Актуелно
ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Велика Плана
Постављено: 31.01.2018.
     Начелник Општинске управе Велика Плана, а на основу члана 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016), члана 12. Став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/2016) и члана 16. Правилника о организацији и ситематизацији радних места у Општинској управи општине Велика Плана и Општинском правобранилаштву општине Велика Плана број 110-16/2017 од 06.11.2017. године, оглашава
 
 
ЈАВНИ КОНКУРС
за попуњавање извршилачког радног места
у Општинској управи општине Велика Плана
 
 
I Орган у коме се радно место попуњава:
Општинска управа Велика  Плана, ул. Милоша Великог 30, 11320 Велика Плана
 
II Радно место које се попуњава:
1.Послови из области дечије заштите у Одељењу за друштвене делатности утврђено под редним бројем 47., звање млађи саветник – 1 извршилац
2.Услови за рад на радном месту: да је лице пунолетан држављанин Републике Србије, да није правноснажно осуђивано на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, да му раније није престао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа, да има стечено високо образовање научне области правне струке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправички стаж, положен државни стручни испит и стечена вештина да се знања примене.
3.Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:
- познавање: - Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16), Закона о финасијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“, бр.16/02, 115/05, 107/9, 104/14-УС) и Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“, бр.18/10, 55/13) - непосредно, кроз разговор са кандидатима и извршењем одређеног задатка из описа радног места послови из области дечије заштите;
- вештина комуникације- непосредно, кроз разговор са кандидатима;
- знање рада на рачунару- практичним радом на рачунару.
 
III Место рада:
Велика Плана, улица Милоша Великог 30, 11320 Велика Плана
 
IV Aдреса на коју се подносе пријаве:
Општинска управа Велика Плана у Великој Плани, ул. Милоша Великог бр.30 11320 Велика Плана Конкурсној комисији за јавни конкурс за попуњавање радног места послови из области дечије заштите са назнаком „За јавни конкурс“.
 
V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:
Радослав Митровић, тел 062/80 80 869
 
VI Рок за подношење пријава:
Рок за поношење пријава је 15 дана од дана објављивања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама “Српски телеграф“ које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата закључком ће одбацити конкурсна комисија против кога је дозвољена жалба.
 
VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
-Пријава са радном биографијом
-Извод из матичне књиге рођених
-Уверење о држављанству
-Доказ о одговарајућој стручној спреми (оверена фотокопија дипломе о стеченом високом образовању)
-Уверење о положеном државном стручном испиту
-Доказ да кандидату раније није престао радни однос у државном органу,органу аутономне покрајине или локалне самоуправе због теже повреде радне дужности
-Доказ о неосуђиваности на безусловну казну затвора у трајању од најмање 6 месеци
 
VIII Трајање радног односа:
Неодређено време
 
IX Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Кандидати који испуњавају услове конкурса биће накнадно обавештени о месту, дану и времену када ће се спровести изборни поступак
 
 Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
 
 
НАПОМЕНА:
Посебна провера ће се обављати на сваких сат времена:
1.Извршење одређеног задатка из описа радног места послови дечије заштите
2.Интервју са кандидатима, односно вештина комуникације кроз разговор са кандидатом
3.Рад на рачунару
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе општине Велика Плана.