Актуелно
ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2016. ГОДИНИ
Постављено: 17.05.2016.
На основу члана 43. став 1. тачка 4., члана 59.став 1.тачка 2. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, број 36/09 и 88/10), у складу са Локалним акционим планом запошљавања Општине Велика Плана за  2016.годину („Сл. гласник  Општина Велика Плана и Смедревска Паланка“ бр. 2/2016) i „Споразума о уређењу међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2016.годину-техничка подршка“, бр.3001-101-6/2016, од 18.03.2016.године и Одлуке Локалног савета за запошљавање Општине Велика Плана бр.4/2016-III-04, од 07.03.2016.године,
 
 
ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВО
 
расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2016. ГОДИНИ
 
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање, филијала Смедерево-Испостава Велика Плана (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за започињање сопственог посла.
Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом у једнократном износу од 180.000,00 динара, односно 200.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва на територији Општине Велика Плана, уколико оснивач заснива у њему радни однос.
Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност и измирује обавезе по основу јавних прихода најмање 12 месеци.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 180.000,00 динара, односно 200.000,00 динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Право на субвенцију за самозапошљавање не може да оствари незапослени:
·         за обављање делатности које се не финансирају, према списку делатности који је саставни део јавног позива;
·         за обављање послова/делатности, за које је решењем о инвалидности или решењем о процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења утврђено да особа са инвалидитетом не може да их обавља;
·         за оснивање удружења;
·         који је остварио право на исплату новчане накнаде у једнократном износу за самозапошљавање и
·         који је већ користио субвенцију за самозапошљавање, која је делом или у целости финансирана средствима Националне службе и/или Општине Велика Плана.
Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање представља основ за добијање de minimis државне помоћи.
У току трајања Јавног позива незапослено лице може само једном поднети захтев за доделу субвенције за самозапошљавање.
II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право на доделу субвенције за самозапошљавање може остварити незапослени под условом да је:
·         поднео уредно попуњен захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
·         пријављен на евиденцију незапослених Националне службе-Испостава Велика Плана, најмање месец дана пре дана подношења захтева, а aко је подносилац захтева особа са инвалидитетом време проведено на евиденцији није услов за учешће у Јавном позиву;
·         завршио обуку из предузетништва по плану и програму обуке у организацији Националне службе или друге одговарајуће организације и
·         испунио раније обавезе и измирио сва дуговања према Националној служби.
 
Документација за подношење захтева:
·         захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу који се може добити у Националној служби за запошљавање, филијала Смедерево-Испостава Велика Плана;
·         доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Националне службе;
·         обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи мале вредности, на прописаном обрасцу Националне службе;
·         доказ о власништву пословног простора, уколико подносилац захтева располаже истим и
·         доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева располаже истом.
У случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом, потребно је доставити и решење о инвалидности или процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.
 
Начин подношења захтева
Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе-Испостава Велика Плана, непосредно или путем поште.
III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси се на основу бодовне листе, а након провере и бодовања поднетог захтева незапосленог.
Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно проверу испуњености услова Јавног позива и приложене документације.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају се у обзир следећи критеријуми:
 
 
БОДОВНА ЛИСТА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
 
 
Критеријуми
 
Број бодова
1. Развијеност општине* Четврта група општина и девастирана подручја 10
Трећа група општина 5
Прва и друга група општина 0
2. Планирана врста делатности Производња, производно занатство, здравствене и интелектуалне услуге 15
Услужно занатство, остале услужне делатности и грађевинарство 8
Хотели, ресторани и остале услуге 6
Остало 0
3. Категорија лица Категорије теже запошљивих лица ** до 30
Остала лица 0
4. Потребни ресурси за отпочињање обављања сопственог посла  
Пословни простор
 
Пословни простор у власништву
Није потребан пословни простор за обављање делатности***
10
Опрема
 
Вредност опреме у власништву најмање у висини субвенције 10
Вредност опреме у власништву износи од 75% до 99,99% висине субвенције 5
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 75
*„Развијеност општине“ се утврђује посебним прописом Владе о развијености општина у Републици Србији, који важи у тренутку објаве Јавног позива. Општина Велика Плана спада у трећу групу развијености
**„Категорије теже запошљивих лица“ се утврђују на основу Националног акционог плана запошљавања за 2016. годину („Сл. гласник“ 82/2015). Припадност категорији теже запошљивих лица се утврђује на основу података из евиденције Националне службе или достављених доказа од стране незапосленог. Приликом бодовања категорија теже запошљивих лица додељују се за сваку категорију 3 бода, односно 5 бодова за теже запошљива лица која имају приоритет у 2016. години, тако да укупан број бодова не може бити већи од 30. 
***Делатности за које није потребан пословни простор су дефинисане Правилником о одређивању делатности за чије обављање није потребан посебан простор („Сл. гласник“ 9/96).
Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, предност ће се дати захтевима који имају више бодова по појединачним критеријумима, и то следећим редоследом: категоријa лица, планирана врста делатности и потребни ресурси за отпочињање обављања делатности.
 
Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање
Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси се на основу бодовне листе, а након провере и бодовања поднетог захтева незапосленог, у року до 30 дана од дана истека Јавног позива.
Одлуку о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси директор Националне службе филијала Смедерево, по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне службе а по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање Општине Велика Плана.
Списак одобрених субвенција за самозапошљавање објављује се на огласној табли Испоставе Велика Плана.
 
 
IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Председник општине Велика Плана, директор Националне службе филијалa Смедерево, по овлашћењу директора Националне службе, или други запослени којег овласти директор Националне службе и подносилац захтева у року до 45 дана од дана доношења одлуке о одобравању субвенције за самозапошљавање незапослених, закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата субвенције.
Лице је у обавези да региструје, односно отпочне обављање регистроване делатности након донете одлуке, а најкасније до датума потписивања уговора.
 
Документација за закључивање уговора:
·         фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико ниje регистрован у АПР;
·         фотокопија потврдe о извршеној регистрацији код Пореске управе (образац РЕГ);
·         фотокопија потврде о извршеној пријави на обавезно социјално осигурање;
·         фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке;
·         фотокопија/очитана лична карта подносиоца захтева;
·         средства обезбеђења уговорних обавеза;
·         фотокопија/очитане личне карте жираната и
·         други докази у зависности од статуса жираната*.
 
Средства обезбеђења уговорних обавеза
Приликом закључивања уговора лице је дужно да као средство обезбеђења уговорних обавеза достави две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењима.
*Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице које самостално обавља делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, приватни извршитељ и сл.).
V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Корисник субвенције дужан је да:
·         обавља регистровану делатност и измирује обавезе по основу јавних прихода најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности на територији Општине Велика Плана;
·         омогући праћење реализације и достави доказе о реализацији уговорне обавезе Националној служби и
·         обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, корисник субвенције је у обавези да врати цео или сразмерни износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату.
VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Табела са списком делатности које се не субвенционишу, табела са приказом развијености општина у Републици Србији, као и све додатне информације, истакнуте су на огланој табли НСЗ филијала Смедерево-Испостава Велика Плана.
 
Јавни позив је отворен од дана објављивања, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 20.06.2016. године.