Актуелно
ЈАВНИ ПОЗИВ БАНКАМА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЗА КРАТКОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ
Постављено: 24.06.2021.
На основу чланa 13. став 1. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (Службени гласник РС бр.10/2013,142/2014,103/2015), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велика Плана за 2021. годину и Сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде  број 320-00-02870/2021-09 од 14.05.2021. године, расписује се
 
 
ЈАВНИ ПОЗИВ
БАНКАМА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЗА КРАТКОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ  РЕГИСТРОВАНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА У 2021. ГОДИНИ УЗ УЧЕШЋЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СУБВЕНЦИОНАСАЊЕМ КАМАТЕ НА КРЕДИТЕ
 
 
Позивамо заинтересоване пословне банке да доставе понуду за субвенцију камате на одобрене наменске краткорочне кредите регистрованим пољопривредним газдинствима са  територије општине Велика Плана .
 
Услови кредита:
 
            ИЗНОС КРЕДИТА:минимално120.000,00динара
максимално 500.000,00 динара
            ПЕРИОД ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ:12 месеци
            ПЕРИОД ОТПЛАТЕ КАМАТЕ: 31.12.2021. године
 
            ВРСТА КРЕДИТА: наменски краткорочни кредит са фиксном каматном стопом за набавку (репроматеријала за сетву, резервних делова, горива, храна за животиње) за носиоце регистрованих пољопривредних газдинстава (физичка лица) која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом.
 
Пољопривредно газдинство која је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом има право на један кредит и захтев подноси банци.
 
Сав ризик одобрења и наплате кредита од регистрованог пољопривредног газдинстава преузима банка.
 
За сваки кредит одобрен носиоцима  регистрованих активних пољопривредних   газдинстава на територији општине Велика Плана, Општина Велика Плана ће субвенционисати  камату до 6 %  на одобрени износ кредита. Субвенционисана номинална камата не сме прећи износ од 30.000,00 динара одобреног кредита.
 
Трошкови једнократне накнаде за обраду кредита плаћа  корисник кредита до 1,5% од реализованог износа кредита.
 
У понуди исказати фиксну каматну стопу у номиналном износу у динарима на годишњем нивоу у процентима. Начин отплатe кредита банка  дефинише са корисником кредита у складу са својом кредитном политиком.
 
Уз понуду доставити план отплате кредита на износ од 120.000,00 динара и на износ од 500.000,00 динара.
 
Општина Велика Плана субвенционише номиналну камату на одобрене кредите до утрошка планираних средстава, односно за уговоре закључене  најкасније до 30.11.2021. године.
 
Висина средства којима ће општина Велика Плана субвенционисати камату на одобрене кредите износи  1.000.000,00  динара и иста су обезбеђена средства у буџету Општине Велика Плана за 2021.годину.
Понуду доставити лично, на писарницу општинске управе општине Велика Плана,или поштом на  адресу Општинска управа Велика Плана, ул. Милоша Великог 30, 11320 Велика Плана, у затвореној коверти са назнаком “ПОНУДА ЗА СУБВЕНЦИЈУ КАМАТЕ“. На коверти навести назив банке, лице за контакт и контак телефон.
 
Рок за достављање понуда јe 25.06.2021.  године до 15 часова.
 
Контакт особа–Бобан Илић, телефон 026/514-262
 
 
 
 
 Број: 320-10/2021
У Великој Плани: 21.06.2021. године
 
 
 
 
                                                              ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
 
                                                                                                Бобан Илић