Актуелно
ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2016. ГОДИНИ
Постављено: 17.05.2016.
 
На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), члана 30 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима за 2016.годину, број 401-00-520/2016-24 од 20.04.2016.године, у складу са Локалним акционим планом запошљавања Општине Велика Плана за  2016.годину („Сл. гласник  Општина Велика Плана и Смедревска Паланка“ бр. 2/2016),  „Споразума о уређењу међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2016.годину“, бр.3001-101-4/2016, од 05.05.2016.године и Одлуке Локалног савета за запошљавање Општине Велика Плана бр.10-1/2016-II, од 05.05.2016.године,
 
 
ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВО
 
Расписују
 
 
ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2016. ГОДИНИ
 
 
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
 
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, са седиштем на територији општине Велика Плана, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање, филијала Смедерево-Испостава Велика Плана (у даљем тексту: Национална служба).
 
Незапослена лица из категорије теже запошљивих на која се ова субвенција примењује су:
 • млади до 30 година
 • старији од 50 година
 • незапослена лица која су пријављена на евиденцију Националне службе по основу вишка
 • припадници ромске националности
 • особе са инвалидитетом и
 • радно способни корисници новчане социјалне помоћи.
 
Висина субвенције је одређена степеном развијености општине према месту запошљавања лица, а у складу са важећом уредбом Владе Републике Србије, и за општину Велика Плана износи:
 
 • 200.000,00 динара по лицу, односно 240.000,00 динара за особе са инвалидитетом и радно способне кориснике новчане социјалне помоћи;
 
Право на субвенцију за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих не могу остварити:
·         државни органи, организације и други директни и индиректни корисници буџетских средстава;
·         послодавци код којих се број запослених смањивао за претходна три месеца, осим у случају природног одлива запослених (остваривање права на пензију, смрт запосленог и отказ од стране запосленог);
·         послодавци који су користили субвенцију по јавном позиву за иста лица у току претходнe 3 годинe, рачунајући од дана одобравања средстава;
·         послодавци који обављају делатност која се налази на списку делатности који је сaставни део јавног позива.
 
Јавни позив за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима представља основ за доделу de minimis државне помоћи.
 
 
II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
 
Услови
Право на доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих, послодавац са територије општине Велика Плана, може остварити под условом да:
·         припада приватном сектору (предузетници и правна лица код којих је удео приватног капитала у власничкој структури 100%);
·         запошљава незапослене са евиденције Националне службе, филијала Смедерево-Испостава Велика Плана, из напред наведених категорија, на неодређено време, са пуним радним временом;
·         поднесе уредно попуњен захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
·         регистрован је најмање три месеца пре датума подношења захтева;
·         измирио је обавезе на основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, у последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев и има најмање једног запосленог (под запосленим лицем, у складу са законом, подразумева се свако лице пријављено на обавезно социјално осигурање);
·         последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате НБС;
·         испунио је раније уговорне обавезе и измирио сва дуговања према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује;
·         не запошљава лица која су у периоду од три месеца пре подношења захтева за доделу субвенције била у радном односу код тог послодавца, односно код послодавца који је оснивач или повезано лице са послодавцем подносиоцем захтева.
 
Документација за подношење захтева:
 • захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР, односно одлука надлежног органа о образовању организационих делова;
 • извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима (ППП ПД), штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодавца, за пријаве поднете у 3 месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
 • извод из банке као доказ да су уплаћени порез и доприноси за обавезно социјално осигурање, за пријаве поднете у 3 месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
 • уколико је подносилац захтева предузетник који паушално измирује пореске обавезе, доставља уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име доприноса за обавезно социјално осигурање до месеца који претходи подношењу захтева;
 • обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи мале вредности, на прописаном обрасцу Националне службе;
·         уколико је дошло до смањења броја запослених услед природног одлива, потребно је доставити одговарајући доказ.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.
 
Начин подношења захтева
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, организационој јединици Национaлне службе, филијала Смедерево-Испостава Велика Плана, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Испостави Велика Плана.
 
III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
 
Одлука о одобравању субвенције послодавцу за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих доноси се на основу бодовне листе, а након провере и бодовања поднетог захтева послодавца.
Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно проверу испуњености услова Јавног позива и приложене документације.
 
Бодовање поднетих захтева са бизнис планом
Приликом бодовања захтева са бизнис плaном узимају се у обзир следећи критеријуми:
 
 
БОДОВНА ЛИСТА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ
Критеријуми Број бодова
1. Врста делатности послодавца Производња, производно занатство, здравствене и интелектуалне услуге 15
Услужно занатство, остале услужне делатности и грађевинарство 8
Хотели, ресторани и остале услуге 5
Остало 0
2. Дужина обављања делатности Једна година и више 10
До једне године 5
3. Претходно коришћена средства по основу доделе субвенције за отварање нових радних места Проценат запослених лица* Више од 51% запослених лица 15
Запослено до 50% лица 10
Није било запослених 0
Послодавац који није раније користио средства Националне службе**
 
20
4. Број запослених код послодавца за претходна 3 месеца Пораст броја запослених из месеца у месец 15
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 60
 
*Елемент  „Проценат запослених лица“ односи се на доделу субвенције за отварање нових радних места по јавним позивима из 2012-2014. године, које је организовала и финансирала делимично или у целости Национална служба и/или општина Велика Плана, а подразумева однос броја лица која су у периоду од 6 месеци након завршетка реализације уговорне обавезе по основу доделе субвенције за отварање нових радних места засновала радни однос код истог или другог послодавца и броја лица која су била запослена по истом основу код подносиоца захтева. Наведени подаци ће се проверавати у информационом систему Националне службе.
** Елемент „Послодавац који није раније користио средства Националне службе“ односи се на доделу субвенције за отварање нових радних места по јавним позивима из 2010-2016. године, које је организовала и финансирала делимично или у целости Национална служба и/или општина Велика Плана). Наведени подаци провераваће се у информационом систему Националне службе.
Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, предност ће се дати захтевима који имају више бодова по појединачним критеријумима, и то следећим редоследом: проценат запослених лица, пораст броја запослених, дужина обављања и врста делатности послодавца.
 
Одлука о одобравању субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих
Одлука о одобравању субвенције послодавцу за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих доноси се на основу бодовне листе, а након провере и бодовања поднетог захтева послодавца, у року до 30 дана од дана подношења захтева.
 
Одлуку о одобравању субвенције послодавцу којима се стварају услови за запошљавање до 19 незапослених доноси директор Националне службе филијалa Смедерево, по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне службе, a по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање општине Велика Плана.
 
Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши смањење предвиђеног броја лица из захтева са бизнис планом.
 
Број новозапослених за које се тражи субвенција у односу на број запослених може да буде највише 5:1.
 
IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
 
Председник општине Велика Плана, директор Националне службе филијала Смедерево, по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне службе, и подносилац захтева у року до 45 дана од дана доношења одлуке о одобравању субвенције закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата субвенције.
 
Сви уговори морају бити закључени у току календарске године у којој је донета одлука.
 
Документација за закључивање уговора:
 • доказ о заснивању радног односа на неодређено време, са пуним радним временом, за лица која се запошљавају (копија уговора о раду и потврде о извршеној пријави на обавезно социјално осигурање); датум заснивања радног односа мора да буде након донете одлуке о одобравању субвенције;
 • доказ да је лице пријављено на евиденцију Националне службе по основу вишка, односно изјава лица о припадности ромској националности, односно доказ надлежног центра за социјални рад којим се потврђује да је лице које се запошљава корисник новчане социјалне помоћи;
 • средства обезбеђења уговорних обавеза;
 • потврда о пријему захтева за регистрацију менице (за правно лице);
 • фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке, за текући рачун на који ће бити пренета одобрена средства по основу субвенције;
 • фотокопија/очитана лична карта одговорног лица корисника средстава/жиранта и
 • други докази у зависности од статуса жиранта.
 
У циљу закључивања уговора подносилац захтева је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза, која могу бити:
 
 1. За предузетника:
 • за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара - две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењима;
 • за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више - гаранција банке у вредности одобрених средстaва са роком важења од 18 месеци од дана издавања и једна бланко трасирана меница са једним жирантом и меничним овлашћењем.
 
2.  ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
·         за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара - две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима;
·         за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више -гаранција банке у вредности одобрених средстaва са роком важења од 18 месеци од дана издавања и једна бланко соло меница са меничним овлашћењем. 
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице које самостално обавља делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. aдвокат, нотар, приватни извршитељ и сл.).
 
V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
 
Послодавац - корисник субвенције дужан је да:
 • заснује радни однос на неодређено време са пуним радним временом са незапосленим лицима за која остварује право на субвенцију, при чему Национална служба прати реализацију уговорне обавезе 12 месеци; у случају престанка радног односа са лицем за које је оствaрено право, послодавац је у обавези да у року од 30 дана од дана престанка радног односа заснује радни однос на неодређено време са пуним радним временом са другим незапосленим са евиденције Националне службе-Испостава Велика Плана, из категорије теже запошљивих, одређене висином субвенције, а у складу са Јавним позивом, и да то лице задржи у радном односу најмање до истека уговором предвиђеног рока увећаног за период у коме је извршена замена;
 • измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, у складу са законом;
 • обавља делатност у периоду реализације уговорне обавезе на територији општине Велика Плана;
 • омогући Националној служби праћење реализације уговорне обавезе;
 • достави Националној служби доказe о реализацији уговорне обавезе;
 • обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, корисник субвенције је у обавези да врати цео или сразмерни износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату.
 
VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
 
Информације о делатностима које не могу бити субвенционисане као и све додатне информације могу се добити у организационој јединици Национaлне службе-Испостава Велика Плана.
 
Јавни позив је отворен од дана објављивања а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 20.06.2016. године.