Актуелно
ЈАВНИ КОНКУРС за ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ТУРСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
Постављено: 02.09.2021.
На основу члана 22. став 1. тачка 7) Одлука о промени статуса Јавне установе Туристичко-спортски центар ''Велика Плана'' Велика Плана у Туристичку организацију општине Велика Плана (''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'', број 55/18 и 25/19) и члана 23. став 1. тачка 10) Статута Туристичке организације општине Велика Плана (број:153 од 26.03.2019. године),
 
Управни одбор Туристичке организације општине Велика Плана, на седници одржаној 12.08.2021. године, расписује
 
 
ЈАВНИ КОНКУРС
за
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ТУРСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
 
1. ПОДАЦИ О ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ
    ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
 
Пословно име: Турстичка организација општине Велика Плана
Седиште: Велика Плана, Николе Пашића бб
Порески идентификациони број: 101825818
Матични број: 17025783
Шифра делатности: 84.13
 
2. ПОДАЦИ О РАДНОМ МЕСТУ И ТРАЈАЊУ РАДА
 
Радно место:Директор Туристичке организације општине Велика Плана.
 
Опис послова радног места:
 
- представља и заступа Туристичку организацију општине Велика Плана
- организује и руководи радом Туристичке организације општине Велика Плана
- доноси правилник о организацији и систематизацији послова, уз сагласност Општинског већа    општине Велика Плана,
- предлаже акте које доноси Управни одбор
- извршава одлуке Управног одбора и предузима мере за њихово спровођење
- стара се о законитости рада
- одговоран је за спровођење мера заштите на раду и противпожарне заштите
- најмање једном годишње Управном одбору подноси извештаје о пословању Туристичке организације  општине Велика Плана и резултатима рада  радника
- стара се о обезбеђивању услова за успешан рад Управног одбора и других органа Туристичке организације општине Велика Плана
- одговара за коришћење и располагање имовином и
- врши и друге послове  утврђене законом и статутом.
 
Директор Туристичке организације општине Велика Плана, именује се након спроведеног јавног конкурса, на период од четири (4) године.
 
3. ПОДАЦИ О МЕСТУ РАДА
 
Место рада је Велика Плана, улица Николе Пашића бб, 11320 Велика Плана
4. ПОДАЦИ О УСЛОВИМА ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ
 
Право пријављивања има сваки заинтересовани кандидат који поред општих услова  - да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у установи, испуњава и услове из члана 42. Закона о туризму (''Службени гласник РС'', 17/19) и члана 29. Статута Туристичке организације општине Велика Плана (број:153 од 26.03.2019. године) - стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трaјању од најмање четири године ,  или специјалистичким студијама на факултету,  радно искуство од четири године, од чега најмање две године на руководећим пословима, активно знање најмaње једног страног језика који је обухваћен наставним планом и програмом министарства надлежног за послове просвете, да познаје рад на рачунару, као и да предложи Програм рада и развоја Туристичке организације општине Велика Плана.
 
5. ПОДАЦИ О ДОКАЗИМА КОЈИ СЕ ПОДНОСЕ УЗ ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ КОНКУРС
 
Заинтересовани кандидати који испуњавају наведене услове, уз пријаву на јавни конкурс, подносе следеће доказе:
            - уверење о држављанству (не старије од шест месеци)
            - извод из матичне књиге рођених
            - фотокопију личне карте или очитану личну карту
            - диплому о завршеном високом образовању
            - исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења, уговори о раду и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство),
            - фотокопију индекса или уверење факултета о положеним испитима из ког је видљиво да је кандидат положио испите  из страног језика или сертификат о активном знању страног језика, издато од установе акредитоване од стране Министарства просвете Републике Србије,
            - уверење Министарства унутрашњих послова – Полицијске управе да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора које га чине неподобним за обављање послова у установи (издато након објављивања овог конкурса)
            - уверење надлежног суда да кандидат није под истрагом и да се против њега не води кривични поступак (издато након објављивања овог конкурса)
            - уверење о општој здравственој способности (подноси изабрани кандидат пре именовања)    
           
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у складу са прописима који регулишу оверу потписа, рукописа и преписа.
 
6. РОК У КОМЕ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ КОНКУРС И САДРЖИНА ПРИЈАВЕ
 
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса на огласној табли установе и у дневним новинама које се дистрибуирају  на целој територији Републике Србије – Српски Телеграф.
Текст конкурса биће објављен и на  веб сајту општине Велика Плана – www.velikaplana.rs.
 
Пријава на конкурс треба да садржи личну и радну биографију  - име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, по могућности и интернет адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на јавни конкурс.
7. ИЗБОРНИ ПОСТУПАК
 
У изборном поступку Управни одбор Туристичке организације општине Велика Плана ће извршити проверу стручне оспособљености, знања и вештина кандидата,  усменим разговором са кандидатима.Управни одбор је дужан да поступа са пријавама на јавни конкурс у складу са законом којим се уређује управни поступак.
 
На разговор се позивају сви кандидати  који испуњавају услове из јавног конкурса.
Управни одбор Туристичке организације општине Велика Плана обавештава кандидате о  датуму, времену и месту обављања разговора.
Кандидатима се обавезно доставља писмено обавештење, а могу бити обавештени и путем интернет адресе, као и телефонским путем.
Управни одбор Туристичке организације општине Велика Плана, дужан је да у року од  30 дана завршетка јавног конкурса достави образложени предлог листе кандидата Општинском већу.
Општинско веће предлаже Скупштини општине кандидата за директора са листе кандидата.
Листа кандидата садржи мишљење Управног одбора о стручним и организационим способностима сваког кандидата и записник о обављеном разговору.
Скупштина општине именује директора Туристичке организације општине Велика Плана са листе кандидата. Јавни конкурс није успео ако Управни одбор утврди да нема кандидата који испуњава услове да уђе у изборни поступак о чему је дужан да обавести оснивача, као и уколико Скупштина општине не именује директора Установе са листе.
 
8. АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОНОСЕ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ КОНКУРС
 
Пријаве се достављају путем поште, на адресу: Туристичка организација општине Велика Плана, ул. Николе Пашића бб, 11320 Велика Плана.
Пријаве се могу доставити и лично у згради Туристичке организације општине Велика Плана, ул.Николе Пашића бб.
Пријаве се достављају у затвореној коверти са назнаком: ''Пријава на јавни конкурс за директора Туристичке организације општине Велика Плана – не отварати''.
 
9. ПОДАЦИ О ЛИЦУ ЗАДУЖЕНОМ ЗА ДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА О ЈАВНОМ КОНКУРСУ
 
Све информације у вези са јавним конкурсом могу се добити на телефон 026/514-211 или путем мејла  - tscvpla@gmail.com, особа задужена за контакт је Ненад Јордански, 064 88 06 794.
 
10. НАПОМЕНЕ
 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве, тј. пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у складу са прописима који регулишу оверу потписа, рукописа и преписа, биће одбачене.
Овај оглас о јавном конкурсу објавиће се на огласној табли установе,  у дневним новинама које се дистрибуирају  на целој територији Репблике Србије – Српски Телеграф и на интернет страници Општине Велика Плана - www.velikaplana.rs.
 
                                                                                                         Председник У.О
                                                                                                        Ненад Јордански