Актуелно
ЈАВНИ УВИД У Материјал за рани јавни увид за \'\'План детаљне регулације планиране улице од темена О12 до темена О14 у Великој Плани\'\' општина Велика Плана
Постављено: 26.10.2017.
 
Општинска управа општине Велика Плана, Одељење за урбанизам  и грађевину, имовинско – правне и комунално стамбене послове, У складу са чланом 16а. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014)  оглашава
 
ЈАВНИ УВИД У
Материјал за рани јавни увид
за ''План детаљне регулације планиране улице
од темена О12 до темена О14 у Великој Плани''
општина Велика Плана
 
Материјал за рани јавни увид за ''План детаљне регулације планиране улице од темена О12 до темена О14 у Великој Плани'' излаже се на јавни увид у трајању од 15 дана у периоду од 27. октобра (петак) до 13. новембра (понедељак) 2017. године.
Материјал за рани јавни увид у наведеном периоду биће изложен у ходнику у приземљу зграде општине Велика Плана, улица Милоша Великог бр. 30, Велика Плана и на сајту општине Велика Плана (www.velikaplana.rs) - приступ преко банера са десне стране  ''огласна табла''.
Додатне информације о основним концептуалним планским решењима у Плану детаљне регулације планиране улице од темена О12 до темена О14 у Великој Плани, могу да се добију  сваког радног дана у времену од 1000 до 1400 часова, у просторијама Одељења за урбанизам и  грађевину, имовиснко-правне и комунално-стамбене послове Општинске управе општине Велика Плана, у канцеларији број 52 (други спрат), улица Милоша Великог број 30, Велика Плана, особа за контакт Данијела Миловић, тел 026 514 550.
Физичка и правна лица могу да доставе примедбе на материјал за рани јавни увид у писаној форми Одељењу за урбанизам и  грађевину, имовинско-правне и комунално-стамбене послове Општинске управе општине Велика Плана преко писарнице у приземљу зграде Општине Велика Плана или путем електронске поште на адресу urbanizam@velikaplana.rs у току трајања раног јавног увида, закључно са 13. новембром  2017. године.