Актуелно
ЈАВНИ ОГЛАС 16.03.2018.
Постављено: 29.03.2018.
На основу члана 18. ст. 3 Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини општине
Велика Плана („Међуопштински сл. лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“ бр.
35/16), а у вези са Одлуком Општинског већа општине Велика Плана о покретању поступка
отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Велика Плана бр.011-16/2018-II, од
27.02.2018. године, и Одлуком о расписивању јавног огласа за отуђивање грађевинског
земљишта у јавној својини општине Велика Плана бр. 011-23/2018-II, од 16.03.2018. године,
Општинско веће општине Велика Плана дана 16.03.2018. године расписује
ЈАВНИ ОГЛАС
за спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине
Велика Плана, путем јавног надметања
1. Расписује се јавни оглас за отуђење неизграђеног и уређеног грађевинског земљишта у
јавној својини општине Велика Плана, означеног као:
- кп. бр. 1685/9, површине 4 ара и 30 метара квадратних, уписана у листу непокретности
бр. 7682 К.О. Велика Плана 1, као јавна својина општине Велика Плана.
Непокретност из тачке 1. овог огласа се отуђује ради изградње стамбене или стамбено
пословне зграде у складу са следећим основним урбанистичким регулационим елементима
утврђених на основу Плана генералне регулације насеља Велика Плана („Међуопштински сл.
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“ бр 1/14 и 30/16):
- спратност објекта: минимално П+3, максимално П+10
- степен заузећа парцеле: максимално 75%
- индекс заутетости: максимално 4
- грађевинска линија: поклапа се са регулационом линијом у улици Николе Пашића
- удаљење од суседних међа: минимално 3 м
- паркирање: једно паркинг место на један стан или јединицу пословног простора, а ако
је пословни простор већи од 70 m2 бруто површине, онда на сваких 70 m2 бруто
површине пословног простора обезбеђује се једно паринг место
- конструктивна висина етаже: максимално 3,2 m за стамбене објекте, 5,5 m за пословне
објекте
Остали услови за изградњу садржани су у Информацији о локацији за кп бр. 1685/9 КО
Велика Плана I коју је издао надлежни орган Општинске управе општине Велика Плана, а који
документ се обавезно мора преузети са конкурсном документацијом.
На непокретности из тачке 1. овог члана, као послужном добру, успоставиће се право
службености пролаза пешице и колима, преко дела исте парцеле, и то на тај начин што ће се
формирати појас ширине од 1,8 м североисточно од међене линије између кп.бр. 1685/9 и
кп.бр. 1685/11, обе у К.О. Велика Плана 1, а у корист кп.бр. 1685/3 као повласног добра, све
у циљу обезбеђивања саобраћајног колског приступа до улаза у машински блок „Градске
топлане“.
2. Пријава за учешће у поступку јавног надметања подноси се Комисији за спровођење
поступка отуђења, давања у закуп и прибављања грађевинског земљишта у јавној својини
општине Велика Плана (у даљем тексту: Комисија), на адресу: 11320 Велика Плана, Ул.
Милоша Великог бр. 30.
Пријава за учешће у поступку јавног надметања се подноси у затвореној коверти,
препоручено поштом или лично на писарници Општинске управе општине Велика Плана, на
адресу из става 1. ове тачке, са видљивом назнаком: Пријава за јавно надметање за отуђење
грађевинског земљишта означеног као кп.бр. 1685/9, површине 4,30 ара, уписана у листу
непокретности бр. 7682 К.О. Велика Плана 1, као јавна својина општине Велика Плана са
посебном назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“.
3. Рок за подношење пријава за учешће у постпку јавног надметања је 30 дана од дана
објављивања јавног огласа, при чему се дан објављивања огласа не урачунава у рок за
подношење пријаве.
Благовременим ће се сматрати оне пријаве које буду предате на писарници Општинске
управе општине Велика Плана, закључно са даном 25.04.2018. године до 15.00 часова или
послате препоручено поштом закључно са 25.04.2018. године.
4. Пријава за учешће на јавном надметању мора да садржи:
1) за физичка лица: име и презиме, јединствени матични број грађана и адресу становања,
потпис овлашћеног лица и печат;
2) за предузетнике: назив односно пословно име радње, седиште, порески индетификациони
број, матични број радње из јединственог регистра предузетника, податке о власнику радње
,извод из регистра предузетника, потпис овлашћеног лица и печат;
3) за правна лица: назив, односно пословно име, порески идентификациони број , седиште,
извод из регистра правних лица, потпис овлашћеног лица и печат.
Подаци из подтачака 1), 2) и 3) става 1. ове тачке јавног огласа се уносе на одговарајућим
обрасцима који се налазе у конкурсној документацији.
Уз пријаву се доставља:
1) доказ о уплаћеном депозиту,
2) уредно овлашћење за заступање уколико је лице пуномоћник,
3) фотокопија личне карте за физичка лица и
4) решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар,
5) писмена сагласност учесника јавног надметања о прихватању услова јавног огласа уз
тачно навођење података о непокретности која је предмет конкурса (образац сагласности се
добија у конкурсној документацији).
Подаци о пријављеним учесницима су пословна тајна до одржавања јавног надметања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се одбацују.
5. Јавно надметање ће се одржати уколико пристигне најмање једна благовремена и
потпуна пријава за учествовање на истом.
6. Лице коме се грађевинско земљиште отуђује има обавезу плаћања доприноса за
уређење грађевинског земљишта чији ће износ бити утврђен решењем о грађевинској дозволи.
7. Почетни, односно најнижи износ цене по којој се непокретност из тачке 1. овог огласа
може отуђити утврђен је Одлуком Општинског већа општине Велика Плана бр. 011-17/2018-II
од 27.02.2018. година и исти износи 1.320.210,42 динара.
8. Лицитациони корак се одређује у износу од 200.000,оо динара.
9. Депозит за учешће у поступку јавног надметања утврђује се у висини од 20% од
почетног износа цене грађевинског земљишта које се отуђује и износи: 264.042,08 динара.
Депозит се уплаћује на рачун бр. 840-1087804-87, по моделу 97, са позивом на број 62-
109, прималац општина Велика Плана, сврха уплате: уплата депозита за учествовање на јавном
надметању, а као доказ о извршеној уплати прилаже се налог за уплату или налог за пренос или
други доказ.
Лицу коме се грађевинско земљиште отуђује уплаћени депозит за учешће на јавном
надметању се урачунава у цену по којој се то земљиште отуђује.
10. Рок за повраћај уплаћеног депозита лицима која не излицитирају је три дана од дана
одржавања јавног надметања.
Уколико је депозит уплаћен налогом за пренос вратиће се на рачун са којег су средства
пренета на рачун општине; уколико је депозит уплаћен налогом за уплату, исти ће се вратити
на рачун лица које је уплатило депозит који рачун мора да гласи на то лице, а који број рачуна
је дужно да достави Комисији следећег дана од дана одржавања јавног надметања; уколико је
депозит уплаћен на благајни општинске управе, исти ће се вратити лицу које је уплатило
депозит готовинском исплатом.
11. Учесник на јавном надметању који је понудио најповољнију цену нема права на
повраћај депозита, уколико након завршетка поступка јавног надметања одустане од даљег
поступка и ако својом кривицом не закључи уговор у року од тридесет дана од дана
достављања одлуке о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини општине.
Депозит за учешће у јавном надметању неће се вратити лицу које се пријавило за
учешће на јавном надметању, а није приступило јавном надметању.
12. Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума највише понуђене цене
на јавном надметању.
Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ цене за отуђење,
Комисија ће извршити избор најповољнијег понуђача применом критеријума раније поднете
пријаве за учешће на јавном надметању.
13. По спроведеном поступку јавног надметања, Комисија доставља образложен предлог
одлуке о отуђењу непокретности из става 1. овог огласа Општинском већу општине Велика
Плана, које доноси коначну одлуку о отуђењу непокретности из тачке 1. овог огласа.
Одлука из става 1. ове тачке доставља се свим учесницима јавног надметања.
Против одлуке из става 1. ове тачке не може се улагати жалба, нити покретати управни
спор.
Одлука из става 1. ове тачке је основ за закључење уговора.
14. Лице коме се земљиште отуђује дужно је да у року од 30 дана од дана достављања
одлуке из тачке 16. став 1. овог огласа закључи уговор о отуђењу са општином Велика Плана, у
противном наведена одлука ставиће се ван снаге.
Учесник јавног надметања који сматра да је грађевинско земљиште из тачке 1. овог
огласа отуђено супротно одредбама Закона, те да му је на тај начин повређено право, може
поднети надлежном суду тужбу за поништај уговора у року од 8 дана од сазнања за закључење
уговора, а најкасније у року од 30 дана од дана закључења уговора.
15. Лице коме се непокретност из тачке 1. овог огласа отуђује, дужно је да у року од 15
дана од дана закључења уговора плати укупну цену за непокретност која се отуђује на број
рачуна који ће бити наведен у истом уговору, у противном, уговор о отуђењу се раскида по
самом закону.
16. Лице коме се непокретност из тачке 1. овог огласа отуђује, дужно је да у року од три
године од дана увођења у посед на предметној непокретности, изгради објекат и отпочне
обављање делатности у истом, у противном, уговор се раскида по самом закону.
Рок из става 1. ове тачке може се продужити најдуже две године због насталих или
битно промењених околности које се нису могле предвидети у време закључења уговора, под
условом да је захтев за продужење рока поднет пре истека рока из става 1. ове тачке.
17. Трошкове потврђивања (солемнизације) уговора код надлежног суда, или
сачињавање јавно-бележничке исправе, као и трошкове пореза на пренос апсолутних права
и друге евентуалне трошкове проистекле из уговора, сносиће општина Велика Плана.
18. Услов за учешће на јавном надметању је и преузимање конкурсне документације са
подацима о парцели, основним урбанистичким правилима за грађење и обрасцима 1, 2 и 3 који
су саставни део пријаве.
19. Јавно надметање одржаће се дана 30.04.2018. године, у 11:оо часова, у просторијама
Општинске управе општине Велика Плана, на адреси Ул. Милоша Великог бр. 30, 11320
Велика Плана.
20. Oвaj oглaс биће објављен у дневном листу који се дистрибуира на целој територији
Републике Србије дана, на огласној табли општине Велика Плана и на званичној интернет
презентацији општине Велика Плана, почев од 26.03.2018. године.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА__