Актуелно
ЈАВНИ ПОЗИВ БАНКАМА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЗА КРАТКОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ РЕГИСТРОВАНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА У 2017. ГОДИНИ УЗ УЧЕШЋЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СУБВЕНЦИОНАСАЊЕМ КАМАТЕ НА КРЕДИТЕ
Постављено: 18.05.2017.
На основучланa 13. став 1. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (Службени гласник РС бр.10/2013,142/2014,103/2015), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велика Плана за 2017. годину и Сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине број 320-00-02638/2017-09, од 10.04.2017. године, расписује се
 
 
ЈАВНИ ПОЗИВ
БАНКАМА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЗА КРАТКОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ  РЕГИСТРОВАНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА У 2017. ГОДИНИ УЗ УЧЕШЋЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СУБВЕНЦИОНАСАЊЕМ КАМАТЕ НА КРЕДИТЕ
 
 
Позивамо заинтересоване пословне банке да доставе понуду за субвенцију каматена одобрене наменске краткорочне кредите регистрованим пољопривредним газдинствима на територији општине Велика Плана .
 
Услови кредита:
 
            ИЗНОС КРЕДИТА:минимално120.000,00динара
максимално 300.000,00 динара
            ПЕРИОД ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ:12 месеци
            ПЕРИОД ОТПЛАТЕ КАМАТЕ: 31.12.2017. године
 
            ВРСТА КРЕДИТА: наменски краткорочни кредит са фиксном каматном стопомза набавку (репроматеријала за сетву, резервних делова,горива, храна за животиње) за носиоце регистрованих пољопривредних газдинстава (физичка лица и земљорадничке задруге) која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом.
 
Пољопривредно газдинство(физичко лице и земљорадничка задруга) која је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом има право на један кредит и захтев подноси банци.
 
Сав ризик одобрења и наплате кредита од носилаца регистрованих активних пољопривредних газдинстава на територији општине Велика Плана сноси банка.
 
За сваки кредит одобрен носиоцима  регистрованих активних пољопривредних   газдинстава на територији општине Велика Плана, Општина Велика Плана ће субвенционисати  камату у износу од 100%.
Трошкови једнократне накнаде за обраду кредита иду на терет корисникафиксно 1,5% од реализованог износа кредита.
 
У понуди исказати фиксну каматну стопу у номиналном износу по пропорционалном методу на годишњем нивоу у процентима и начином отплатe у два шестомесечна једнака ануитета.
 
Уз понуду доставити план отплате кредита на износ 120.000,00 динара и на износ од 300.000,00 динара.
 
Општина Велика Плана субвенционише номиналну камату на одобрене кредите до утрошка планираних средстава, односно за уговоре закључене  најкасније до 30.11.2017. године.
 
Висина средства којима ће општина Велика Плана субвенционисати камату на одобрене кредите  је 1.500.000,00  динара и иста су обезбеђена средства у буџету Општине Велика Плана за 2017.годину.
Понуду доставити лично, на писарницу општинске управе општине Велика Плана,или поштом на  адресу Општинска управа Велика Плана, ул. Милоша Великог 30, 11320 Велика Плана,узатвореној коверти са назнаком “ПОНУДА ЗА СУБВЕНЦИЈУ КАМАТЕ“. На коверти навести назив банке, лице за контакт и контак телефон.
 
Рок за достављање понуда јe 24.05.2017.  године до 15 часова.
 
Контакт особа–Бобан Илић, телефон 026/514-262
 
 
 
 
 
 Број: 02-117/2017-III
У Великој Плани: 18.05.2017. године
 
 
 
 
                                                              ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
 
                                                                                                Горан Тасић