Актуелно
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ НА СТАМБЕНИМ ОБЈЕКТИМА
Постављено: 10.07.2018.
Позивају се сва лица која су претрпела штету на стамбеним објектима да најкасније до 24. августа 2018. године пријаве насталу штету

ЈАВНИ ПОЗИВ
 
ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ НА ПОРОДИЧНИМ СТАМБЕНИМ ОБЈЕКТИМА
ОШТЕЋЕНИМ УСЛЕД ДЕЈСТВА ПОПЛАВА И ГРАДА
 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА У МАЈУ И ЈУНУ 2018. ГОДИНЕ
 
 
 
1. Позивају се грађани општине Велика Плана који су услед дејства поплава и града у мају и јуну 2018. године претрпели штету на породичним стамбеним објектима да, ради утврђивања права на државну помоћ у виду давања бесповратних новчаних средстава у циљу обнове оштећених породичних стамбених објеката, насталу штету пријаве.
2. Уколико је једно лице власник више оштећених породичних стамбених објеката, право на државну помоћ у виду давања бесповратних новчаних средстава може остварити само за један породични стамбени објекат у коме непосредно живи.
3. Пријава штете вршиће се у просторијама месних канцеларија Општинске управе општине Велика Плана и згради у којој се налази седиште Општинске управе општине Велика Плана, сваког радног дана у периоду од 07,00 до 15,00 часова.
            4.  Рок за пријаву штете износи 45 дана од дана објављивања овог позива и истиче 24. августа 2018. године. Изузетно, у случају спречености, пријава штете се може извршити у року од 15 дана од дана престанка спречености, а најкасније у року од шест месеци од дана објављивања овог позива.
            5.  Пријава штете врши се на Обрасцу за пријаву штете – ОПШ -1 који је одштампан уз овај позив и чини његов саставни део.
6.  Уз попуњени образац за пријаву штете – ОПШ -1, власници породичних стамбених објеката достављају и:
- фотокопију картице текућег рачуна пословне банке код које подносилац захтева има отворен рачун;
- фотокопију прве и друге стране личне карте, као и очитану личну карту ако поседују личну карту са уграђеним чипом;
 Уколико лице које је подносилац пријаве у Катастру непокретности није уписано  као власник породичног стамбеног објекта, уз образац пријаве дужно је да достави одговарајући доказ о праву својине на породичном стамбеном објекту ( нпр. решење о наслеђивању, угорор о купопродаји, уговор о поклону, уговор о доживотном издржавању итд.), а о чињеници да ли је подносилац пријаве истовремено и власних породичног стамбеног објекта орган који доноси првостепено решење одлучиваће у управном поступку као о претходном питању.
7. Након истека рока за пријаву штете, надлежне комисије општине Велика Плана ће извршити процену и категоризацију пријављене штете у складу са Упутством о јединстевеној методологији за процену штете од елементарних непогода (''Службени лист СФРЈ'', број 27/87) и проследити их Канцеларији за управљање јавним улагањима на верификацију. Након извршене верификације, првостепени орган позива подносиоца захтева да се изјасни о верификованом записнику о процени штете и другим релевантним околностима од значаја за утврђивање права на државну помоћ. Уколико се подносилац захтева који је уредно позван не одазове позиву, а свој изостанак не оправда, сматраће се да је сагласан са верификованим  записником. Против првостепеног решења о утврђивању права на државну помоћ у виду давања бесповратних новчаних средстава у циљу обнове оштећених породичних стамбених објеката може се уложити жалба Комисији за утврђивање штете од елементарних непогода која доноси коначно решење. Против коначног решења може се покренути управни спор. Канцеларија за управљање јавним улагањима ће по пријему коначних решења о државној помоћи вршити исплату државне помоћи уплатом на текући рачун примаоца помоћи који је наведен у првостепеном решењу.
8. Сва додатна појашњења и питања у вези са овим јавним позивом могу се добити непосредно у месним канцеларијама Општинске управе, као и позивом на телефон 026/516-318, сваког радног дана у периоду од 10,00 до 13,00 часова.
 

Образац за пријаву штете можете преузети ОВДЕ 
 
ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА
Број:217-11/2018-II од 10. јула 2018. године
 
 
 
                                                                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК
 
                                                                                                                                                            Игор Матковић