Актуелно
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2019. ГОДИНИ
Постављено: 29.05.2019.

На основу Локалног акционог плана запошљавања општине Велика Плана за 2019.годину и закљученог „Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2019.годину“, између Националне службе за запошљавање, филијала Смедерево и општине Велика Плана, број: 3001-101-2/2019 од 18.04.2019.године,

ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ  ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВО

 

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2019. ГОДИНИ

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање, филијала Смедерево (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса уз предходно прибављено мишљење Локалног савета за запошљавање општине Велика Плана.

Послодавац - извођач јавног рада са седиштем на територији општине Велика Плана, може организовати спровођење Јавних радова уколико у програм укључи незапослена лица из категорија теже запошљивих, дефинисаних Локалним акционим планом запошљавања општине Велика Плана за 2019.годину, која припадају следећим категоријама:

 

радно   способни   корисници   новчане   социјалне   помоћи, особе са инвалидитетом, старији од 50 година,  жене, млади до 30 година старости, млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама, дугорочно незапослени и жртве породичног насиља.

 

Пре  укључивања  у програм  Национална  служба  врши  проверу  испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице.

 

На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 (пет) незапослених лица из наведених категорија незапослених.

 

Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.

 

Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад.

 

II ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА

Јавни радови се могу спроводити у областима:

 • социјалних (односно социјалне заштите) и хуманитарних делатности,
 • одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
 • одржавања и заштите животне средине и природе и
 • култура –(искључиво ангажовање особа са инвалидитетом).

 

III НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе се за:

 • исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима по основу уговора о привременим и повременим пословима, у висини 22.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу; која се увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање. Наведена накнада обухвата и трошкове доласка и одласка са рада;

 

 • накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, у свим областима, једнократно, у висини од:

- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,

- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,

- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;

 

{C}·         накнаду трошкова обуке: у зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, у току првог месеца спровођења јавних радова може се организовати обука, по интерном програму послодавца или програму образовне установе, односно за лица ангажована код послодавца - пружаоца услуга социјалне заштите, у складу са законом; по завршетку обуке лицу се издаје потврда/сертификат/лиценца о стеченим компетенцијама; послодавцу - извођачу јавног рада, односно образовној установи, исплаћују се средства у једнократном износу од 1.000,00 динара по лицу које је похађало обуку и којем је издата потврда о стеченим компетенцијама; накнада трошкова обуке не може бити исплаћена за лица која су у претходном периоду већ завршила предвиђену обуку; Национална служба процењује оправданост потребе за обуком, уколико исто није регулисано законом.

 

 

 

 

IV УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају:

 • органи јединица локалне самоуправе
 • јавне установе и јавна предузећа
 • привредна друштва
 • предузетници
 • задруге
 • удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.

Право на доделу средстава за организовање спровођења јавног рада послодавац - извођач може да оствари под условом да:

{C}·         је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује;

{C}·         реализује јавни рад на подручју општине Велика Плана;

{C}·         ангажује незапослена лица са евиденције Националне службе филијала Смедерево-Испостава Велика Плана.

 

Документација за подношење пријаве:

 • попуњена пријава за спровођење јавног рада на прописаном обрасцу, са детаљно разрађеним активностима у термин плану;
 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико послодавац - извођач јавног рада није регистрован у АПР;
 • фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спроводе у области одржавања и заштите животне средине и природе и одржавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије за сваку локацију);
 • за јавне радове који се спроводе у области социјалне заштите, односно који се односе на пружање појединих услуга социјалне заштите (дневне услуге у заједници - помоћ у кући и др., услуге подршке за самостални живот - персонална асистенција и др.), фотокопија лиценце за пружање наведених услуга, у складу са прописима у области социјалне заштите.
 • информације о корисницима услуга (број и структура) - за послодавцa - извођачa јавног рада из области социјалне заштите и хуманитарног рада.

Уколико послодавац - извођач јавног рада организује обуку, неопходно је приложити интерни програм обуке или програм образовне установе на прописаном обрасцу Националне службе, као и биографију инструктора/предавача, осим послодавца - пружаоца услуга социјалне заштите, који подлеже обавези оспособљавања новозапослених у складу са законом.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе и документацију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању средстава за спровођење јавних радова.

Начин подношења пријаве

Пријава за спровођење јавног рада, подноси се Националној служби за запошљавање, филијала Смедерево-Испостава Велика Плана непосредно или путем поште у два примерка. Пријава се може добити у филијали Смедерево-Испостава Велика Плана.

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада донос<