Актуелно
Јавни конкурс за избор пројеката у култури за период јул– децембар 2021. године
Постављено: 12.05.2021.
На основу члана7. став3. Правилника о поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета Општине Велика Плана за пројекте  из области  културе („Међуопштински   службени  лист   општина  Велика   Плана  и  Смедеревска  Паланка,“ број: 8/2020)
 
            Председник општине Велика Плана расписује
 
Ј А В Н И    К  О  Н  К  У  Р  С
 
за избор пројеката у култури за период јул– децембар 2021. године
 
 
            Општина Велика Плана финансира или суфинансира пројекте из следећих области културне делатности, на основу овог Јавног конкурса и то:
 
1.књижевност (стваралаштво, преводилаштво);
2. музика (стваралаштво, продукција, интерпретација);
3.ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн, 
   уметничка фотографија и архитектура;
4.позоришна уметност (стваралаштво, продукција и
   интерпретација);
5.уметничка игра – класичан балет, народна игра, савремена
   игра (стваралаштво, продукција и интерпретација);
6. филмска уметност и остало аудио – визуелно
    стваралаштво;
7.дигитално стваралаштво и мултимедији;
8.остала извођења културних програма и културних садржаја
   (мјузикл, циркус, пантомима,улична уметност и сл.);
9.делатност заштите у области непокретних културних
   добара;
10.делатност заштите у области покретних културних добара;
11.делатност заштите у области нематеријалног културног
     наслеђа;
12.библиотечко – информационе делатности;
13. научноистраживачке и едукативне делатности у култури.
 
 
Право учешћа на конкурс имају: уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, појединци којима је одговарјући статус признат у складу са Законом о култури, као и други субјекти у култури (у даљем тексту: корисници), осим установа културе чији је оснивач јединица локалне самоуправе.   
 
Критеријуми за избор пројеката за доделу средстава корисницима за реализовање пројекта су:
1.усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса;
2.квалитет и садржајна иновативност пројекта;
3.капацитети потребни за реализацију пројекта, и то: стручни, односно уметнички капацитети и   неопходни ресурси;
4.финансијски план -разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања;
5.степен утицаја пројекта на  квалитет културног живота заједнице.
            Китеријуми  под тачком 1. примењују се на појединачне области културне делатности уз поштовање специфичности тих области.
 
Рок за  подношење пријаве на конкурс јепочев  од12.05.2021. годинезакључно са
11.06.2021.годинедо 15,00 часова
 
 
 
Пријаве на  Јавни конкурс из области културе подносе се на посебном пријавном обрасцу, који је саставни део конкурсне документације.
 
Под потпуном пријавом подразумева се:
1.уредно попуњен и оверен образац пријаве;
2.детаљан опис пројекта;
3.детаљно разрађен буџет пројекта;
4.подаци о стручним, односно уметничким капацитетима подносиоца, односно реализатора пројекта;
5.као и други елементи, наведени у тексту конкурса.
 
Пријава на конкурс подноси се у затвореној коверти, са назнаком „Комисији за избор пројеката у култури“  улица Милоша Великог , број 30, 11320 Велика Плана.
 
            Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс, пријаве упућене факсом или електронском поштом, као и пријаве оних учесника на конкурсу, који су у предходној години остварили право на финансирање, односно суфинансирање пројеката средствима буџета општине, а нису поднели извештај о реализацији пројекта и оправдали средства потребном документацијом, Комисија неће разматрати.
 
Из буџета општине Велика Плана неће се финансирати следећи пројекти:
  • пројекти са комерцијалним ефектима,
  • пројекти који су претходних година већ били финансирани из општинског буџета а нису реализовани,
  • инвестициона улагања у одржавање и изградњу пословног простора,
  • пројекти чије су једине активности путовања, учешће на конференцијама и слично,
  • пројекти који подразумевају  спонзорства појединцима и другим организацијама.
 
            За све информације и преузимање обрасца обратити се Предрагу Урошевић, тел. број: 514-203 Одељење за друштвене делатности Општинске управе општине Велика Плана, канцеларија бр. 3.
 
Број: 02 –128/2021 – II
У Великој Плани, 11.05.2021.године
 
           
                                                                                                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
                                                                                            
 
                                                                                                            Игор Матковић