави  се  пољопривредом  (само  за  младог пољопривредника/цу);
6.         Доказ о брачној/ванбрачној заједници (за супружнике извод из матичне књиге венчаних не старији од месец дана од дана објављивања јавног конкурса, за ванбрачне партнере код Јавног бележника оверена изјава о ванбрачној заједници уз потпис два сведока, сачињена након расписивања јавног конкурса);
7.         Извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или правоснажна судска одлука о лишењу родитељског права, односно пословне способности другог родитеља (само за самохраног родитеља);
8.         Потврда издата од стране РГЗ-а (Републички геодетски завод), Служба за катастар непокретности о непоседовању непокретности подносиоца пријаве;
9.         Извод  из  листа  непокретности  РГЗ-а  (Републички  геодетски  завод),  Служба  за  Катастар непокретности за непокретност за чију куповину конкуришу;
10.       Потврда Министарства финансија РС - Пореске управе да су подносиоци пријаве измирили све доспеле порезе и доприносе;
11.        Потврда из Министарства финансија РС - Пореске управе да није било преноса власништва или
сувласништва на име подносиоца пријаве у претходних пет година;
12.       Изјава да подносиоци пријаве не поседују у власништву/сувласништву непокретност (објекат) на читавој територији РС и да исту нису отуђили у претходних 5 година;
13.        Изјава потенцијалног продавца да је прихватио услове јавног конкурса, да је сагласан са тим, да је
сагласан са процењеном тржишном вредношћу непокретности, утврђеном у обрасцу пријаве од

стране јединице локалне самоуправе, као и да ће продати предметну непокретност подносиоцима пријаве за утврђени износ и извршити њену примопредају одмах након уплате новчаних средстава;
14.       Изјава да подносиоци пријаве нису у крвном сродству у правој линији до било ког степена, а у побочној закључно са другим степеном, као ни у тазбинском или адоптивном сродству са продавцем непокретности;
15.       Изјава да подносиоци пријаве нису у поступку одобравања средстава за исте намене (бесповратна средства/субвенције/кредити за куповину и адаптацију непокретности);
16.        Уверење о слободном брачном стању (само за младог пољопривредника/цу).
Документација из става 1. тачка 2, тачка 3, тач.8-11. и тачка 16. ове главе, као и извод из матичне књиге венчаних из тачке 6 тог става и извод из матичне књиге умрлих из тачке 7 тог става, прибављају се по службеној дужности, осим ако подносилац пријаве изричито изјави да ће те документе прибавити сам.
Све изјаве које достављају подносиоци пријаве се оверавају код јавног бележника, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу.
Документација из става 1. тач.2-4, тачка 8, тач. 10-12. и тач. 14 и 15 ове главе потребна је за оба супружника
/ванбрачна партнера.
Поред документације којом се доказују сви обавезни услови за учешће на јавном конкурсу, подносиоци пријаве следећом документацијом доказују и испуњеност једног од четири горе алтернативно прописаних услова:
1.   Изјава да подносиоци пријаве живе у закупљеној непокретности или уверење о пребивалишту МУП-а за подносиоце пријаве, њихову децу као и за остале чланове домаћинства са којима живе у породичној заједници (само за подносиоце пријаве који испуњавају алтернативно прописан услов за учешће на јавном конкурсу под тачком 1. или 3.);
2.   Фотокопија оверене дипломе о стеченом образовању подносиоца пријаве (само за подносиоце пријаве које поседују образовање из тачке 2. алтернативно прописаног услова за учешће на јавном конкурсу);
3.   Потврда послодавца да подносиоци пријаве обављају рад од куће или Извод из АПР-а за предузетнике (само за подносиоце пријаве  који испуњавају алтернативно прописан услов за учешће на јавном конкурсу под тачком 4.).
Уверење Министарства унутрашњих послова из става 5. тачка 1. и извод из Агенције за привредне регистре из става 5. тачка 3. ове главе, прибављају се по службеној дужности, осим ако подносилац пријаве изричито изјави да ће те документе прибавити сам.
 
IX.       НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА КОНКУРСА И КОМИСИЈА ЗА КОНТРОЛУ И ОЦЕНУ ПРОЈЕКТА
 
Министарство ће након ступања на снагу ове уредбе, расписати јавни конкурс. Јавни конкурс ће бити објављен на српском језику у најмање једном дневном листу који има покривеност на целој територији Републике Србије, као и на сајту Министарства  www.mbs.gov.rs. Рок за подношење пријаве тече од дана објављивања јавног конкурса до утрошка буџетских средстава предвиђених за ову намену, а најкасније до 1. новембра 2021. године.
Испуњеност услова за конкурисање утврђује Комисија за оцену и контролу реализације пројекта (у даљем тексту: Комисија), коју образује министар решењем.
Бесповратна средства  ће се  додељивати  по  редоследу  поднетих  пријава –  до  утрошка  буџетских
средстава предвиђених за ову намену, а најкасније до 1. новембра 2021.године.
Пријава се сматра поднетом моментом предаје на шалтер поште или моментом предаје на писарницу на адреси за пријем поште Министарства, ул. Булевар Михајла Пупина бр.2а, 11070 Нови Београд.
У случају да је пријава непотпуна у погледу потребне документације, подносиоци пријаве ће бити
обавештени да у року од пет дана допуне пријаву и то слањем обавештења о допуни пријаве на електронску

адресу, која је назначена у обрасцу пријаве. Подносиоци пријаве су у обавези да у обрасцу пријаве наведу мејл адресу. Уколико се не поступи по обавештењу о допуни пријаве у остављеном року, пријава ће се одбацити.
Комисија ће одбацити пријаву без права подносиоца пријаве да исту допуни у следећим случајевима:
-           подносиоци пријаве не испуњавају услове за конкурисање прописане овим Програмом;
-           подносилац пријаве конкурише за намену која није прописана овим Програмом;
-           подносилац пријаве је поднео пријаву самостално, без учешћа јединице локалне самоуправе;
-           јединица локалне самоуправе је утврдила неиспуњеност  услова који се односе на сеоску кућу са окућницом.
Комисија разматра пријаве, проверава формалну исправност докумената, утврђује испуњеност услова за учешће на јавном конкурсу и подноси министру предлог Решења о додели бесповратних средстава.
Комисија може извршити додатну проверу поднете документације и тражити додатне информације, али само од подносиоца пријаве која је формално исправна.
Комисија неће разматрати неблаговремене пријаве.
Коначну одлуку о додели средстава доноси министар решењем, на предлог Комисије.
Конкурсна документација се не враћа.
 

 Важне  информациј е

Програм и образац пријаве се могу преузети електронским путем на званичној

интернет страници Министарства за бригу о селу  www.mbs.gov.rs
За   сва   питања   у   вези   са   текстом   јавног   конкурса   можете   се   обратити   на   мејл   адресу
ivana.glisanovic@mbs.gov.rs; damir.taljai@mbs.gov.rs и milos.djokic@mbs.gov.rs или на број телефона 011
311 7633 и 011 311 08 54.